LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 PAPILDYMO 371 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gegužės 11 d. Nr. XIII-356

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 371 straipsniu

Papildyti Įstatymą 371 straipsniu:

371 straipsnis. Bendrovės, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, ir jos dukterinės įmonės vadovo priėmimo į darbą ypatumai

1. Bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės (toliau – grupė) vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios grupės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

2. Pasibaigus pirmajai kadencijai, grupės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar grupės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu grupė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Grupės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Vyriausybės ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, grupės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

3. Jeigu grupės vadovas buvo išrinktas grupės valdybos nariu, atšaukus jį iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš grupės valdybos narių.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 7 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo į grupės vadovo pareigas tam tikram terminui priimtas asmuo toliau eina grupės vadovo pareigas iki šio termino pabaigos. Pasibaigus terminui, grupės vadovas atšaukiamas iš pareigų. Darbo pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytą terminuotą darbo sutartį laikotarpis prilyginamas pirmajai kadencijai einant grupės vadovo pareigas mažiau negu 5 metus, antrajai kadencijai prilyginamas laikotarpis einant pareigas daugiau negu 5, bet mažiau negu 10 metų. Kai grupės vadovas į šias pareigas buvo paskirtas terminuotai ir iki šio įstatymo įsigaliojimo eina pareigas daugiau negu 10 metų, grupės vadovas eina pareigas iki terminuotos darbo sutarties pabaigos, o šiam terminui suėjus, grupės vadovas atšaukiamas iš pareigų.

3. Įsigaliojus šiam įstatymui, per 3 darbo dienas grupės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas) pasirašytinai praneša grupės vadovui apie tai, kad neterminuota darbo sutartis pakeista terminuota darbo sutartimi. Terminuota darbo sutartis su grupės vadovu pasirašoma, jeigu grupės vadovas pateikia grupės valdybai (jeigu valdyba nesudaroma, – stebėtojų tarybai, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotiniam akcininkų susirinkimui) rašytinį sutikimą keisti darbo sutarties su juo rūšį. Tokio sutikimo negavus per 20 darbo dienų nuo pranešimo jam pateikimo, grupės vadovas atšaukiamas iš pareigų.

4. Grupės vadovas, kuris į šias pareigas buvo išrinktas neterminuotai ir iki šio įstatymo įsigaliojimo eina pareigas mažiau negu 5 metus, toliau eina grupės vadovo pareigas 5 metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Šis 5 metų laikotarpis prilyginamas pirmajai kadencijai einant tos pačios grupės vadovo pareigas.

5. Grupės vadovas, kuris į šias pareigas buvo išrinktas neterminuotai ir iki šio įstatymo įsigaliojimo eina pareigas daugiau negu 5 metus, bet mažiau negu 10 metų, toliau eina grupės vadovo pareigas 5 metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Šis 5 metų laikotarpis prilyginamas antrajai kadencijai einant tos pačios grupės vadovo pareigas. Pasibaigus šiam terminui, grupės vadovas atšaukiamas iš pareigų.

6. Grupės vadovas, kuris į šias pareigas buvo išrinktas neterminuotai ir iki šio įstatymo įsigaliojimo eina pareigas daugiau negu 10 metų, toliau eina tos pačios grupės vadovo pareigas vienus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, grupės vadovas atšaukiamas iš pareigų.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija ir savivaldybės taryba iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pakeičiami grupės įstatai ir nustatoma grupės vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė