LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRAS – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 16 D. SPRENDIMO NR. V-387 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 14 d. Nr. V-848

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“:

1. Pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.1. Visiems į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą atvykusiems pacientams turi būti atliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu). Kol negautas tyrimo atsakymas, pacientas laikomas įtariamu, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Stacionarizuojamas pacientas palatoje turi būti vienas. Pacientas turi pasirašyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatytos formos sutikimą, kad neišvyks iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kad sutinka būti izoliuotas atskiroje palatoje, iki bus gauti viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) rezultataiJeigu suteikus pagalbą pacientas gali būti išleistas gydytis ambulatoriškai, pacientas privalo pasirašyti aukščiau minėtame sutikime, kad viruso SARS-CoV-2 tyrimo rezultato sutinka laukti sutikime nurodytoje izoliavimo vietoje. Sutikime turi būti nurodyta, kad pacientui nepasirašius šio sutikimo jam bus taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės  įstatymo 9 straipsnio 1 ir 21 dalimis ir Ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002  m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  nustatyta tvarka.

Jeigu pacientui atliekama skubi diagnostinė ar gydomoji procedūra, kol negautas viruso SARS-CoV-2 tyrimo atsakymas, su pacientu personalas elgiasi kaip su įtariamu, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija).“

2. Pakeičiu 1.2.4.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.4.9. asmenys, išskyrus pacientus, kurių kūno temperatūra yra 37,0 C ir didesnė į ASPĮ neįleidžiami. Jeigu kūno temperatūra 37,0 C ir didesnė nustatoma asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui, jis į darbą gali grįžti tik tuo atveju, jei atlikto viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) rezultatas neigiamas;“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                   Aurelijus Veryga