HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. D1-359 „DĖL GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 1 d. Nr. D1-127

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 3 punktą išdėstau taip:

3Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 25.24 papunkčio nuostatos netaikomos išrašant 2018–2021 metų laikotarpio gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir patvirtinimus apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Simonas Gentvilas