HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-91 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.02.02:2004 „VISUOMENINĖS PASKIRTIES STATINIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. gruodžio 4 d. Nr. D1-893

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis, atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti (OJ L 155, p. 1) nuostatas:

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“:

1.1. papildau nauju 22 punktu:

22. Projektuojant, statant, rekonstruojant ir/ar atnaujinant (modernizuojant), kai atliekami kapitalinio remonto darbai, visuomeninės paskirties pastatus, kuriems statybą leidžiantis dokumentas išduodamas po 2016 m. gruodžio 31 d., būtina suprojektuoti ir įrengti sparčiajam elektroniniam ryšiui parengtą pastato inžinerinę sistemą iki tinklo galinių taškų [4.63], [4.64].“;

1.2. papildau nauju 4.63 papunkčiu:

4.63. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;“;

1.3. papildau nauju 4.64 papunkčiu:

4.64. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas