LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 208 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-453

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 208 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 208 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

208 straipsnis. Informavimas ir konsultavimasis įmonės reorganizavimo, restruktūrizavimo ir verslo ar jo dalies perdavimo atveju

1. Prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo, restruktūrizavimo, verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai, darbdavys privalo informuoti darbo tarybas ir konsultuotis su jomis dėl tokio sprendimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems neigiamiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti.

2. Ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki numatomų konsultacijų pradžios darbdavys darbo taryboms raštu turi suteikti informaciją apie:

1) numatomą šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo datą, įgyvendinimo pradžią ir trukmę;

2) šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo teisinį pagrindą;

3) šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo įgyvendinimo teisinius, ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojams;

4) būdus ir priemones, kaip išvengti neigiamų teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ar juos sušvelninti.

3. Kai įmonėje nėra darbo tarybos arba jos funkcijas įgyvendinančio darbuotojų patikėtinio, darbdavys privalo pateikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją joje nurodytais terminais darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai, taip pat darbuotojams tiesiogiai arba visuotiniame darbdavio darbuotojų susirinkime. Profesinė sąjunga turi teisę pareikšti savo nuomonę darbdaviui dėl būsimų darbdavio sprendimų.

4. Suteiktos informacijos pagrindu vyksta konsultacijos su darbo tarybomis, kuriomis siekiama susitarti, kokiais būdais ir priemonėmis galima išvengti įmonės reorganizavimo, restruktūrizavimo ir verslo ar jo dalies perdavimo neigiamų teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ar juos sušvelninti. Konsultacijomis turi būti siekiama darbdavio ir darbuotojų atstovų susitarimo sudarymo. Darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga darbo tarybos turi būti informuojama apie konsultacijų eigą ir turi teisę pareikšti savo nuomonę jai ir darbdaviui.

5. Darbdavys privalo vesti konsultacijas ne trumpiau kaip penkias darbo dienas nuo pirmos konsultavimosi dienos, nebent darbo taryba sutinka su kitokiu terminu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 15 d.

2. Šis įstatymas taikomas, kai restruktūrizavimo byla darbdaviui iškelta po 2021 m. liepos 14 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda