LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-2298 „DĖL SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ INSTRUKTORIŲ VEIKLOS IR BAZINIŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. rugsėjo 9 d. Nr. V-2046

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 Dėl Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 5 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. spalio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrasArūnas Dulkys

 

Savižudybių prevencijos mokymų

instruktorių veiklos ir bazinių

savižudybių prevencijos mokymų

organizavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

BAZINIŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ KLAUSIMYNO REZULTATŲ

VERTINIMO METODIKOS PAVYZDYS

 

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų žinių ir įgūdžių įvertinimo klausimynas skirtas bendruomenės gebėjimams atpažinti savižudybės rizikos ženklus, suteikti emocinę paramą, suteikti informaciją apie galimą psichologinę pagalbą bei paskatinti jos kreiptis įvertinti, remiantis dalyvių atsakymais. Atsakymų balai (1–4 klausimai):

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Labiau nesutinku

Labiau

sutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

5

4

3

2

1

0

Atsakymų balai (5–9 klausimai):

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Labiau nesutinku

Labiau

sutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

0

1

2

3

4

5

 

Rezultatams analizuoti naudojami dviejų apklausų duomenys (viena apklausa atlikta prieš pradedant bazinius mokymus, kita – baziniams mokymams pasibaigus). Duomenys naudojami bazinių mokymų veiksmingumui (kiekvienam bendruomenės nariui atskirai) įvertinti.

I etapas. Apklausus dalyvius prieš bazinius mokymus, įvertinamas individualus ir bendras veiklos dalyvių mokymų rezultatas (proc.).

Vertinant individualų veiklos dalyvio mokymų rezultatą, surašomi visų anketos klausimų balai, išvedamas jų vidurkis (balais). Pavyzdys:

 

Klausimo Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Balai

3

4

3

3

3

3

3

3

2

Vidurkis

3

 

 

 

 

Gautas balas išreiškiamas procentais: Procentai (proc.) = X × 100 : 5 (X – balų vidurkis), šiuo atveju: 3 × 100 : 5 = 60 (proc.)

Norint apskaičiuoti bendrą dalyvių mokymų rezultatą, sudedami visų mokymų dalyvių anketų balai ir išvedamas vidurkis, kuris išreiškiamas procentais.

II etapas. Pakartotinai apklausus dalyvius po bazinių mokymų, įvertinamas individualus ir bendras dalyvių mokymų rezultatas (proc.).

Atliekami tokie pat veiksmai kaip ir I etape. Vertinant individualų dalyvio mokymų rezultatą, surašomi visų anketos klausimų balai, išvedamas jų vidurkis (balais). Pavyzdys:

 

Klausimo Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Balai

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Vidurkis

5

 

 

 

 

Gautas balas išreiškiamas procentais: Procentai (proc.) = X × 100 : 5 (X – balų vidurkis), šiuo atveju: 5 × 100 : 5 = 100 (proc.)

Norint apskaičiuoti bazinių mokymų rezultatą, sudedami visų dalyvių anketų balai ir išvedamas vidurkis, kuris išreiškiamas procentais.

III etapas. Apskaičiuojamas individualus ir bendras mokymų rezultatų pokytis (proc. punktais).

Siekiant apskaičiuoti individualų dalyvio mokymų rezultato pokytį, reikalingi I (X1) ir II (X2) etapo rezultatai.

Pavyzdys:

X2 – X1 = pokytis (proc. punktais)

Šiuo atveju: 100 (proc.) – 60 (proc.) = 40 (proc.), vadinasi, vidutinis dalyvio mokymų rezultatas po intervencijos (mokymų) padidėjo 40 proc. (proc. punktų).

Bendras mokymų dalyvių mokymų rezultatų pokytis apskaičiuojamas pagal bendrus I ir II etapo dalyvių mokymų rezultatus.

Mokymų rezultatų pokytis po 3 mėnesių apskaičiuojamas pagal I ir III etapo (užpildyta anketa po 3 mėnesių) dalyvių mokymų rezultatus.

–––––––––––––––––––––––––––––