VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. birželio 5 d. Nr. T3-170

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 p. ir 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 str. 3 d. ir 6 str. 4 d., remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-02-21 sprendimu Nr. T3-61 patvirtinto Kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo 5 p. ir atsižvelgdama į Kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą komisijos  2020-05-25 protokolą Nr. 1/2020, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašą (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje bei Teisės aktų registre.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T3-393 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                               Marija Rekst