Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Kupiškio autobusų parkas“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITai

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. TS-109

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 11.1.17 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2021 m. kovo 29 d. raštą Nr. S-60 „Dėl ataskaitos patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas 2020 metų veiklos ataskaitą Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Dainius Bardauskas