Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. TS-394

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 10.1.5 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba        n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos nuostatus (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Dainius Bardauskas