LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2013 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-68 „DĖL DARBO VALSTYBĖS ARCHYVŲ SKAITYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 28 d. Nr. VE-68

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Pageidaujamus dokumentus skaitytojas užsako per IAPS arba skaityklos darbuotojui pateikęs rašytinį užsakymo lapą. Rašytinis užsakymas gali būti pateikiamas tiesiogiai, siunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais ir priimamas, jei pateikiami duomenys yra teisingi, užsakymas parašytas įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

Užsakymai registruojami skaityklų darbo valandomis. Užsakymo vykdymo laikas pradedamas skaičiuoti tą dieną, kai užsakymas buvo užregistruotas.“

1.2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Dokumentų išdavimas:

16.1. Jei valstybės archyve yra užsakytų dokumentų mikrofilmai ar kitos kopijos, dokumentų originalai neišduodami.

16.2. Dokumentai išduodami ne vėliau kaip per 6 skaityklos darbo valandas nuo užsakymo registravimo skaitykloje laiko arba kitą skaitytojo ir  skaityklos darbuotojo sutartą dieną sutartu laiku. Skaitytojui pageidaujant, apie tai informuojama užsakymo registravimo metu arba jo nurodytu el. paštu.

16.3. Popieriniai dokumentai, kuriuose yra specialiųjų kategorijų asmens duomenų, į skaityklą išduodami ne vėliau kaip per 9 skaityklos darbo valandas nuo užsakymo registravimo skaitykloje laiko arba kitą skaitytojo ir  skaityklos darbuotojo sutartą dieną sutartu laiku. Skaitytojui pageidaujant, apie tai informuojama užsakymo registravimo metu arba jo nurodytu el. paštu.

16.4. Mikrofilmai į skaityklą išduodami ne vėliau kaip per 4 skaityklos darbo valandas nuo užsakymo registravimo skaitykloje laiko arba kitą skaitytojo ir  skaityklos darbuotojo sutartą dieną sutartu laiku. Skaitytojui pageidaujant, apie tai informuojama užsakymo registravimo metu arba jo nurodytu el. paštu.

16.5. Vaizdo ir (ar) garso dokumentai iš saugyklų išduodami po jų aklimatizacijos bei techninės būklės patikrinimo (ne anksčiau kaip po 24 valandų, bet ne vėliau nei po 30 valandų nuo užsakymo registravimo laiko). Skaitytojui pageidaujant, apie tai informuojama užsakymo registravimo metu arba jo nurodytu el. paštu.

16.6. Skaitytojui išduodami sutvarkyti dokumentai (apskaitos vienetai), įtraukti į valstybės archyvo saugomų dokumentų apskaitą. Jei valstybės archyvo apskaitoje yra nesutvarkytų dokumentų (apskaitos vienetų), sprendimą dėl jų išdavimo į skaityklą priima valstybės archyvo direktorius ar jo įgaliotas valstybės archyvo darbuotojas. Jei valstybės archyvo sprendimu nesutvarkyti dokumentai skaitytojui neišduodami, skaitytojui turi būti nurodytas konkretus dokumentų išdavimo laikas.

Užsakytų dokumentų tvarkymo ir parengimo išduoti terminas negali būti ilgesnis nei 15 darbo dienų.“

1.3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Skaitytojas privalo:

21.1. laikytis šio aprašo, elgesio viešoje vietoje, sveikatos saugos, asmens higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimų ir reikalavimų pagarbiai elgtis su kitais skaitytojais ir valstybės archyvo darbuotojais;

21.2. striukę, paltą, lietpaltį ar kitą lauko drabužį, galvos apdangalą (išskyrus tuos atvejus, kai galvos apdangalas privalomas dėl religinių įsitikinimų), portfelį, rankinę, krepšį, nešiojamojo kompiuterio dėklą, kitus asmeninius daiktus palikti tam skirtoje vietoje – spintelėje ar kitoje skaityklos darbuotojo nurodytoje vietoje;

21.3. netrukdyti kitiems skaitytojams: skaitykloje laikytis tylos, netrikdyti kitų skaitytojų darbo savo veiksmais, nekalbėti mobiliojo ryšio įrenginiu, išjungti įrenginių garsinius signalus;

21.4. pastebėjęs, kad dokumentai arba mikrofilmai sukeisti arba aptikęs dokumentų ar mikrofilmų pažeidimo požymių, kurie nėra nurodyti bylos baigiamajame įraše ar aprašymo dokumentuose, pranešti apie tai skaityklos darbuotojui;

21.5. skaitydamas specialiose laikmenose esančius dokumentus ar mikrofilmus, mikrofilmų skaitymo įranga ar kompiuteriais naudotis tik dokumentų skaitymo, informacijos paieškos ir peržiūros tikslais;

21.6. skaitydamas dokumentus ar peržiūrėdamas mikrofilmus skaityklos darbuotojo nurodymu mūvėti specialias vienkartines pirštines;

21.7. susipažinęs su dokumentais užpildyti bylos naudojimo lapą;

21.8. baigęs darbą grąžinti dokumentus ar mikrofilmus skaityklos darbuotojui;

21.9. informuoti skaityklos darbuotoją, jei pasikeitė jo kontaktiniai duomenys.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Lietuvos vyriausioji archyvarė                                                                       Kristina Ramonienė