LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2017 m. sausio 2 d. Nr. A1-1

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Aktyvaus tipo (išskyrus sportinį) vežimėlis (toliau – aktyvaus tipo vežimėlis) – manevringas, lengvo metalo lydinio, abiem rankom valdomas, su varomaisiais galiniais ratais neįgaliųjų vežimėlis, kurio masė ne didesnė kaip 11 kilogramų.

2.2. Daisy grotuvas įgarsintoms knygoms skaityti – grotuvas su Daisy programine įranga ir kalbos sintezatoriumi įgarsintoms knygoms bei kitiems tekstams skaityti.

2.3. Didinimo programinė įranga – programinė įranga, kurią naudojant padidinamas kompiuterio ekrane esantis tekstas, grafiniai vaizdai ir įgarsinama ekrane pateikiama informacija.

2.4. Ekrano skaitymo programinė įranga – programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama kompiuterio ekrane pateikiama informacija.

2.5. Elektrinio vežimėlio priedai – papildomos vežimėlio dalys, padedančios tenkinti medicininius ir fizinius asmens poreikius.

2.6. Elektrinis varytuvas – įtaisas, montuojamas prie neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, padedantis varyti vežimėlį.

2.7. Elektrinis vežimėlis – asmeninė ratinė judėjimo priemonė, kuri varoma vienu arba daugiau elektros variklių, valdomų vežimėlyje sėdinčio asmens ir (arba) padėjėjo ir kuri turi neįgaliajam keleiviui skirtą kūno atramos sistemą, elektroninį greičio valdytuvą bei elektroninį arba rankinį krypties valdytuvą.

2.8. Elektroninis orientavimosi prietaisas – elektroninis įtaisas, padedantis asmeniui orientuotis ir gauti įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje.

2.9. Judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga – programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama judriojo (mobilaus) ryšio telefono ekrane pateikiama informacija.

2.10. Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (kalbantis) – telefonas su programine ekrano skaitymo įranga ir specialiomis programėlėmis asmenims, turintiems regėjimo negalią.

2.11. Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (vibruojantis) – telefonas, turintis vibravimo arba vaizdo perdavimo funkcijas, kurios leidžia gauti informaciją apie skambučius bei pranešimus arba bendrauti gestų kalba.

2.12. Mechaninis varytuvas – įtaisas, montuojamas prie aktyvaus tipo vežimėlio, padedantis varyti vežimėlį.

2.13. Neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui – manevringas, lengvo metalo lydinio, su paaukštinta nugaros atrama, stūmimo rankenomis, varomaisiais galiniais ratais, valdomas abiem rankomis neslidžiais lankais, padengtais sukibimą padidinančia danga, neįgaliųjų vežimėlis.

2.14. Nešiojamasis elektroninis užrašymo įtaisas Brailio rašto naudotojams – įtaisas, neturintis rodymo ekrane funkcijos, kurį naudojant galima rašyti klavišais Brailio raštu ir skaityti Brailio eilute.

2.15. Palydovo valdomas rankinis neįgaliojo vežimėlis asmeniui iki 18 metų – neįgaliojo vežimėlis su trimis ar keturiais mažais ratais, stūmimo rankena (-omis), saugos diržais, reguliuojamomis nugaros, pėdų ir kitomis atramomis, padedančiomis išlaikyti sėdimą padėtį, tinkamas važiuoti lauke.

2.16. Planšetinis kompiuteris – delninis kompiuteris, turintis vaizdo perdavimo funkciją, kuri leidžia bendrauti gestų kalba.

2.17. Simbolių skaitymo įrenginys – priemonė rašytiniam tekstui skaityti ir transformuoti į alternatyvią vaizdinę, garsinę ir (arba) tekstinę informaciją.

2.18. Sintezuotos kalbos įtaisas (toliau – kalbos sintezatorius) – dirbtinės kalbos programinė įranga, kurią naudojant kompiuterio ekrane esanti informacija perduodama įgarsinta lietuvių arba užsienio kalba.

2.19. Skuteris – priemonė, varoma elektra, su vairo mechanizmu, valdomu paties naudotojo, sugebanti įveikti ne mažesnę kaip 15 procentų įkalnę (kai naudotojo svoris 75 kg) bei galinti nuvažiuoti ne mažiau kaip 15 km nuotolį.

2.20. Vaizdą didinanti sistema – priemonė ar sistema, rodanti padidintą vaizdą, užfiksuotą vaizdo kamera, ekrane.

2.21. Vidinio ryšio (FM) sistema (toliau – FM sistema) – priemonė, sumažinanti triukšmą ir aidą bei pagerinanti asmenų, kurie naudojasi klausos aparatais ar kochleariniais implantais, ar įsriegiamais kauliniais implantais, girdėjimo kokybę.

2.22. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.“

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Asmuo turi teisę:

5.1. įsigyti nuolat naudoti vieną vienos paskirties judėjimo, regos ar klausos techninės pagalbos priemonę jos nustatytu naudojimo laikotarpiu, išskyrus šio Aprašo 1 priedo 7 ir 9 punktuose bei 2 priedo 5.1.1–5.1.3 papunkčiuose nurodytas priemones, kurių galima įsigyti daugiau nei vieną. Asmuo turi teisę įsigyti ne daugiau kaip 2 vienetus skirtingų priemonių, nurodytų šio Aprašo 1 priedo 7 punkte, ne daugiau kaip 2 vienetus skirtingų priemonių, nurodytų šio Aprašo 2 priedo 5.1.1–5.1.3 papunkčiuose, o šio Aprašo 1 priedo 9 punkte nurodytų priemonių – pagal poreikį priklausomai nuo turimos vaikščiojimo priemonės;

5.2. įsigyti šias judėjimo techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas: aktyvaus tipo vežimėlį, neįgaliojo vežimėlį, skirtą tetraplegikui, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį asmeniui iki 18 metų, čiužinį praguloms išvengti, pripučiamo oro pasėstą praguloms išvengti;

5.3. įsigyti vieną iš šių judėjimo techninės pagalbos priemonių: elektrinį vežimėlį ar elektrinį varytuvą, arba aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti aktyvaus tipo vežimėlio arba skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją;

5.4. įsigyti rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį praguloms išvengti ar gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją, lovos staliuką, patiesalą praguloms išvengti, pulteliu valdomą elektrinį vonios suoliuką arba aktyvaus tipo vežimėlį, arba gauti aktyvaus tipo vežimėlio įsigijimo išlaidų kompensaciją;

5.5. gauti skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei jam sukakę 18 metų ir jis sugeba išlaikyti stabilią pusiausvyrą, su vaikščiojimo priemone gali būti savarankiškas namuose, tačiau turi apribotas galimybes naudotis visuomeniniu transportu (pvz., gyvena toli nuo visuomeninio transporto stotelės, dėl sveikatos būklės negali įlipti į visuomeninio transporto priemonę ir pan.);

5.6. įsigyti šias regos techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas: kūno termometrą (kalbantį), rankinį laikrodį (kalbantį), stalinį laikrodį (kalbantį), virtuvės svarstykles (kalbančias), elektroninį skaičiuotuvą (kalbantį), laidinį telefoną(kalbantį);

5.7. gauti kalbos sintezatoriaus, žiūrono ar teleskopo, vaizdą didinančios sistemos, judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio), judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinės įrangos, kūno termometro (kalbančio), elektroninio orientavimosi prietaiso, kraujospūdžio matuoklio (kalbančio), spalvų matuoklio (kalbančio), nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso Brailio rašto naudotojams, ekrano skaitymo programinės įrangos arba didinimo programinės įrangos, simbolių skaitymo įrenginio, gliukozės kieko kraujyje matuoklio (kalbančio) įsigijimo išlaidų kompensaciją;

5.8. įsigyti vieną iš šių klausos techninės pagalbos priemonių: vibruojantį žadintuvą arba žadintuvą su vibruojančia pagalvėle;

5.9. gauti FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei asmuo naudojasi klausos aparatais ar kochleariniais implantais, ar įsriegiamais kauliniais implantais ir yra ugdomas bendrojo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose, mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje;

5.10. gauti vienos iš šių klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją: judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) arba planšetinio kompiuterio.“

3. Pripažįstu netekusiais galios 6 ir 7 punktus.

4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras):

8.1. paskirsto techninės pagalbos priemones Centro teritoriniams padaliniams, kurie perduoda šias priemones nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis jų aptarnaujamų savivaldybių gyventojams Centro direktoriaus nustatyta tvarka;

8.2. perduoda techninės pagalbos priemones panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybėms.“

5. Pakeičiu 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

9. Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas (toliau – asmuo), pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, kreipiasi į savivaldybės įstaigą ar į Centro teritorinį padalinį, asmuo, pageidaujantis gauti šio Aprašo 47.1–47.6 papunkčiuose nurodytas kompensacijas, kreipiasi į Centro teritorinį padalinį ir pateikia 9.1–9.7 papunkčiuose nurodytus reikiamų dokumentų originalus (dokumentus priėmęs asmuo privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų, išskyrus asmens tapatybės dokumentus, kopijas), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl atitinkamos priemonės ar jos įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu:“.

6. Pakeičiu 9.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

9.4. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), išskyrus šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 11.2.2, 12.4, 12.5, 13.1, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones (jas įsigyjant išrašas nereikalingas), kurį išrašo:“.

7. Pakeičiu 9.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai (toliau – asmenį gydantis gydytojas) pagal šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 1.3, 2.2.2 ir 3.3.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus – įsigyjant elektrinius vežimėlius bei jų priedus, nurodant jų valdymo būdą, skuterius, aktyvaus tipo vežimėlius ir elektrinius varytuvus. Tuo atveju, kai pakartotinai kreipiamasi dėl šio Aprašo 1 priedo 2.2.2 papunktyje nurodytos priemonės, asmuo gali pateikti asmens gydančio gydytojo arba šeimos gydytojo išduotą medicinos išrašą (forma Nr. 027/a);“.

8. Pakeičiu 9.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7. kai kreipiamasi dėl šio Aprašo 47 punkte nurodytų priemonių įsigijimo kompensacijos – dokumentus, patvirtinančius šių priemonių įsigijimą:

9.7.1. sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtintą sąskaitą, įrodančią, kad mokėjimas įvykdytas kredito ar mokėjimo įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai priemonę). Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;

9.7.2. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo parašu, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;

9.7.3. pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

9.7.4. lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonės perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

9.7.5. atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti Lietuvos medicinos normą MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu         Nr. V-18 ir (ar) 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvos 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ reikalavimus), ir jos vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo parašu, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;

9.7.6. dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas. Skuterio rėmui, aktyvaus tipo vežimėlio ir neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui – ne mažiau kaip 5 metai; palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų rėmui – ne mažiau kaip 4 metai; kitoms šių vežimėlių ir skuterio dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai; čiužinio praguloms išvengti ir pripučiamo oro pasėsto praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai.“

9. Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Asmuo, pageidaujantis įsigyti regos ar klausos techninės pagalbos priemonę ar gauti šio Aprašo 63 ir 71 punktuose nurodytas kompensacijas, kreipiasi į Centro teritorinį padalinį ir pateikia šio Aprašo 10.1–10.8 papunkčiuose nurodytų reikiamų dokumentų originalus (dokumentus priėmęs asmuo privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų, išskyrus asmens tapatybės dokumentus, kopijas), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl atitinkamos priemonės ar jos įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu:“.

10. Pakeičiu 10.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.7. kai kreipiamasi dėl regos ir klausos priemonių, nurodytų šio Aprašo 63 ir 71 punktuose, kompensacijos, dokumentus, patvirtinančius jų įsigijimą:

10.7.1. sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtintą sąskaitą, įrodančią, kad mokėjimas įvykdytas kredito ar mokėjimo įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai priemonę). Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;

10.7.2. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo parašu, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;

10.7.3. pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;

10.7.4. lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonės perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;“.

11. Pakeičiu 10.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.8. kai kreipiamasi dėl FM sistemos kompensacijos skyrimo, papildomai pateikti mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimą.“

12. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą, individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę arba pageidaujantys gauti aktyvaus tipo vežimėlio, neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, čiužinio praguloms išvengti, palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų ir pripučiamo oro pasėsto praguloms išvengti ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją, kreipiasi į Centro teritorinius padalinius.“

13. Pripažįstu netekusiu galios 15 punktą.

14. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Savivaldybės įstaiga ir Centro teritorinis padalinys, aprūpindami asmenis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, moko asmenis jomis naudotis ir sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai naudoti sutartį, o aprūpindami šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7.1.1, 7.1.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 12.4, 14.2.1, 14.3.1, 14.4, 14.5 papunkčiuose ir 16 bei 19 punktuose nurodytomis priemonėmis kartu su sutartimi surašo perdavimo aktą.“

15. Pakeičiu 21 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Visos Centro teritorinio padalinio ar savivaldybės įstaigos asmenims išduotos judėjimo techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui, išskyrus šio Aprašo 47.1–47.6 papunkčiuose nurodytas priemones, kurias asmuo įsigijo su kompensacija, bei priemones, kurioms buvo surašytas perdavimo aktas.“

16. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Nepasibaigus nustatytam judėjimo techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kita judėjimo techninės pagalbos priemonė, išskyrus šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5 ir 47.6 papunkčiuose nurodytas priemones, kurias įsigijo su kompensacija, asmeniui išduodama eilės tvarka:

25.1. pasikeitus jo sveikatos būklei ar fiziniams duomenims (pateikus išrašą iš medicinos dokumentų (formą Nr. 027/a) dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar fizinių duomenų), kai turimos techninės pagalbos priemonės negalima individualiai pritaikyti;

25.2. kai gauta judėjimo techninės pagalbos priemonė naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti.“

17. Papildau 251 punktu:

251. Nepasibaigus šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5ir 47.6 papunkčiuose nustatytam judėjimo techninės pagalbos priemonių, kurias asmuo įsigijo su kompensacija, naudojimo terminui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklės ar fiziniai duomenys, kita judėjimo techninės pagalbos priemone asmuo aprūpinamas šio Aprašo 495 ir 496 punktuose nustatyta tvarka.“

18. Pakeičiu V skyrių ir jį išdėstau taip:

V. APRŪPINIMAS ELEKTRINIAIS VEŽIMĖLIAIS, ELEKTRINIAIS VARYTUVAIS ar baterijomis

26. Asmenis elektriniais vežimėliais, elektriniais varytuvais ar baterijomis aprūpina Centro teritoriniai padaliniai. Centro teritoriniai padaliniai priima asmens prašymą skirti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą arba baterijas, patikrina asmens pateiktus dokumentus, prireikus patikrina asmens prašyme nurodytų teiginių pagrįstumą ir prašymą dėl elektrinio vežimėlio ar elektrinio varytuvo skyrimo perduoda Centro direktoriaus sudarytai komisijai, o prašymą dėl baterijų skyrimo – Centro direktoriaus paskirtam koordinatoriui, o šie nedelsdami, ne ilgiau kaip per 15 dienų nuo visų šio Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, priima sprendimą dėl elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo ar baterijų skyrimo ir įrašo asmenį į asmenų, pageidaujančių įsigyti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas, eilę.

27. Centro teritoriniai padaliniai elektriniais vežimėliais, elektriniais varytuvais ar baterijomis asmenis aprūpina šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 3.3.2 ir 3.6 papunkčiuose nurodytam naudojimo terminui eilės tvarka.

28. Asmuo, įsigydamas Centro teritorinio padalinio jam siūlomą kito asmens grąžintą ir prireikus atnaujintą elektrinį vežimėlį ar elektrinį varytuvą, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų elektrinio vežimėlio ar 20 procentų elektrinio varytuvo likutinės vertės. Asmuo, įsigydamas jam siūlomas kito asmens grąžintas baterijas, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų baterijų likutinės vertės.

29. Asmuo, įsigydamas Centro teritorinio padalinio jam siūlomą paramos būdu gautą ir atnaujintą elektrinį vežimėlį ar elektrinį varytuvą, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų siūlomo elektrinio vežimėlio ar 20 procentų elektrinio varytuvo remonto ir individualaus pritaikymo išlaidų sumos.

30. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio siūlomo elektrinio vežimėlio ar elektrinio varytuvo, kuris atitinka jo medicininius bei fizinius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti elektrinį vežimėlį ar elektrinį varytuvą, eilę paskutiniu numeriu.

31. Jei Centro teritoriniai padaliniai neturi grąžintų arba paramos būdu gautų ir atnaujintų elektrinių vežimėlių ar elektrinių varytuvų arba jeigu jie neatitinka asmens medicininių bei fizinių poreikių, asmuo eilės tvarka aprūpinamas nauju elektriniu vežimėliu ar elektriniu varytuvu ir sumoka 10 procentų naujo elektrinio vežimėlio ar 20 procentų elektrinio varytuvo kainos. Jei Centro teritoriniai padalinai neturi grąžintų baterijų, asmuo eilės tvarka aprūpinamas naujomis baterijomis ir sumoka 10 procentų naujų baterijų kainos.

32. Pasibaigus elektrinio vežimėlio ar elektrinio varytuvo dalių bei baterijų garantiniam terminui, Centro teritoriniai padaliniai organizuoja elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo remontą bei baterijų keitimą (išdavimą).

Centras kompensuoja 100 procentų asmens grąžinto elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo remonto ir baterijų keitimo išlaidų sumos.

Centras kompensuoja 90 procentų asmens iš Centro teritorinio padalinio įsigyto ar Centro paramos būdu gauto elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo remonto bei baterijų keitimo išlaidų sumos, o asmuo sumoka 10 procentų elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo remonto bei baterijų keitimo išlaidų sumos į remonto paslaugų teikėjo ar Centro atsiskaitomąją sąskaitą, priklausomai nuo to, kas teikia paslaugą.

Kompensuojamą sumą Centras sumoka į remonto paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje pagal pateiktą sąskaitą ir atliktų darbų aktą.

Centras kompensuoja asmens turimo vieno priemonės vieneto remonto ir baterijų keitimo išlaidas.

Centro išduodamas baterijas keičia Centro teritoriniai padaliniai arba remonto paslaugų teikėjai.

Asmens naudojamo elektrinio vežimėlio ar elektrinio varytuvo, įsigyto ne iš Centro teritorinio padalinio, remontas ar baterijų keitimas atliekamas tik tuo atveju, jei asmuo pristato šio Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus.

33. Jei Centro teritoriniai padaliniai nustato, kad, pasibaigus elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo dalių ar baterijų garantiniam terminui, elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo ar baterijų gedimas atsirado asmeniui naudojantis elektriniu vežimėliu, elektriniu varytuvu ar baterijoms nesilaikant naudojimo instrukcijų, asmuo gedimus šalina savo lėšomis.

34. Nepasibaigus šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 3.3.2, 3.6 papunkčiuose nurodytam terminui, kitas elektrinis vežimėlis, elektrinis varytuvas ar baterijos asmeniui gali būti išduodamas eilės tvarka, esant bent vienai iš šių sąlygų:

34.1. jei gautas elektrinis vežimėlis, elektrinis varytuvas ar baterijos naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinti netinkami naudoti (jei asmuo naudojosi elektriniu vežimėliu ar elektriniu varytuvu, baterijomis nepažeisdamas naudojimo instrukcijos);

34.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei, fiziniams duomenims ar jo individualiems poreikiams, kai asmuo nebegali naudotis turimu elektriniu vežimėliu ar elektriniu varytuvu ir nėra galimybės individualiai jį pritaikyti. Šiuo atveju asmuo Centro teritoriniam padaliniui pateikia reabilitacijos įstaigos specialistų išvadą dėl pasikeitusios asmens sveikatos būklės ar fizinių duomenų.

35. Esant šio Aprašo 34 punkte nurodytoms sąlygoms, asmuo per 30 dienų grąžina turimą elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas Centro teritoriniam padaliniui. Centro teritoriniai padaliniai šio Aprašo nustatyta tvarka aprūpina asmenį kitu elektriniu vežimėliu, elektriniu varytuvu ar baterijomis.

36. Grąžinus elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas, nepasibaigus šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 3.3.2, 3.6 papunkčiuose nurodytam terminui, Centras grąžina asmeniui (jo įgaliotam asmeniui, tėvams (įtėviams), sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), globėjams, rūpintojams) ar paveldėtojams:

36.1. 5 procentus elektrinio vežimėlio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną, jei vežimėlis gautas iki 2010 m. gruodžio 31 dienos;

36.2. 10 procentų elektrinio vežimėlio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną, jei vežimėlis gautas po 2011 m. sausio 1 dienos;

36.3. 20 procentų varytuvo elektrinio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną;

36.4. 10 procentų baterijų likutinės vertės, apskaičiuotos jų grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną.“

19. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą lovą, išskyrus gautą paramos būdu, kojomis minamą triratį ar keturratį, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

40.1. 43 eurų įmoką už naują rankomis reguliuojamą lovą;

40.2. 20 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą rankomis reguliuojamą lovą;

40.3. 72 eurų įmoką už naują automatiškai reguliuojamą lovą;

40.4. 35 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą automatiškai reguliuojamą lovą;

40.5. 10 procentų naujo kojomis minamo triračio ar keturračio kainos ar grąžintos likutinės vertės.“

20. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

45.1. 15 eurų už naują rankomis reguliuojamą lovą;

45.2. 8 eurus už pakartotinai išduotą rankomis reguliuojamą lovą;

45.3. 29 eurus už naują automatiškai reguliuojamą lovą;

45.4. 15 eurų už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą.“

21. Pakeičiu 464 punktą ir jį išdėstau taip:

464. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku, išskyrus gautas paramos būdu, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

464.1. 6 eurų įmoką už naują naktipuodžio kėdutę;

464.2. 3 eurų įmoką už pakartotinai išduotą naktipuodžio kėdutę;

464.3. 9 eurų įmoką už naują vaikštynę su staliuku;

464.4. 5 eurų įmoką už pakartotinai išduotą vaikštynę su staliuku.“

22. Papildau 469 punktu:

469. Vaikai vaikštyne su staliuku ir naktipuodžio kėdute aprūpinami nemokamai.“

23. Pakeičiu VII skyrių ir jį išdėstau taip:

vii. NAUJŲ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ, ĮSIGYTŲ ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

47. Asmuo turi teisę gauti šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas:

47.1. čiužinio praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 44 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.2. pripučiamo oro pasėsto praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 100 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.3. aktyvaus tipo vežimėlio – vieną kartą per 5 metus iki 1 216 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.4. neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui – vieną kartą per 5 metus iki 1 216 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.5. palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų – vieną kartą per 4 metus iki 869 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.6. skuterio – vieną kartą per 6 metus iki 290 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

48. Asmuo, kuriam aktyvaus tipo vežimėlio ar neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, poreikis nustatytas pirmą kartą, dėl šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo gali kreiptis ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo neįgalumo ar darbingumo lygio asmeniui nustatymo dienos. Iki to laiko asmuo aprūpinamas Centro turimomis ir jo sveikatos būklę ar fizinius duomenis atitinkančiomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis.

49. Asmuo, prieš įsigydamas šio Aprašo 47 punkte nurodytas priemones, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos kompensacijos nustatytas terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

491. Asmens prašymą gauti šio Aprašo 47 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą dėl kompensacijos skyrimo ir pateiktus dokumentus dėl šio Aprašo 47 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo bei per 15 dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, informuoja asmenį apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

492. Šio Aprašo 47 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po šio Aprašo 491 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Kompensacijos išmokamos eilės tvarka iš atitinkamai techninės pagalbos priemonių grupei kompensuoti skiriamų lėšų, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo priemonės įsigijimo.

Kompensacija asmeniui yra pervedama į jo nurodytą asmeninę arba, pateikus įgaliojimą, kito asmens sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

493. Prašymai dėl šio Aprašo 47 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.

494. Šio Aprašo 47 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

495. Nepasibaigus šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5 papunkčiuose nurodytam asmens su kompensacija įsigytos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ar fiziniai duomenys, asmuo šio Aprašo nustatyta tvarka gali būti aprūpintas aktyvaus tipo vežimėliu, neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui ar palydovo valdomu rankiniu neįgaliojo vežimėliu asmeniui iki 18 metų, jeigu grąžina Centro išmokėtos už savo lėšomis įsigytos šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5 papunkčiuose nurodytos techninės pagalbos priemonės kompensacijos likutinę vertę, tiesiogiai proporcingą priemonės panaudojimo laikui.

496. Nepasibaigus šio Aprašo 47.3 ir 47.6 papunkčiuose nurodytam asmens su kompensacija įsigytos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė, asmuo šio Aprašo nustatyta tvarka gali būti aprūpintas elektriniu vežimėliu, elektriniu varytuvu, pulteliu valdomu elektriniu vonios suoliuku, lovos staliuku, rankomis ar automatiškai reguliuojama lova, čiužiniu praguloms išvengti ar gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją, ar patiesalu praguloms išvengti, jeigu grąžina Centrui jam Centro išduotą aktyvaus tipo vežimėlį arba grąžina Centro išmokėtos už savo lėšomis įsigyto aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio kompensacijos likutinę dalį, tiesiogiai proporcingą priemonės naudojimo laikui.

497. Šio Aprašo 495 ir 496 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi pateikti Centro teritoriniam padaliniui ar savivaldybės įstaigai asmenį gydančio gydytojo ar asmenį gydančio gydytojo reabilitologo išvadą dėl asmens sveikatos būklės ar fizinių duomenų pasikeitimų.

498. Nepasibaigus šio Aprašo 47.1 ir 47.2 papunkčiuose nurodytam terminui, kai su kompensacija įsigytas čiužinys praguloms išvengti ar pripučiamo oro pasėstas praguloms išvengti naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažintas netinkamu naudoti (jei asmuo naudojosi priemonėmis, nepažeisdamas naudojimo instrukcijos), asmuo šio Aprašo nustatyta tvarka gali būti aprūpintas čiužiniu praguloms išvengti ar pripučiamo oro pasėstu praguloms išvengti.“

24. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Visos regos ir klausos techninės pagalbos priemonės negrąžinamos.“

25. Pakeičiu IX skyrių ir jį išdėstau taip:

ix. NAUJŲ REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ, ĮSIGYTŲ ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

63. Asmuo turi teisę gauti šių techninės pagalbos priemonių nurodyto dydžio bei šiame punkte nurodytam terminui įsigijimo išlaidų kompensacijas:

63.1. žiūrono ar teleskopo – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 70 eurų;

63.2. vaizdo didinimo sistemos – ne daugiau kaip vieną kartą per 8 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 eurų;

63.3. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

63.4. kūno termometro (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų;

63.5. rankinio laikrodžio (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų;

63.6. stalinio laikrodžio (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų;

63.7. virtuvės svarstyklių (kalbančių) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų;

63.8. elektroninio skaičiuotuvo (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų;

63.9. laidinio telefono (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 10 metų 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 60 eurų;

63.10. elektroninio orientavimo prietaiso – ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų;

63.11. kraujospūdžio matuoklio (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų;

63.12. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinės įrangos – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 120 eurų;

63.13. spalvų matuoklio (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų;

63.14. nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso Brailio rašto naudotojams – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 2 000 eurų;

63.15. ekrano skaitymo programinės įrangos – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurų;

63.16. didinimo programinės įrangos – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 290 eurų;

63.17. kalbos sintezatoriaus – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 eurų;

63.18. simbolių skaitymo įrenginio – ne daugiau kaip vieną kartą per 7 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 eurų;

63.19. gliukozės kieko kraujyje matuoklio (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų.

64. Asmuo, prieš įsigydamas šio Aprašo 63 punkte nurodytas priemones, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos kompensacijos nustatytas terminas ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

65. Asmens prašymą gauti šio Aprašo 63 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą dėl kompensacijos skyrimo ir pateiktus dokumentus dėl šio Aprašo 63 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo bei per 15 dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, informuoja asmenį apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

66. Šio Aprašo 63 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po šio Aprašo 65 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Kompensacijos išmokamos eilės tvarka iš atitinkamai techninės pagalbos priemonių grupei kompensuoti skiriamų lėšų, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo priemonės įsigijimo dienos.

Kompensacija asmeniui yra pervedama į jo nurodytą asmeninę arba, pateikus įgaliojimą, kito asmens sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

661. Prašymai dėl šio Aprašo 63 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.“

26. Pakeičiu X skyrių ir jį išdėstau taip:

X. APRŪPINIMAS PRIE RADIJO IR TELEVIZIJOS IMTUVŲ JUNGIAMAIS ĮTAISAIS, GARSO RODYTUVAIS (ELEKTRONINĖMIS AUKLĖMIS), ĮSPĖJAMAISIAIS DURŲ ĮTAISAIS, JUDESIO RODYTUVAIS, GAISRO IR (AR) DUJŲ, IR (AR) DŪMŲ SIGNALIZATORIAIS

67. Asmenis naujais prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamais įtaisais ar garso rodytuvais (elektroninėmis auklėmis), įspėjamaisiais durų įtaisais, judesio rodytuvais, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatoriais aprūpina Centro teritoriniai padaliniai.

68. Centro teritorinis padalinys aprūpina asmenis prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamais įtaisais, garso rodytuvais (elektroninėmis auklėmis), įspėjamaisiais durų įtaisais, judesio rodytuvais, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatoriais ne dažniau kaip vieną kartą per 6 metus.

69. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio jam siūlomą prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą ar garso rodytuvą (elektroninę auklę), įspėjamąjį durų įtaisą, judesio rodytuvą, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatorių, į Centro atsiskaitomąją sąskaitą sumoka 30 procentų šio Aprašo 67 punkte nurodytų priemonių kainos. Asmenys, auginantys vaiką iki 3 metų, garso rodytuvu (elektronine aukle) aprūpinami nemokamai.

70. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio siūlomo prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamo įtaiso ar garso rodytuvo (elektroninės auklės), įspėjamojo durų įtaiso, judesio rodytuvo, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatoriaus, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilę paskutiniu numeriu.“

27. Pakeičiu XI skyrių ir jį išdėstau taip:

XI. NAUJOS FM SISTEMOS, NAUJO JUDRIOJO (MOBILAUS) RYŠIO TELEFONO (VIBRUOJANČIO) AR PLANŠETINIO KOMPIUTERIO, ĮSIGYTO ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

71. Asmuo turi teisę gauti šias techninės pagalbos priemonių išlaidų kompensacijas:

71.1. FM sistemos – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus iki 724 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

71.2. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

71.3. planšetinio kompiuterio – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

72. Prieš įsigydamas šio Aprašo 71 punkte nurodytas priemones, asmuo turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo asmens diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės kompensacijos terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

73. Asmens prašymą gauti šio Aprašo 71 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą dėl kompensacijos skyrimo ir pateiktus dokumentus dėl šio Aprašo 71 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo ir per 15 dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip   per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, informuoja asmenį apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

74. Šio Aprašo 71 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po šio Aprašo 73 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Kompensacijos išmokamos eilės tvarka iš atitinkamai techninės pagalbos priemonių grupei kompensuoti skiriamų lėšų, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo priemonės įsigijimo.

Kompensacija asmeniui yra pervedama į jo nurodytą asmeninę arba, pateikus įgaliojimą, kito asmens sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

741. Prašymai dėl šio Aprašo 71 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.“

28. Pripažįstu netekusiu galios XII skyrių.

29. Pakeičiu 79.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

79.3. užpajamuoja gautas techninės pagalbos priemones ir perduoda fiziniams asmenims reikalingas techninės pagalbos priemones nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Centro direktoriaus nustatyta tvarka;“.

30. Pakeičiu 80 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

80. Centras judėjimo, regos ir klausos techninės pagalbos priemones, nurodytas šio Aprašo 1, 2 ir 3 prieduose, įsigyja bei judėjimo techninės pagalbos priemonių, išskyrus skuterių, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas perka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.“

31. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Centras šio Aprašo 28, 29, 31, 32, 40, 464 ir 69 punktuose nurodytas gautas lėšas naudoja techninės pagalbos priemonėms ar remonto paslaugoms pirkti bei techninės pagalbos priemonių, įsigytų asmens lėšomis įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Centras turi teisę ne daugiau kaip 10 procentų šiuose punktuose nurodytų gautų lėšų sumos panaudoti Centro administravimo išlaidoms padengti.“

32. Pakeičiu 1 priedo 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.3.

varytuvai

 

 

3.3.1.

mechaniniai Y

6 metai

asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais

3.3.2.

elektriniai Y

8 metai

Asmenims, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių, kai asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui“.

 

33. Papildau 1 priedą 3.7 papunkčiu:

„3.7.

įvairios vežimėlių ir kėdžių su ratukais dalys ir detalės N

1 metai

asmenims, kurie naudojasi vežimėliais ir kėdėmis su ratukais“.

 

34. Papildau 1 priedą 9.5 papunkčiu:

„9.5.

įvairios vaikščiojimo priemonių dalys ir detalės N

1 metai

asmenims, kurie naudojasi vaikščiojimo priemonėmis“.

 

35. Papildau 1 priedą 12.5 papunkčiu:

„12.5.

sėdimųjų baldų dalys N

4 metai

Asmenims, kurie naudojasi sėdimaisiais baldais“.

 

36. Pakeičiu 1 priedo 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14.

Priemonės praguloms išvengti ir jų priedai

 

 

14.1.

lovos Y

 

 

14.1.1.

rankomis reguliuojamos lovos

15 metų

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei asmenims, turintiems visišką negalią

14.1.2.

automatiškai reguliuojamos lovos

15 metų

14.2.

čiužiniai praguloms išvengti Y

 

14.2.1.

poroloniniai

3 metai

14.2.2.

pripučiami

3 metai

14.3.

pasėstai praguloms išvengti S

 

asmenims, besinaudojantiems vežimėliais

14.3.1.

poroloniniai

3 metai

14.3.2.

pripučiami oro

3 metai

14.4.

patiesalai praguloms išvengti N

3 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims, turintiems visiška negalią

14.5.

čiužinio užvalkalai N

iki susidėvėjimo

asmenims, kurie naudojasi čiužiniais praguloms išvengti“.

 

37. Papildau 2 priedą 1.3 papunkčiu:

„1.3.

gliukozės kieko kraujyje matuoklis (kalbantis) N

5 metai

sergantis cukriniu diabetu ir nustatytas abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško“.

 

38. Pakeičiu 2 priedo 5.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.1.4.

žiūronai ar teleskopai Y

5 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško“.

 

39. Pakeičiu 2 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6

Priemonės matymui

 

 

6.1.

vaizdą didinanti sistema Y

8 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

6.2.

didinimo programinė įranga Y

4 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo  spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško“.

 

40. Pakeičiu 2 priedo 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.2.

nešiojamieji elektroniniai užrašymo įtaisai Brailio rašto naudotojamsY

5 metų

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško“.

 

41. Pakeičiu 2 priedo 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10

Garso įrašymo aparatai ir imtuvai

 

 

10.1.

Daisy grotuvas įgarsintoms knygoms skaityti S

6 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

10.2.

diktofonai S

6 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško“.

 

42. Pakeičiu 2 priedo 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.2.

Kalbos sintezatorius Y

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško“.

 

43. Pakeičiu 2 priedo 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.3.

Ekrano skaitymo programinė įranga Y

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško“.

 

44. Pakeičiu 2 priedo 12.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.5.

Spalvų detektorius (kalbantis) S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško“.

 

45. Papildau 2 priedą 13 punktu:

13.

Priemonės skaitymui

 

 

13.1.

Simbolių skaitymo įrenginys S

7 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško“.

 

46. Pakeičiu 3 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4.

Signalizavimo ir rodymo priemonės

 

 

4.1.

durų skambučiaiS

6 metų

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.2.

garso rodytuvai (elektroninės auklės)S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.3.

įspėjamieji durų įtaisai S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.4.

judesio rodytuvai S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.5.

gaisro signalizatorius S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.6.

dujų signalizatorius S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.7.

dūmų signalizatorius S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB“.

 

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                 Linas Kukuraitis