Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. sausio 31 D. NUTARIMO nR. 127 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. 1259

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos  aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 4 punktą išdėstyti taip:

4.  Kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis. Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui. Jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės apskaičiuotas formules:

 

S = K × G, kur:

 

S – vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, kub. m;

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. m/gyventojui;

G – vartotojo bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gyvenančių asmenų skaičius, pateiktas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, vnt.

 

K = (P : V) : 12, kur:

 

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. m/gyventojui;

P – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės veiklos teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus, kub. m;

V  iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės veiklos teritorijoje centralizuotai geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vnt.

Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2.

Vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kiekvienais metais iki vasario 1 d. ir skelbia savo interneto svetainėje. Savivaldybės viešina vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį savo interneto svetainėje.

Paviršinių nuotekų kiekis nustatomas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras,

laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                    Žygimantas Vaičiūnas