PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 9 d. Nr. T2-148

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi ir Pavyzdinių saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-988 „Dėl pavyzdinių Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“, 2 punktu Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimą Nr. T2-145 „Dėl Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                 Rimantas Antanas Mikalkėnas

 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2020 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-148

1 punktu

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius žmonių saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių (toliau – vandens telkiniai) vandenyje ir ant vandens telkinių ledo reikalavimus ir gelbėjimo darbų paplūdimiuose organizavimo principus Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

2. Taisyklės galioja visoje Savivaldybės teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – Asmenys).

3. Savivaldybės teritorijoje esantys, naujai įrengti arba rekonstruoti paplūdimiai turi būti įteisinti Savivaldybės institucijos sprendimu, o jų sąrašas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje.

4. Teritorijos naujiems paplūdimiams rengti turi būti numatomos nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose.

5. Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja maudyklų vandens kokybės stebėseną Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma) nustatyta tvarka.

6. Savivaldybės teritorijoje esančios maudyklų teritorijos, funkcinės zonos bei zonos, skirtos lankytis su gyvūnais, įteisinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

7. Zonoje, skirtoje lankytis su gyvūnais, gyvūnų savininkai atsako už gyvūnų neagresyvų elgesį, gyvūnų ekskrementų surinkimą.

8. Pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai zonose, skirtose lankytis su gyvūnais, vedami laikant už pavadėlio ir su antsnukiu, kiti šunys vedžiojami laikant už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo.

9. Paplūdimiuose organizuojami renginiai turi būti derinami su Savivaldybės administracija, tokių renginių metu gali būti įrengiamos laikinos funkcinės paplūdimių zonos. Renginių, vykstančių Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, laikas ir organizavimo tvarka nustatyta Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose Renginių organizavimo Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdymo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose taisyklėse.

10. Privažiavimo keliai prie paplūdimių, skirti gelbėjimo, specialiosioms ir komunalinėms tarnyboms, turi būti reguliariai valomi ir prižiūrimi.

11. Taisyklės netaikomos atliekant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, paplūdimio gelbėjimo tarnybos, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pajėgų, greitosios medicinos pagalbos funkcijas, taip pat ekstremaliųjų įvykių, situacijų, avarijų ar kitų stichinių nelaimių likvidavimo ir padarinių šalinimo metu, atliekant valstybinę saugios laivybos Lietuvos Respublikos vandenyse ir vidaus vandenų kelių būklės ir navigacinių įrenginių juose funkcionavimo kontrolę, darbų atlikimo vandens keliuose kontrolę, mokslinius ir kitus tyrimus, monitoringą ir stebėjimus vandens telkiniuose Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo nustatytais tikslais ir tvarka, taip pat vykdant Taisyklių kontrolės, paplūdimių ir maudyklų priežiūros bei administravimo funkcijas.

12. Klausimai, nenustatyti Taisyklėse, yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymuose, Higienos normoje, Savivaldybės tarybos sprendimuose, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose.

13. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Higienos normoje, Aplinkosaugos sąlygose plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187, ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

14. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Vandens telkinys – kiekybės rodikliais apibūdinama žemės paviršiuje esanti vandens aplinkos dalis, tai yra: jūra ar jos dalis, upė ar jos dalis, ežeras, dirbtinis vandens telkinys.

Plaukiojimo priemonės – laivai, kiti plaukiojimui naudojami (įskaitant ir plūduriuojančius) įrenginiai arba priemonės.

Maudykla – paplūdimio vieta, skirta maudytis dideliam besimaudančiųjų skaičiui, ir atitinkanti Higienos normos reikalavimus.

Maudymosi sezonas – laikotarpis nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d. arba kitas Savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymu nustatytas laikotarpis, kurio metu maudyklose galima tikėtis didelio besimaudančiųjų skaičiaus.

Paplūdimio lankymo valandos – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytas laikotarpis.

Paplūdimys – sausumos ir su ja besiribojančio vandens telkinio dalis, skirta poilsiui organizuoti.

Bendrasis paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta abiejų lyčių žmonėms, dėvintiems maudymosi kostiumus.

Moterų paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta tik moterims.

Nudistų paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta abiejų lyčių žmonėms, nedėvintiems maudymosi kostiumų ar dėvintiems tik jo dalį.

Vyrų paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta tik vyrams.

Zona, skirta lankytis su gyvūnais – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta lankytis asmenims su gyvūnais.

Funkcinė zona, skirta kitai veiklai paplūdimyje - atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta aktyviam poilsiui, paplūdimių sportui, pramogoms, vaikų žaidimams ir panašiai.

Nesavaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklio neturinti plaukiojimo priemonė (burinė jachta, baidarė, kanoja, vandens dviratis, irklinė valtis, guminė valtis, kajakas, katamaranas ir kt.). Plaukiojimas elektros variklį turinčiomis plaukiojimo priemonėmis prilyginamas plaukiojimui nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

Savaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklį turinti plaukiojimo priemonė, taip pat laivas ant oro pagalvės, oro sraigtu varomas laivas, vandens motociklas ir kt.

15. Vandens telkiniuose ir paplūdimiuose galioja Taisyklių priede nurodyti ženklai ir vėliavos.

 

II SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR PAPLŪDIMIUOSE REIKALAVIMAI

 

16. Asmenys, vandens telkiniuose naudojantys plaukiojimo priemones, privalo užtikrinti, kad šios priemonės neterštų vandens, neardytų krantų, negadintų hidrotechnikos statinių bei komunikacijų.

17. Asmenys vandens telkiniuose turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems asmenims.

18. Plaukiojimo priemonės turi būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos ir techniškai tvarkingos.

19. Plaukiojant savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose privaloma laikytis Aplinkosaugos sąlygų  plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu  Nr. D1-187, reikalavimų.

20. Ekstremaliomis pramogomis (jėgos aitvarai, plaukiojimai banglentėmis, burvaltėmis) galima užsiimti teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose teritorijose. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje numatytos ekstremalių pramogų teritorijos: Nemirsetoje – šiauriau buvusios laivų gelbėjimo stoties (apie 420 m), piečiau Šventosios uosto, šiaurinėje Būtingės dalyje (apie 450 m), Monciškėse – piečiau nuo pagrindinio tako į paplūdimį ties Ošupio tak. 6A, Palanga (apie 500 m), išskyrus Savivaldybės maudyklų teritorijas.

21. Vandens pramogų paslaugos gali būti teikiamos tik teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Vandens telkinio vandenyje ir paplūdimyje draudžiama:

22.1. plaukioti ar bristi už vietų, pažymėtų plūdurais ar kitais ženklais, taip pat maudytis maudymuisi neskirtose ir (ar) nesaugiose vietose (prie užtvankų, dirbtinių krioklių, šalia hidroelektrinėse naudojamų įrenginių, esančių vandenyje ir pan.) arba vietose, pažymėtose draudžiančiais maudytis informaciniais ženklais;

22.2. maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;

22.3. maudytis vaikams iki 14 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

22.4. palikti prie vandens be priežiūros vaikus iki 14 metų;

22.5. plaukioti nesaugiomis ir plaukiojimui nepritaikytomis plaukiojimo priemonėmis;

22.6. plaukioti plaukiojimui pritaikytomis plaukiojimo priemonėmis tam neskirtose paplūdimių maudyklų zonose, jomis kelti pavojų žmonėms ir aplinkai;

22.7. suptis ir vaikščioti tam nepritaikytose plaukiojimo priemonėse, taip pat nesilaikyti plaukiojimo priemonės gamintojo nustatytų saugaus plaukiojimo priemonės naudojimo reikalavimų ir (ar) draudimų;

22.8. plaukti plaukiojimo priemone, jeigu joje nėra gelbėjimosi liemenių, skirtų visiems joje esantiems asmenims;

22.9. maudytis, nardyti bei šokinėti iš (nuo) plaukiojimo priemonės jai plaukiant;

22.10. nardyti bei šokinėti nuo jūros tilto, jo priklausinių;

22.11. bristi ir maudytis, kai to neleidžia atitinkama informacija (perspėjančios raudonos vėliavos kabinamos prie gelbėjimo postų, išdėstomos pakrantėse);

22.12. maudytis žaibuojant ir (ar) perkūnijos, škvalo, kilusio viesulo metu;

22.13. žaisti sportinius žaidimus ne fizinio aktyvumo (aktyvaus) paplūdimio zonoje ar sukeliant pavojų poilsiautojams;

22.14. lankytis su gyvūnais ir juos maudyti, išskyrus paplūdimio zoną, skirtą lankytis su gyvūnais.

22.15. paplūdimiuose ir maudyklose įrengti stovyklavietes;

22.16. paplūdimiuose ir maudyklose kurti laužus;

22.17. paplūdimiuose ir maudyklose deginti žolę, šiukšles ir kitas atliekas;

22.18. teršti aplinką (vandens telkinius ir jų pakrantes) buitinėmis ir kitomis atliekomis;

22.19. skinti ar naikinti saugomų rūšių augalus;

22.20. nakvoti kopose ir priekopėse;

22.21. būti bendruose paplūdimiuose nuogiems asmenims (nedėvintiems maudymosi kostiumų ar dėvintiems tik jų dalį);

22.22. vyrams lankytis moterų paplūdimiuose, o moterims lankytis vyrų paplūdimiuose;

22.23. naikinti, gadinti vandens telkiniuose arba prie jų esančius informacinius ženklus, iškabas, statinius, įrengimus, plaukiojimo priemones ar kitą esamą infrastruktūrą;

22.24. skalbti skalbinius, plauti transporto priemones;

22.25. važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus ekstremaliųjų situacijų ir avarijų atvejus, kai vykdomi paplūdimių priežiūros ir valymo darbai, įgyvendinamos kraštotvarkos priemonės, vykdoma kontrolinė (inspekcinė, priežiūros) veikla su pažymėtomis transporto priemonėmis, atliekami moksliniai tyrimai, taip pat specialiąsias transporto priemones, gelbėjimo tarnybos ir kitą transportą, skirtą inžinerinės infrastruktūros objektams;

22.26. užtverti, perkasti ar kitaip naikinti takus, kelius, vedančius prie vandens telkinių, poilsiaviečių, paplūdimių ir maudyklų;

22.27. savavališkai įrengti pramogų įrenginius, sporto aikšteles;

22.28. kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose;

22.29. kilti ir leistis oro transporto priemonėmis (skraidyklėmis, parasparniais ir kt.) tam neskirtose funkcinėse paplūdimių zonose;

22.30. trukdyti gelbėjimo ir kitų spec. tarnybų transportui pravažiuoti vykdant tarnybines funkcijas.

23. Paplūdimiuose, žmonėms gerai matomoje vietoje, turi būti įrengti aktualūs paplūdimio informaciniai, draudžiamieji ženklai ir vėliavos, taip pat stendas, kuriame išdėstytos šios pagrindinės saugaus elgesio vandens telkinio vandenyje taisyklės (rekomendacijos):

23.1. nemokėdami plaukti neikite į vandenį giliau kaip iki krūtinės;

23.2. nesimaudykite vieni, taip pat nesimaudykite nežinomose, nuošaliose vietose;

23.3. maudykitės tik įsitikinę, kad saugu, į nežinomą vandens telkinio vietą iš pradžių lėtai briskite, nenerkite ir nešokite į vandenį;

23.4. nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį;

23.5. nešokite į vandenį staiga, jei esate perkaitę, pirmiausia apsišlakstykite;

23.6. maudydamiesi nekramtykite gumos, nevalgykite, nesimaudykite iškart po valgio;

23.7. nežaiskite vandenyje pavojingų žaidimų ir to neleiskite daryti vaikams: nenardinkite kito asmens, netampykite už kojų, nelipkite kitiems ant pečių;

23.8. pradėję skęsti pasistenkite nepanikuoti, dėmesį į save atkreipkite šaukdami arba mojuodami rankomis, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, atsigulkite ant nugaros;

23.9. gelbėti skęstantįjį vandenyje be pagalbinių priemonių gali tik geras plaukikas, kuris moka profesionaliai įvertinti pavojaus lygį, išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai;

23.10. pastebėję skęstantį žmogų šaukite mėgindami atkreipti aplinkinių dėmesį, kvieskite paplūdimio gelbėtojus telefono numeriu 1509, jeigu jų nėra, nedelsdami skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Laukdami gelbėtojų, pasitelkite į pagalbą kuo daugiau žmonių, pasidalykite pareigomis, bandykite padėti skęstančiajam saugiais būdais: nuo kranto, iš valties, nuo tilto mesdami plūdurą, tiesdami lazdą ir t. t. Nerizikuokite savo gyvybe. Ištraukę skęstantįjį į krantą, suteikite pirmąją pagalbą, jei reikia, gaivinkite, kol atvyks pagalba;

23.11. nešaukite pagalbos, jei jos nereikia;

23.12. neplaukiokite ten, kur atliekami šuoliai į vandenį;

23.13. neplaukite į laivakelį ir nesiartinkite prie praplaukiančių laivų, nes kyla grėsmė būti įtrauktam po laivo sraigtais;

23.14. gelbėjimosi liemenę užsidėkite prieš išplaukdami plaukiojimo priemone į vandens telkinį ir ją dėvėkite visą laiką, taip pat būdami plaukiojimo priemonėje ant vandens.

 

III SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO ANT VANDENS TELKINIŲ LEDO REIKALAVIMAI

 

24. Asmenys ant ledo turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems asmenims.

25. Ant vandens telkinių ledo draudžiama:

25.1. vykdyti bet kokią veiklą, jei vandens telkinio ledas plonesnis nei 7 cm arba jo struktūra nevienalytė;

25.2. eiti, čiuožti ant užšalusių vandens telkinių ledo žmonių grupei, jei ledo storis mažesnis nei 12 cm;

25.3. stovėti ar važiuoti ant užšalusių vandens telkinių motorinėms transporto priemonėms, išskyrus spec. tarnybų transportą (aplinkos apsaugos, krašto apsaugos, policijos, greitosios pagalbos ir gelbėjimų tarnybų, vykdančių tarnybines funkcijas, transportą) ir transportą, organizuojant ant ledo renginius (turint organizatorių leidimą), ir kai vykdoma žvejyba naudojant atitinkamas transporto priemones, būtinas tokiai žvejybai;

25.4. vykdyti bet kokią veiklą esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

25.5. palikti vaikus iki 14 metų be suaugusiojo žmogaus priežiūros;

25.6. vykdyti bet kokią veiklą neturint specialių smaigų, kuriais pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo, ir tamsiuoju paros metu nedėvint liemenės ar kitos aprangos su šviesą atspindinčiais elementais;

25.7. būti vandens telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius plonai ledo dangai ar Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ar kitai kompetentingai institucijai paskelbus apie ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai;

25.8. rengti renginius, išskyrus Savivaldybės numatytais atvejais ir turint Savivaldybės administracijos leidimą;

25.9. naudotis čiuožyklomis, kai ledo storis mažesnis nei 25 cm, ledas turi sniego priemaišų – nėra skaidrus, atlydžio metu;

25.10. įrengti ir eksploatuoti  čiuožyklas, išskyrus Savivaldybės numatytais atvejais ir turint Savivaldybės administracijos leidimą.

26. Iškirstą lede eketę, didesnę nei 20 × 20 cm, būtina pažymėti visiems žmonėms matomu būdu ir ryškių spalvų priemonėmis neteršiant aplinkos.

27. Nerekomenduojama vienam eiti ant ledo tamsiuoju paros metu.

28. Masiniai renginiai ant ledo organizuojami vadovaujantis Savivaldybės administracijos leidime nurodytomis sąlygomis ir laikantis kitų teisės aktų reikalavimų.

29. Čiuožyklą eksploatuojanti ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojanti organizacija privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmogaus gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai turi būti sustabdyti.

30.   Saugaus elgesio ant vandens telkinio ledo rekomendacijos:

30.1. kad ledas išlaikytų vieną žmogų, jo storis turi būti didesnis nei 7 cm, grupę žmonių – ne mažesnis kaip 12 cm;

30.2. jeigu ledu, kurio storis yra 12 cm arba mažiau, eina grupė žmonių, atstumas tarp žmonių turi būti ne mažesnis kaip 5 m;

30.3. einant ledu reikėtų eiti jau pramintu taku, nerekomenduojama ledu eiti vienam tamsiu paros metu;

30.4. rekomenduojama turėti lazdą (peikeną) ir ja tikrinti ledo stiprumą. Jeigu stuktelėjus lazda pasirodo vanduo, reikia nedelsiant grįžti į krantą;

30.5. rekomenduojama eiti čiuožiant, neatitraukiant kojų nuo ledo;

30.6. ledu čiuožiant slidėmis reikia atsisegti slidžių apkaustus, kad esant reikalui jas galima būtų greitai nusimesti; plaštakų neprakišti per lazdų kilpas;

30.7. įlūžus ledui nepasiduokite panikai ir karštligiškai nesikabinkite už ledo krašto, nes jis lūžinės, o jūs prarasite jėgas. Bandykite „užplaukti ant ledo“ laikydamiesi ant vandens paviršiaus ir artėdami prie tvirtesnio ledo. Užlipę ant ledo kuo plačiau paskirstykite savo kūno svorį, ridenkitės arba šliaužkite į tą kranto pusę, iš kurios atėjote. Ant kojų stokitės tik išlipę ant kranto;

30.8. pastebėję įlūžusį ir skęstantį žmogų įvertinkite situaciją, nebėkite prie eketės – toje vietoje ledas yra plonesnis. Nedelsdami skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Jeigu įmanoma, bandykite nuo kranto ar tilto ištiesti ar mesti skęstančiajam pagalbinę priemonę, į kurią galėtų įsikibti. Nerizikuokite savo gyvybe;

30.9. ištraukę skęstantįjį į krantą, patikrinkite jo kvėpavimą ir pulsą, prireikus pradėkite gaivinti. Jei yra galimybė, nugabenkite jį į šiltą patalpą, nuvilkite šlapius drabužius ir pakeiskite juos sausais, apklokite apklotais, antklode. Esant hipotermijai dėkite šiltus kompresus ant jo krūtinės, kaklo, galvos, kirkšnių, jei žmogus sąmoningas, duokite gerti šiltų saldžių gėrimų, netrinkite jo odos, neduokite gerti alkoholinių gėrimų.

 

IV SKYRIUS

GELBĖJIMO DARBŲ PAPLŪDIMIUOSE ORGANIZAVIMAS

 

31. Už skęstančiųjų gelbėjimo darbų organizavimą yra atsakingos institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje:

31.1. paplūdimyje Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytomis paplūdimio lankymo valandomis – Palangos miesto savivaldybės paplūdimiuose ir maudyklose žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugą teikianti organizacija, kuri dirba:

31.1.1. centrinėje gelbėjimo stotyje Žvejų g. 2A, Palangoje, nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir gelbėjimo punkte Jūros g. 28A, Palangoje, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d., kasdien visą parą;

31.1.2. gelbėjimo punktuose nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d., kasdien nuo 9 val. iki 20 val.;

31.1.3. gelbėjimo punkte, esančiame teritorijoje nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki ribos ženklo, esančio 50 m į pietus nuo jūros tilto, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d., kasdien nuo 9 val. iki 20 val.

31.2. vandens telkiniuose ne paplūdimio teritorijoje (išskyrus paieškos ir gelbėjimo rajoną), taip pat paplūdimyje po Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytų paplūdimio lankymo valandų – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

32. Gelbėjimo darbų organizavimas apima reagavimą į pagalbos prašymą, gelbėjimo darbų atlikimą, taip pat prevencinių priemonių taikymą.

33. Paplūdimio lankymo valandomis, nustatytomis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, paplūdimio gelbėjimo punkte privalo budėti gelbėtojai, pasitikrinę sveikatą ir išklausę mokymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

34. Paplūdimiuose prie maudyklų turi būti gelbėtojams pasiekiamos gelbėjimo priemonės (vandens transporto priemonės su varikliais, ryšio užtikrinimo ir palaikymo priemonės, gelbėtojo asmens apsauginės priemonės (liemenės, šalmai ir kt.), taip pat tokios gelbėjimo priemonės kaip gelbėjimo ratas, plūduras, lynas, papildomos gelbėjimo priemonės (plaukmenys, kaukė, vamzdelis, peilis ir kt.), stebėjimo priemonės ir informavimo priemonės (kameros, žiūronai, garsiakalbiai ir kt.), pirmosios pagalbos suteikimo priemonės).

35. Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, gavusios pagalbos prašymą per Bendrąjį pagalbos centrą, į įvykio vietą atvyksta iš savo nuolatinių dislokacijos vietų ir pagal kompetenciją atlieka gelbėjimo darbus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato pareigūnai.

37. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

38. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos ir panaikintos Savivaldybės tarybos sprendimu.

_________________________

 

Palangos miesto savivaldybės

saugaus elgesio paviršinių vandens

telkinių vandenyje ir ant paviršinių

vandens telkinių ledo taisyklių

priedas

 

 

PAPLŪDIMIŲ INFORMACINIAI ŽENKLAI IR VĖLIAVOS

 

Gelbėjimo stotis

Pirmoji medicinos pagalba

Zona, skirta lankytis su gyvūnais

Mėlynosios vėliavos paplūdimys

Aktyvaus poilsio zona

Pasyvaus poilsio zona

Neįgaliųjų paplūdimys

Bendras paplūdimys

Moterų paplūdimys

Vyrų paplūdimys

Nudistų paplūdimys

Rūkymo vieta

 

PAPLŪDIMIO TERITORIJOJE NAUDOJAMI DRAUDŽIAMIEJI ŽENKLAI:

 

 

 

 

Įrengti

stovyklavietes

Kurti laužus

Lankytis su gyvūnais

Skinti ar naikinti saugomų rūšių

augalus

Vartoti alkoholinius gėrimus

 

 

 

Rūkyti draudžiama

 

 

 

 

 

 

Maudytis nerekomenduojama

 

Maudytis draudžiama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĖLIAVŲ REIKŠMĖS:

 

Maudytis galima Maudytis pavojinga Budi gelbėtojai Maudytis draudžiama

 

 

______________________