LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 221 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-462

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

STATYBOS DALYVIAI, JŲ PAREIGOS IR TEISĖS.

STATYBININKŲ TAPATYBĖS IDENTIFIKAVIMAS“.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 221 straipsniu

Papildyti Įstatymą 221 straipsniu:

221 straipsnis. Statybininkų tapatybės identifikavimas

1. Rangovas (fizinis asmuo), rangovo pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas, pas rangovą laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje komandiruojamas darbuotojas (toliau – komandiruotas darbuotojas), rangovo naudai darbus atliekantis laikinojo įdarbinimo įmonės darbuotojas, savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis individualią veiklą (toliau – savarankiškai dirbantis asmuo) ir atliekantis statybos darbus, jų (savarankiškai dirbančių asmenų) ar statytojo (užsakovo) (juridinio asmens), statybą vykdančio ūkio būdu ar statytojo (užsakovo) (juridinio asmens ar fizinio asmens) rangos būdu, pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas (toliau kartu – statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys) gali statybvietėje atlikti statybos darbus, jeigu turi statybininko tapatybės identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodas) ir yra pateikę šio straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytus duomenis Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui.

2. Įgyvendinant statybininkų tapatybės identifikavimą, naudojama Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinė sistema. Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos valdytoja yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos nuostatus tvirtina ir tvarkytoją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3. Statybininko ID kodas – statybvietėje statybos darbus atliekančiam asmeniui Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinėje sistemoje suteiktas identifikacinis kodas, susietas su joje kaupiamais Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamuose Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatuose nustatytais duomenimis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją. Statybininko ID kodas naudojamas statybininkų tapatybės identifikavimo kontrolę vykdančiose institucijose statybvietėje statybos darbus atliekantiems asmenims realiu laiku identifikuoti.

4. Statybininko ID kodo suteikimo ir panaikinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras. Statybininko ID kodas suteikiamas neterminuotai, išskyrus atvejus, kai komandiruotam darbuotojui suteikiamas laikinas statybininko ID kodas. Statybininko ID kodo identifikavimo priemonių sąrašą, jų naudojimo ir informavimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) apie pasirinktas statybininko ID kodo identifikavimo priemones tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.

5. Laikinas statybininko ID kodas suteikiamas statybvietėje statybos darbus atliekantiems asmenims – komandiruotiems darbuotojams. Laikinas statybininko ID kodas Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojo šiems asmenims suteikiamas komandiruotės laikotarpiui, tačiau ne ilgiau kaip 18 mėnesių.

6. Statybininko ID kodas suteikiamas:

1) savarankiškai dirbančiam asmeniui, jeigu jo veiklos dokumentuose, numatančiuose teisę vykdyti savarankišką veiklą, nurodyta veikla susijusi su statybos darbų atlikimu ir iki šiol jam nebuvo suteiktas statybininko ID kodas;

2) fiziniam asmeniui, jeigu su juo sudaroma darbo sutartis statybos darbams atlikti ir iki šiol jam nebuvo suteiktas statybininko ID kodas;

3) komandiruotam darbuotojui, jeigu jis statybos darbus Lietuvos Respublikoje atlieka ilgiau kaip 18 mėnesių.

7. Statybininko ID kodas panaikinamas, kai:

1) statybininko ID kodą turintis asmuo miršta;

2) statybininko ID kodą turintis asmuo pateikia prašymą;

3) pasibaigia laikino statybininko ID kodo galiojimo terminas;

4) pasibaigia komandiruoto darbuotojo komandiruotė, kuri tęsėsi ilgiau kaip 18 mėnesių;

5) paaiškėja, kad statybininko ID kodas negalėjo būti suteiktas (buvo pateikti netikslūs ar tikrovės neatitinkantys duomenys, taip pat jeigu trečiosios šalies pilietis buvo įdarbintas nesilaikant norminių teisės aktų, reglamentuojančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą, nustatytos tvarkos). Valstybinė darbo inspekcija socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka per 10 darbo dienų nuo vieno iš nurodytų pagrindų paaiškėjimo dienos panaikina statybininko ID kodą.

8. Rangovas ir statytojas (užsakovas) (juridinis asmuo), statybą vykdantis ūkio būdu, ar statytojas (užsakovas) (juridinis asmuo ar fizinis asmuo), statybą vykdantis rangos būdu, įdarbinęs statybvietėje statybos darbus atliekančius asmenis, taip pat rangovas, kurio naudai statybos darbus atlieka komandiruoti darbuotojai, bei savarankiškai dirbantis asmuo privalo:

1) socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka teikti Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamuose Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos nuostatuose nustatytus duomenis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją;

2) užtikrinti statybvietėje statybos darbus atliekančių asmenų identifikavimą, naudojant statybininko ID kodą statybininkų tapatybės identifikavimo kontrolę vykdančioms institucijoms;

3) pasirinkti statybininko ID kodo identifikavimo priemones pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą, siekiant identifikuoti asmenis, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą, ir apie pasirinktą statybininko ID kodo identifikavimo priemonę informuoti Valstybinę darbo inspekciją socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, taip pat užtikrinti šių asmenų identifikavimą.

9. Statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys privalo turėti statybininko ID kodą, o asmenys, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą, – jų identifikavimo priemonę, numatytą šio straipsnio 8 dalies 3 punkte, ir juos pateikti statybininkų tapatybės identifikavimo kontrolę vykdančioms institucijoms.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda