LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 19 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. XIII-891

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybinis studijų fondas Vyriausybės nustatyta tvarka administruoja valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas studentams, taip pat kitą finansinę paramą studentams, atlieka kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme.“

 

2 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 21 straipsnio 3 dalį 8 punktu:

8) renka duomenis, apdoroja, apibendrina, analizuoja ir skelbia statistinę informaciją, susijusią su mokslo, studijų ir inovacijų politika;“.

2. Papildyti 21 straipsnio 3 dalį 9 punktu:

9) atlieka kitas funkcijas, numatytas Profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ir kituose teisės aktuose.“

3. Pakeisti 21 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras turi teisę gauti visą reikalingą informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, įmonių ir organizacijų, valstybės registrų ir informacinių sistemų Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro funkcijoms atlikti.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2018 m. sausio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė