Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

DĖL žemės sklypo (kad. nr. 6750/0017:13), esančio pasvalio r. sav., pasvalio m., paberžėlių g. 11, formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo

 

2018 m. spalio 2 d.  Nr. DV-613

Pasvalys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 15 punktais, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 2 dalimi, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 5, 12.2 ir 21 punktais bei atsižvelgdamas į (duomenys neskelbtini) 2018 m. rugsėjo 25 d. prašymą:

1. O r g a n i z u o j u žemės sklypo (kad. Nr. 6750/0017:13), esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio m., Paberžėlių g. 11, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą.

2. Į p a r e i g o j u Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyrių atlikti 1 punkte minėto projekto organizatoriaus funkcijas.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Rimantas Užuotas