VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2018 M. VASARIO 6 D. ĮSAKYMO NR. VA-9 „DĖL METINĖS GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS, DEKLARACIJOS GPM312 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM312L, GPM312U FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 17 d. Nr. VA-32

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formą, jos priedų GPM312L, GPM312U formas (toliau – Deklaracija) ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisykles (toliau – Taisyklės):

1.2.1. Pakeičiu 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

25. Deklaracijos L priedo L7 laukelis turi būti užpildomas, jame įrašant raidę D, tik tuo atveju, kai deklaruojama individualią veiklą (pagal pažymą ir / arba įsigijus verslo liudijimą) vykdančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta individualios veiklos išmoka, kurią išmokėjo asmuo, šios išmokos išmokėjimo metu su gyventoju susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.“

1.2.2. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Deklaracijos L priedo L9 laukelyje turi būti įrašomas L8 laukelio atitinkamoje eilutėje įrašytai sumai pritaikytas GPM tarifas. Deklaracijos L9 laukelyje GPM tarifas turi būti įrašomas ir tuo atveju, kai, L8 laukelyje nurodytai su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos sumai pritaikius NPD, GPM suma yra lygi nuliui.

L9 laukelyje turi būti įrašomas nulis, kai deklaruojamos:

- neapmokestinamosios A klasės išmokos (įskaitant už samdomą darbą užsienio valstybėje, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėtas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, kurios, mokestiniu laikotarpiu naikinant jų dvigubą apmokestinimą, atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje) ir / arba

- B klasės išmokos, nuo kurių nebuvo išskaičiuotas ar išmokas išmokėjusios asmens lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėtas GPM, ir / arba

- tarpininko nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėti dividendai, palūkanos ir / arba honoraras, gautas iš užsienio vienetų.“

1.2.3. Pakeičiu 30.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.2. kai su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas už darbą užsienio valstybėje išmokėjęs asmuo nuo tokių išmokų išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo GPM ar jam tapatų mokestį į tos užsienio valstybės biudžetą. L12 laukelyje turi būti įrašomas užsienio valstybės, į kurios biudžetą sumokėtas GPM ar jam tapatus mokestis, kodas. Kai Deklaracijos L12 laukelyje nurodomas užsienio valstybės, kurioje buvo sumokėta GPM ar jam tapataus mokesčio suma, kodas, privaloma užpildyti L13 laukelį, jame nurodant užsienio valstybėje sumokėtą GPM ar jam tapataus mokesčio sumą.“

1.2.4. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Deklaracijos L priedo L13 laukelis turi būti užpildomas tuo atveju, kai išmokas išmokėjęs asmuo Lietuvoje – darbdavys, nuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui už užsienio valstybėje atliekamą samdomą darbą išmokėjo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas ir nuo tokių išmokų mokestiniu laikotarpiu išskaičiavo ir / arba savo lėšomis už gyventoją sumokėjo GPM ar jam tapatų mokestį į tos užsienio valstybės biudžetą. Deklaracijos L13 laukelyje turi būti įrašoma į užsienio valstybės biudžetą sumokėta GPM ar jam tapataus mokesčio suma (Eur, ct). Jeigu GPM ar jam tapatus mokestis nuo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, gyventojui išmokėtų už darbą užsienio valstybėje, nebuvo sumokėtas į užsienio valstybės biudžetą, L13 laukelyje įrašomas nulis.

Kai L13 laukelyje yra nurodyta į užsienio valstybės biudžetą sumokėta GPM ar jam tapataus mokesčio suma, kartu su Deklaracija mokesčių administratoriui turi būti pateiktas dokumentas, įrodantis, kad nuo Deklaracijoje nurodytam nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomą darbą užsienio valstybėje, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų (įrašytų L8 laukelyje) užsienio valstybėje buvo sumokėtas GPM ar jam tapatus mokestis, ir toks mokestis sumokėtas, atsižvelgiant į dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas.“

1.2.5. Pakeičiu 41 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

41. Deklaracijos U priedo U7 laukelis turi būti užpildomas, jame įrašant raidę D, tik tuo atveju, kai deklaruojama individualią veiklą (per nuolatinę bazę Lietuvoje ir / arba įsigijus verslo liudijimą) vykdančiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta individualios veiklos išmoka, kurią išmokėjo asmuo, šios išmokos išmokėjimo metu su gyventoju susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.“

1.2.6. Pakeičiu 2 priedą „A ir B klasės išmokų kodai“:

1.2.6.1. Pakeičiu 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.6. Pensijos

 

 

 

Pensijos, pensijų anuitetai, rentos

48

A klasė

Pensijų kaupimo išmokos, ne didesnės už

sumokėtas įmokas

71

A klasė

Pensijų kaupimo išmokos, viršijančios

sumokėtas įmokas

76

A klasė

 

“.

1.2.6.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Individualią veiklą vykdančiam nuolatiniam ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos:

 

 

 

Individualią žemės ūkio veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos

35

B klasė

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos

92

B klasė

Individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos, išskyrus žymimas 35, 92, 96 ir 97 kodais

93

A klasė**

 

B klasė

Šeimynos dalyvio išlaikymo išmokos, išmokėtos pagal LR šeimynų įstatymą

96

B klasė

Žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamojo turto) perleidimo nuosavybėn išmokos

97

-

B klasė

 

“.

1.2.6.3. Pakeičiu antrąją išnašą ir ją išdėstau taip:

„** Individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos už nenukirsto miško ir apvaliosios medienos pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn, išmokos už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas, sporto ir atlikėjo veiklos išmokos.“

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Deklaracijos formas.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                     Edita Janušienė