KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 20 d.  Nr. T-56

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Vaclovas Andrulis