LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 1 d. Nr. V-429

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. sausio 13 d. nutarimą DT-1/1 ir 2016 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. DT-2/2,

1. P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ 1.75 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

75.

Abirateronum

C61

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka suaugusių vyrų, kurių liga progresavo taikant chemoterapiją su docetakseliu arba po jos, metastazavusiam kastracijai atspariam prostatos vėžiui gydyti arba metastazavusiam kastracijai atspariam prostatos vėžiui gydyti suaugusiems vyrams, kuriems nėra simptomų arba pasireiškia nedideli simptomai po nesėkmingos androgenų deprivacijos terapijos ir dar nėra klinikinių indikacijų skirti chemoterapiją.

Gydymo metu vaistinis preparatas Abirateronum gali būti skiriamas tik vieną kartą. Gydymą skiria specializuotą onkologinę pagalbą teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantis gydytojas urologas, gydytojas onkologas chemoterapeutas ar gydytojas onkologas radioterapeutas, daugiadalykei komandai, dalyvaujant pirmiau išvardytiems gydytojams, parinkus gydymo taktiką ar nusprendus ją pakeisti.“

 

1.2. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ 1.86 papunkčiu:

„1.

86.

Everolimus

C25“

 

 

1.3. Papildau IX skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 1 skirsnį „Cukrinis diabetas. Nėščiųjų cukrinis diabetas. Poprocedūrinė hipoinsulinemija (100 %)“ 5.11 papunkčiu:

„5.

11.

Linagliptinum et Metforminum

E11“

 

 

2. N u s t a t a u, kad iki bus patvirtinti Priešinės liaukos (prostatos) piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Priešinės liaukos (prostatos) piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimai, šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytas vaistinis preparatas metastazavusiam kastracijai atspariam prostatos vėžiui gydyti suaugusiems vyrams, kuriems nėra simptomų arba pasireiškia nedideli simptomai po nesėkmingos androgenų deprivacijos terapijos ir dar nėra klinikinių indikacijų skirti chemoterapijos, turi būti skiriamas pagal pirmiau nurodytame papunktyje nustatytas skyrimo sąlygas ir vadovaujantis vaistinio preparato charakteristikų santrauka.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela