VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL HIGIENOS REIKALAVIMŲ MAISTO TVARKYMO SUBJEKTAMS, ORGANIZUOJANTIEMS VIENKARTINIŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR (AR) NAUDOTŲ DAUgKARTINIŲ PAKUOČIŲ priėmimą

 

2016 m. vasario 11 d. Nr. B1-118

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnį ir siekdamas užtikrinti higienos reikalavimų laikymąsi maisto tvarkymo subjektuose:

1.       N u r o d a u maisto tvarkymo subjektams, organizuojantiems vienkartinių pakuočių atliekų ir (ar) naudotų daugkartinių pakuočių (toliau – pakuotės) priėmimą, laikytis šių higienos reikalavimų:

1.1.    priimti pakuotes prie įėjimo į prekybos salę arba tam tikslui skirtoje atskirtoje patalpoje ar vietoje, esančioje ne prekybos salėje (toliau – pakuočių priėmimo vieta). Ši nuostata netaikoma kioskams, kuriuose pakuočių priėmimo vieta efektyviai atskirta nuo maisto produktų;

1.2.    jei pakuotės priimamos maisto tvarkymo subjekto teritorijoje nustatytoje pakuočių priėmimo vietoje, užtikrinti šios teritorijos švarą ir tvarką;

1.3.    laikyti priimtas pakuotes pakuočių priėmimo vietoje tam tikslui skirtuose stelažuose, specialiuose įrenginiuose, dėžėse ar kitose talpose;

1.4.    užtikrinti, kad pakuočių priėmimo vieta ir joje esantys stelažai, specialieji įrenginiai, dėžės ar kitos talpos būtų švarūs;

1.5.    jei tie patys darbuotojai tvarko maistą ir priima pakuotes, užtikrinti, kad jie prieš grįžtant tvarkyti maistą kruopščiai nusiplautų ir (ar) dezinfekuotų rankas;

1.6.    jeigu maisto produktai ir pakuotės priimami vienoje vietoje, užtikrinti, kad jie būtų priimami ne tuo pačiu metu.

2.       P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

3.       P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. B1-418 „Dėl higienos reikalavimų superkant panaudotą stiklinę tarą maisto prekybos įmonėse“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Jonas Milius