isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

                     

2021 m. vasario 25 d. Nr. T-24

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 51 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:    

1.      Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės 2021 m. biudžetą:

1.1.        pajamos – 24 217,971 tūkst. Eur (skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti 605,438 tūkst. Eur, 2020-12-31 lėšų likutis 659,087 tūkst. Eur) (1 priedas);

1.2.        asignavimai – 25 482,496 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 15 705,693 tūkst. Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti – 1 517,680 tūkst. Eur (2, 3, 4, 5, 6 priedai).

2. Įpareigoti Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

 2.1.  išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti ir, sudarant  2021 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2021 m. sausio 1 d. skoloms už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes sumokėti;

 2.2. užtikrinti, kad 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes būtų ne didesnis už įsiskolinimą 2021 m. sausio 1 d.;

 2.3. per 10 darbo dienų po biudžeto patvirtinimo pateikti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  Finansų skyriui patvirtintas išlaidų sąmatas.

3. Finansuoti asignavimų valdytojus, mažinant asignavimų sumas negautomis pajamomis, jeigu gaunama mažiau pajamų, negu buvo numatyta.

               Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis

 

 


 

         Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24                                       

                                                                                       1 priedas

                                          

2021 METŲ  PAKRUOJO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  BIUDŽETO PAJAMOS IR KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

(tūkst. Eur)

 

Eil. nr.

Pajamų pavadinimas

Iš viso

 

 

1

2

3

 

 

1.

Gyventojų pajamų mokestis

11844,000

 

 

2.

Turto mokesčiai ir nuomos pajamos, iš jų:

1751,000

 

 

2.1.

Žemės mokestis

960,000

 

 

2.2.

Paveldimo  turto  mokestis

11,000

 

 

2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

300,000

 

 

2.4.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę

480,000

 

 

3.

Kiti mokesčiai ir pajamos, iš jų:

28,000

 

 

3.1.

Valstybės rinkliava

27,000

 

 

3.2.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

0,000

 

 

3.3.

   Kitos neišvardytos pajamos

1,000

 

 

4.

Iš viso prognozuojamos pajamos pagal  1 - 3 punktus

13623,000

 

 

5.

Vietinės rinkliavos, iš jų:

820,000

 

 

5.1.

   Vietinės rinkliavos

20,000

 

 

5.2.

   Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinė rinkliava

800,000

 

 

6.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos, iš jų:

680,000

 

 

6.1.

Pajamos už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomą

41,000

 

 

6.2.

Įmokos už išlaikymą švietimo ir kitose įstaigose

490,000

 

 

6.3.

Pajamos už atsitiktines prekes ir paslaugas

149,000

 

 

7.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamos, iš jų:

443,000

 

 

7.1.

Mokestis už aplinkos teršimą

29,000

 

 

7.2.

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

380,000

 

 

7.3.

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

34,000

 

 

8.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, iš jų:

20,000

 

 

8.1.

Žemės realizavimo pajamos

1,000

 

 

8.2.

Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos

19,000

 

 

9.

Visi pajamų šaltiniai savarankiškoms funkcijoms vykdyti pagal  4 - 8 punktus

15586,000

 

 

10.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (10.1+10.2)

8631,971

 

 

10.1

Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso

8631,971

 

 

10.1.1

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

2459,328

 

 

10.1.1.1

     duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

0,500

 

 

10.1.1.2

     dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,500

 

 

10.1.1.3

     valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,240

 

 

10.1.1.4

     socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

168,700

 

 

10.1.1.5

     socialinei paramai mokiniams

331,300

 

 

10.1.1.6

     socialinėms paslaugoms  

667,900

 

 

10.1.1.7

     jaunimo teisių apsaugai

23,100

 

 

10.1.1.8

užimtumo didinimo programai įgyvendinti

45,100

 

 

10.1.1.9

     būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

1,800

 

 

10.1.1.10

      civilinės būklės aktams registruoti

21,600

 

 

10.1.1.11

     valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

4,900

 

 

10.1.1.12

     gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,300

 

 

10.1.1.13

     civilinei saugai

21,400

 

 

10.1.1.14

     priešgaisrinei saugai

456,300

 

 

10.1.1.15

     gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3,600

 

 

10.1.1.16

     žemės ūkio funkcijoms atlikti

157,300

 

 

10.1.1.17

     melioracijai, iš jų:

331,000

 

 

10.1.1.18

polderiams eksploatuoti

18,000

 

 

10.1.1.19

erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai

7,488

 

 

10.1.1.20

     archyviniams dokumentams tvarkyti

11,500

 

 

10.1.1.21

     visuomenės sveikatos priežiūrai

181,200

 

 

10.1.1.22

piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti

0,700

 

 

10.1.1.23

     neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui

2,900

 

 

10.1.2

Ugdymo reikmėms finansuoti

5396,200

 

 

10.1.3

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

52,200

 

 

10.1.4

Kita tikslinė dotacija Linkuvos specialiajai mokyklai (skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių )

284,700

 

 

10.1.5

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam  vaikų švietimui

89,700

 

 

10.1.6

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui

5,025

 

 

10.1.7

Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti

15,271

 

 

10.1.8

Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti

6,960

 

 

10.1.9

Viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti

21,703

 

 

10.1.10

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai

157,300

 

 

10.1.11

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

20,000

 

 

10.1.12

Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

19,100

 

 

10.1.13

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

104,484

 

 

10.2.

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti

0,000

 

 

11.

Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos (9+10)

24217,971

 

 

12.

Skolintos lėšos investiciniams projektams finansuoti (paskolų likutis)

605,438

 

 

13.

Metų pradžios lėšų likutis, iš jų:

659,087

 

 

 

Tikslinėms programoms vykdyti

264,871

 

 

 

Iš viso:

25482,496

 

 

 


                                                                                  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

                                                                      2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24

                                                                                  2 priedas                                                                    

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS

 

(tūkst. Eur)

Eil. nr.

Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas

Programos Nr.

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

 

71,000

71,000

67,500

0,000

1.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

71,000

71,000

67,500

0,000

1.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

71,000

71,000

67,500

0,000

2.

Savivaldybės administracija

 

8936,855

7935,578

1983,881

1001,277

2.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

2365,522

2325,522

1776,480

40,000

2.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

2113,506

2073,506

1558,400

40,000

2.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

249,128

249,128

217,692

0,000

2.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

2,500

2,500

 

 

2.1.4

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

 

0,388

0,388

0,388

 

2.2.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

402,396

402,396

199,621

0,000

2.2.1

ugdymo reikmėms finansuoti

 

105,200

105,200

3,000

0,000

2.2.2

neformaliojo vaikų švietimui (ES lėšos)

 

5,025

5,025

 

 

2.2.3

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

12,280

12,280

0,000

0,000

2.2.4

Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti

 

15,271

15,271

14,870

 

2.2.5

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam  vaikų švietimui

 

80,520

80,520

2,651

 

2.2.6

 VšĮ Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis-darželis „Varpelis“, iš jų:

 

184,100

184,100

179,100

0,000

2.2.6.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

91,700

91,700

90,100

0,000

2.2.6.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

92,400

92,400

89,000

0,000

2.3.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

489,040

312,040

0,000

177,000

2.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

489,040

312,040

0,000

177,000

2.4.

Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa

04.

890,459

263,937

0,000

626,522

2.4.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

285,021

102,937

0,000

182,084

2.4.2

kitos savivaldybės funkcijos (paskolos)

 

605,438

161,000

 

444,438

2.5.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

2977,893

2962,308

7,780

15,585

2.5.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

2015,889

2001,504

0,000

14,385

2.5.2

pajamos už patalpų nuomą

 

32,000

30,800

 

1,200

2.5.3

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

772,704

772,704

1,780

0,000

2.5.4

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai

 

157,300

157,300

6,000

 

2.6.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

1811,545

1669,375

0,000

142,170

2.6.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

1480,545

1338,375

0,000

142,170

2.6.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

331,000

331,000

0,000

0,000

3.

Guostagalio seniūnija

 

103,036

102,136

80,200

0,900

3.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

85,500

84,600

73,100

0,900

3.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

73,500

72,600

65,700

0,900

3.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

7,500

7,500

7,400

0,000

3.1.3

pajamos už patalpų nuomą

 

4,500

4,500

 

 

3.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

2,836

2,836

0,000

0,000

3.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

2,836

2,836

0,000

0,000

3.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

14,700

14,700

7,100

0,000

3.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

14,700

14,700

7,100

0,000

4.

Klovainių seniūnija

 

126,920

121,920

99,000

5,000

4.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

100,550

95,550

86,000

5,000

4.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

88,050

83,050

78,600

5,000

4.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

7,500

7,500

7,400

0,000

4.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

5,000

5,000

 

 

4.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

4,320

4,320

0,000

0,000

4.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

4,320

4,320

0,000

0,000

4.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

22,050

22,050

13,000

0,000

4.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

20,050

20,050

13,000

0,000

4.3.2

lėšos už teikiamas paslaugas

 

2,000

2,000

 

 

5.

Linkuvos seniūnija

 

200,290

189,290

144,300

11,000

5.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

146,800

135,800

122,200

11,000

5.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

138,700

127,700

114,600

11,000

5.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

7,700

7,700

7,600

0,000

5.1.3

pajamos už patalpų nuomą

 

0,400

0,400

 

 

5.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

7,090

7,090

0,000

0,000

5.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

7,090

7,090

0,000

0,000

5.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

46,400

46,400

22,100

0,000

5.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

46,400

46,400

22,100

0,000

6.

Lygumų seniūnija

 

123,254

111,254

87,300

12,000

6.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

103,700

98,700

87,300

5,000

6.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

96,100

91,100

79,900

5,000

6.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

7,500

7,500

7,400

0,000

6.1.3

pajamos už patalpų nuomą

 

0,100

0,100

 

 

6.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

4,254

4,254

0,000

0,000

6.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

4,254

4,254

0,000

0,000

6.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

15,300

8,300

0,000

7,000

6.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

15,300

8,300

0,000

7,000

7.

Pakruojo seniūnija

 

321,195

315,195

145,900

6,000

7.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

144,180

138,180

122,030

6,000

7.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

143,380

137,380

121,430

6,000

7.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

0,600

0,600

0,600

0,000

7.1.3

pajamos už patalpų nuomą

 

0,200

0,200

 

 

7.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

12,895

12,895

0,000

0,000

7.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

12,895

12,895

0,000

0,000

7.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

164,120

164,120

23,870

0,000

7.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

164,120

164,120

23,870

0,000

8.

Pašvitinio seniūnija

 

105,359

104,359

84,500

1,000

8.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

89,700

88,700

79,500

1,000

8.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

82,100

81,100

72,100

1,000

8.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

7,500

7,500

7,400

0,000

8.1.3

pajamos už patalpų nuomą

 

0,100

0,100

 

 

8.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

3,259

3,259

0,000

0,000

8.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

3,259

3,259

0,000

0,000

8.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

12,400

12,400

5,000

0,000

8.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

12,400

12,400

5,000

0,000

9.

Rozalimo seniūnija

 

133,120

126,120

98,000

7,000

9.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

89,500

89,500

76,500

0,000

9.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

81,800

81,800

69,100

0,000

9.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

7,500

7,500

7,400

0,000

9.1.3

pajamos už patalpų nuomą

 

0,200

0,200

 

 

9.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

4,320

4,320

0,000

0,000

9.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

4,320

4,320

0,000

0,000

9.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

39,300

32,300

21,500

7,000

9.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

39,300

32,300

21,500

7,000

10.

Žeimelio  seniūnija

 

134,922

129,922

95,400

5,000

10.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

99,400

94,400

81,200

5,000

10.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

91,300

86,300

73,800

5,000

10.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

7,500

7,500

7,400

0,000

10.1.3

pajamos už patalpų nuomą

 

0,600

0,600

 

 

10.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

4,322

4,322

0,000

0,000

10.2.1

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

4,322

4,322

0,000

0,000

10.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

31,200

31,200

14,200

0,000

10.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

31,200

31,200

14,200

0,000

11.

Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė  tarnyba

 

461,300

458,300

435,000

3,000

11.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

461,300

458,300

435,000

3,000

11.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

5,000

2,000

0,000

3,000

11.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

456,300

456,300

435,000

0,000

12.

Klovainių  sutrikusio  intelekto jaunuolių centras

 

227,000

227,000

199,000

0,000

12.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

227,000

227,000

199,000

0,000

12.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

204,000

204,000

199,000

0,000

12.1.2

tikslinės lėšos

 

23,000

23,000

 

 

13.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

 

908,000

908,000

789,400

0,000

13.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

908,000

908,000

789,400

0,000

13.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

597,700

597,700

594,500

0,000

13.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

 

26,000

26,000

 

 

13.1.3

tikslinės lėšos

 

280,000

280,000

190,600

0,000

13.1.4

Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

 

4,300

4,300

4,300

 

14.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

 

977,630

974,630

889,100

3,000

14.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

977,630

974,630

889,100

3,000

14.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

544,730

544,730

497,300

0,000

14.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

 

45,700

42,700

17,000

3,000

14.1.3

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

372,400

372,400

360,200

0,000

14.1.4

Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

 

14,800

14,800

14,600

 

15.

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

206,200

196,200

142,200

10,000

15.1.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

206,200

196,200

142,200

10,000

15.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

20,000

10,000

0,000

10,000

15.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

 

5,000

5,000

3,000

 

15.1.3

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

181,200

181,200

139,200

0,000

16.

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija

 

1046,580

1045,080

895,862

1,500

16.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

1046,580

1045,080

895,862

1,500

16.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

381,500

380,000

268,900

1,500

16.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

647,200

647,200

625,700

0,000

16.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

6,100

6,100

 

 

16.1.4

pajamos už patalpų nuomą

 

0,900

0,900

 

 

16.1.5

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

 

9,600

9,600

 

 

16.1.6

Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti

 

1,280

1,280

1,262

 

17.

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

 

1116,398

1114,398

963,668

2,000

17.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

1116,398

1114,398

963,668

2,000

17.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

372,900

370,900

259,300

2,000

17.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

726,700

726,700

703,000

0,000

17.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

5,000

5,000

 

 

17.1.4

Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti

 

1,388

1,388

1,368

 

17.1.5

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

 

10,410

10,410

 

 

18.

Pakruojo r. Žeimelio gimnazija

 

691,680

691,680

609,570

0,000

18.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

691,680

691,680

609,570

0,000

18.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

254,200

254,200

193,300

0,000

18.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

428,200

428,200

415,600

0,000

18.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

3,500

3,500

 

 

18.1.4

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

 

5,100

5,100

 

 

18.1.5

Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti

 

0,680

0,680

0,670

 

19.

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla

 

766,696

766,696

651,971

0,000

19.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

766,696

766,696

651,971

0,000

19.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

355,800

355,800

266,000

0,000

19.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

396,300

396,300

385,600

0,000

19.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

1,000

1,000

 

 

19.1.4

tikslinės lėšos

 

10,400

10,400

 

 

19.1.5

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

 

2,820

2,820

 

 

19.1.6

Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti

 

0,376

0,376

0,371

 

20.

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla

 

777,744

777,744

644,457

0,000

20.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

777,744

777,744

644,457

0,000

20.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

350,300

350,300

245,400

0,000

20.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

410,800

410,800

398,600

0,000

20.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

1,900

1,900

 

 

20.1.4

tikslinės lėšos

 

10,800

10,800

 

 

20.1.5

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

 

3,480

3,480

 

 

20.1.6

Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti

 

0,464

0,464

0,457

 

21.

Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla

 

520,544

520,544

446,860

0,000

21.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

520,544

520,544

446,860

0,000

21.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

218,800

218,800

163,100

0,000

21.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

291,200

291,200

283,500

0,000

21.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

1,100

1,100

 

 

21.1.4

tikslinės lėšos

 

7,200

7,200

 

 

21.1.5

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

 

1,980

1,980

 

 

21.1.6

Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti

 

0,264

0,264

0,260

 

22.

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla

 

717,236

717,236

638,610

0,000

22.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

717,236

717,236

638,610

0,000

22.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

296,800

296,800

248,900

0,000

22.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

400,800

400,800

389,300

0,000

22.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

2,500

2,500

 

 

22.1.4

tikslinės lėšos

 

13,600

13,600

 

 

22.1.5

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

 

3,120

3,120

 

 

22.1.6

Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti

 

0,416

0,416

0,410

 

23.

Pakruojo „Žemynos“ progimnazija

 

1160,350

1156,850

1052,673

3,500

23.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

1160,350

1156,850

1052,673

3,500

23.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

324,200

324,200

270,500

0,000

23.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

810,000

810,000

780,300

0,000

23.1.3

pajamos už patalpų nuomą

 

2,000

2,000

 

 

23.1.4

lėšos už teikiamas paslaugas

 

8,000

4,500

 

3,500

23.1.5

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

 

14,250

14,250

 

 

23.1.6

Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti

 

1,900

1,900

1,873

 

24.

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla

 

405,500

405,500

363,000

0,000

24.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

405,500

405,500

363,000

0,000

24.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

352,900

352,900

328,500

0,000

24.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

35,000

35,000

34,500

0,000

24.1.3

tikslinės lėšos

 

17,600

17,600

 

 

25.

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras

 

400,095

400,095

354,100

0,000

25.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

400,095

400,095

354,100

0,000

25.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

345,200

345,200

314,800

0,000

25.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

39,900

39,900

39,300

0,000

25.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

10,000

10,000

0,000

0,000

25.1.4

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam  vaikų švietimui

 

4,995

4,995

 

 

26.

Linkuvos specialioji mokykla

 

584,232

584,232

524,989

0,000

26.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

584,232

584,232

524,989

0,000

26.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

3,000

3,000

0,000

0,000

26.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

292,900

292,900

286,800

0,000

26.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

2,000

2,000

 

 

26.1.4

Spec. tikslinė dotacija

 

284,700

284,700

238,000

 

26.1.5

Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

 

1,440

1,440

 

 

26.1.6

Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti

 

0,192

0,192

0,189

 

27.

Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

 

393,300

393,300

338,200

0,000

27.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

393,300

393,300

338,200

0,000

27.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

220,400

220,400

193,800

0,000

27.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

150,000

150,000

144,400

0,000

27.1.3

tikslinės lėšos

 

22,900

22,900

 

 

28.

Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

 

446,500

446,500

390,800

0,000

28.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

446,500

446,500

390,800

0,000

28.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

224,200

224,200

207,400

0,000

28.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

189,700

189,700

183,400

0,000

28.1.3

tikslinės lėšos

 

32,600

32,600

 

 

29.

Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

 

680,900

680,900

586,300

0,000

29.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

680,900

680,900

586,300

0,000

29.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

383,400

383,400

350,500

0,000

29.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

245,300

245,300

235,800

0,000

29.1.3

tikslinės lėšos

 

52,200

52,200

 

 

30.

Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželis

 

85,800

85,800

79,100

0,000

30.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

85,800

85,800

79,100

0,000

30.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

60,600

60,600

57,400

0,000

30.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

22,300

22,300

21,700

0,000

30.1.3

tikslinės lėšos

 

2,900

2,900

 

 

31.

Pakruojo rajono Stačiūnų daugiafunkcis centras

 

134,546

134,546

112,136

0,000

31.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

113,100

113,100

91,000

0,000

31.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

85,200

85,200

68,300

0,000

31.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

23,600

23,600

22,700

0,000

31.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

0,200

0,200

 

 

31.1.4

tikslinės lėšos

 

4,100

4,100

 

 

31.2.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

21,446

21,446

21,136

0,000

31.2.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

20,930

20,930

20,620

0,000

31.2.2

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

 

0,516

0,516

0,516

 

32.

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“

 

376,531

376,531

320,936

0,000

32.1.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

354,285

354,285

299,000

0,000

32.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

248,700

248,700

213,600

0,000

32.1.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

88,700

88,700

85,400

0,000

32.1.3

tikslinės lėšos

 

12,700

12,700

 

 

32.1.4

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam  vaikų švietimui

 

4,185

4,185

 

 

32.2.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

22,246

22,246

21,936

0,000

32.2.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

21,730

21,730

21,420

0,000

32.2.2

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

 

0,516

0,516

0,516

 

33.

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka

 

548,964

527,261

479,061

21,703

33.1.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

548,964

527,261

479,061

21,703

33.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

513,100

513,100

469,900

0,000

33.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

 

5,000

5,000

 

 

33.1.3

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

 

9,161

9,161

9,161

 

33.1.4

Viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti

 

21,703

 

 

21,703

34.

Linkuvos kultūros centras

 

276,706

276,706

245,606

0,000

34.1.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

276,706

276,706

245,606

0,000

34.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

270,900

270,900

241,800

0,000

34.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

 

2,000

2,000

 

 

34.1.3

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

 

3,806

3,806

3,806

 

35.

Pakruojo kultūros centras

 

420,513

420,513

351,413

0,000

35.1.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

420,513

420,513

351,413

0,000

35.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

406,400

406,400

345,800

0,000

35.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

 

8,500

8,500

 

 

35.1.3

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

 

5,613

5,613

5,613

 

36.

Pakruojo rajono sporto centras

 

425,500

425,500

315,700

0,000

36.1.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

425,500

425,500

315,700

0,000

36.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

419,500

419,500

315,700

0,000

36.1.2

lėšos už teikiamas paslaugas

 

6,000

6,000

 

 

37.

Finansų skyrius

 

470,100

46,300

0,000

423,800

37.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

470,100

46,300

0,000

423,800

37.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

470,100

46,300

0,000

423,800

38.

Asignavimų suvestinė pagal programas ir funkcijas

 

25482,496

23964,816

15705,693

1517,680

38.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa

01.

4227,252

3726,552

3006,810

500,700

38.1.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

3454,536

2953,836

2301,130

500,700

38.1.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

758,728

758,728

705,292

0,000

38.1.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

7,500

7,500

0,000

0,000

38.1.4

pajamos už patalpų nuomą

 

6,100

6,100

0,000

0,000

38.1.5

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

 

0,388

0,388

0,388

0,000

38.2.

Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa

02.

10663,336

10656,336

9129,781

7,000

38.2.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

4582,080

4578,580

3739,800

3,500

38.2.2

ugdymo reikmėms finansuoti

 

5396,200

5396,200

5127,600

0,000

38.2.3

tikslinės lėšos

 

187,000

187,000

0,000

0,000

38.2.4

lėšos už teikiamas paslaugas

 

41,300

37,800

0,000

3,500

38.2.5

pajamos už patalpų nuomą

 

2,900

2,900

0,000

0,000

38.2.6

Spec. tikslinė dotacija

 

284,700

284,700

238,000

0,000

38.2.7

neformaliojo vaikų švietimui

 

5,025

5,025

0,000

0,000

38.2.8

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam  vaikų švietimui

 

89,700

89,700

2,651

0,000

38.2.9

Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti

 

15,271

15,271

14,870

0,000

38.2.10

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

 

52,200

52,200

0,000

0,000

38.2.11

Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti

 

6,960

6,960

6,860

0,000

38.3.

Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa

03.

2204,415

2005,712

1434,852

198,703

38.3.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

2141,600

1964,600

1415,240

177,000

38.3.2

lėšos už teikiamas paslaugas

 

21,500

21,500

0,000

0,000

38.3.3

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

 

19,612

19,612

19,612

0,000

38.3.4

Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti

 

21,703

0,000

0,000

21,703

38.4.

Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa

04.

890,459

263,937

0,000

626,522

38.4.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

285,021

102,937

0,000

182,084

38.4.2

kitos savivaldybės funkcijos (paskolos)

 

605,438

161,000

0,000

444,438

38.5.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa

05.

5340,019

5311,434

2027,480

28,585

38.5.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

3382,319

3357,934

1290,800

24,385

38.5.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

1369,600

1369,600

501,180

0,000

38.5.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

76,700

73,700

20,000

3,000

38.5.4

tikslinės lėšos

 

303,000

303,000

190,600

0,000

38.5.5

pajamos už patalpų nuomą

 

32,000

30,800

0,000

1,200

38.5.6

Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

 

19,100

19,100

18,900

0,000

38.5.7

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai

 

157,300

157,300

6,000

0,000

38.6.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa

06.

2157,015

2000,845

106,770

156,170

38.6.1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

1824,015

1667,845

106,770

156,170

38.6.2

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos

 

331,000

331,000

0,000

0,000

38.6.3

lėšos už teikiamas paslaugas

 

2,000

2,000

0,000

0,000

 


 

 Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

                                                                        2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24

                                                                                   3 priedas

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ  BIUDŽETO ASIGNAVIMAI  VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS

 

(tūkst. Eur)


Eil. nr.

Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas

Ko-das

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms

 

Iš viso

iš jų

 

išlaidoms

turtui įsigyti

 

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Savivaldybės administracija

 

 

 

 

 

1.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

 

249,128

249,128

217,692

0,0

1.1.1.

Pirminės teisinė pagalba

01

4,900

4,900

4,830

 

1.1.2.

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

11,500

11,500

10,100

 

1.1.3.

Jaunimo teisių apsauga

01

23,100

23,100

21,750

 

1.1.4.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

8,240

8,240

8,122

 

1.1.5.

Civilinės būklės aktų registravimas

01

21,600

21,600

21,300

 

1.1.6.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

01

0,300

0,300

 

 

1.1.7.

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01

0,500

0,500

0,490

 

1.1.8.

Mobilizacijos administravimas

02

12,500

12,500

11,000

 

1.1.9.

Civilinės saugos organizavimas

02

21,400

21,400

16,700

 

1.1.10.

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

107,600

107,600

95,700

 

 

iš jų: saugaus duomenų perdavimo kanalų ir kompiuterinės technikos priežiūrai užtikrinti

04

3,500

3,500

 

 

1.1.11.

Piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti

01

0,700

0,700

 

 

1.1.12.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui

01

2,900

2,900

2,600

 

1.1.13.

Laidojimo pašalpų mokėjimo administravimas

10

4,200

4,200

3,900

 

1.1.14.

Socialinės paramos mokiniams administravimas

10

13,300

13,300

12,800

 

1.1.15.

Socialinių paslaugų  administravimas

10

8,900

8,900

8,400

 

1.1.16.

Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai

01

7,488

7,488

 

 

1.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

 

772,704

772,704

1,780

0,000

1.2.1.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

10

1,800

1,800

 

 

1.2.2.

Laidojimo pašalpų mokėjimas

10

164,500

164,500

 

 

1.2.3.

Socialinė parama mokiniams

10

318,000

318,000

 

 

1.2.4.

Socialinės paslaugos  - socialinei globai asmenims su sunkia negalia

10

286,600

286,600

 

 

1.2.5.

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

10

1,804

1,804

1,780

 

1.3.

Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa (06)

 

 

 

 

 

1.3.1.

Melioracijai, iš jų:

04

331,000

331,000

 

 

 

polderiams

 

18,000

18,000

 

 

2.

Pakruojo rajono savivaldybes priešgaisrinė tarnyba

 

 

 

 

 

2.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

 

 

 

 

 

2.1.1.

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

456,300

456,300

435,000

 

3.

Guostagalio seniūnija

 

 

 

 

 

3.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

 

 

 

 

 

3.1.1.

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

7,100

7,100

7,000

 

3.1.2.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,400

0,400

0,400

 

3.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

 

 

 

 

 

3.2.1.

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

10

2,836

2,836

 

 

4.

Klovainių seniūnija

 

 

 

 

 

4.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

 

 

 

 

 

4.1.1.

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

7,100

7,100

7,000

 

4.1.2.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,400

0,400

0,400

 

4.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

 

 

 

 

 

4.2.1.

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

10

4,320

4,320

 

 

5.

Linkuvos seniūnija

 

 

 

 

 

5.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

 

 

 

 

 

5.1.1.

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

7,100

7,100

7,000

 

5.1.2.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,600

0,600

0,600

 

5.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

 

 

 

 

 

5.2.1.

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

10

7,090

7,090

 

 

6.

Lygumų seniūnija

 

 

 

 

 

6.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

 

 

 

 

 

6.1.1.

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04

7,100

7,100

7,000

 

6.1.2.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,400

0,400

0,400

 

6.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

 

 

 

 

 

6.2.1.

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

10

4,254

4,254

 

 

7.

Pakruojo seniūnija

 

 

 

 

 

7.1.

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01)

 

 

 

 

 

7.1.1.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01

0,600

0,600

0,600

 

7.2.

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05)

 

 

 

 

 

7.2.1.

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti

10

12,895

12,895