LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. lapkričio 12 d. Nr. 1K-390

Vilnius

 

1.       Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 6.31 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.31. Strateginio planavimo dokumentai – dokumentai, parengti vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, jų įgyvendinamieji teisės aktai, integruotos teritorijos vystymo programos, kiti teisės aktai, kuriais nustatomos valstybės įgyvendinamos politikos kryptys, priemonės ir (arba) paskiriamos atsakingos institucijos. Prie strateginio planavimo dokumentų taip pat priskiriamos vietos plėtros strategijos.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 6.35 papunktį.

1.3. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Galimi pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti įgyvendinančiajai institucijai klausimus dėl dalyvavimo projektų konkurse ir tęstinėje projektų atrankoje tvarkos ir sąlygų, valstybės, regionų projektų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų (toliau – vietos plėtros projektas) rengimo, paraiškos pildymo, informavimo apie projektą veiksmų taikymo ir kitus susijusius klausimus. Įgyvendinančioji institucija savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka privalo informuoti galimus pareiškėjus šiais klausimais nuo pranešimo galimam pareiškėjui, kad jo projektas įtrauktas į valstybės ar regionų projektų sąrašą, arba kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos. Į galimo pareiškėjo pateiktus klausimus turi būti atsakoma naudojantis tomis pačiomis ryšio priemonėmis, kuriomis galimas pareiškėjas pateikė klausimą, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo klausimo gavimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.“

1.4. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Valstybės projektų planavimo būdu atrenkami valstybės projektai.“

1.5.    Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Ministerijos valstybės projektus planuoja vadovaudamosi strateginio planavimo dokumentais, taip pat veiksmų programa, veiksmų programos priedu, priemonių įgyvendinimo planu, projektų finansavimo sąlygų aprašu, kitais veiksmų programos įgyvendinimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais taip, kad būtų galima įsitikinti, jog projektai suplanuoti skaidriai, laikantis patikimo finansų valdymo principo ir vadovaujantis Veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) patvirtintais specialiaisiais projektų atrankos kriterijais.“

1.6.    Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Valstybės projektų planavimas atliekamas pagal ministerijos patvirtintą valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą. Šis dokumentas skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

1.7.    Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, jei strateginio planavimo dokumente nustatytas projekto vykdytojas ir jam pavestos įgyvendinti veiklos sritys (kurios atitinka projekto tikslą) arba strateginio planavimo dokumente nurodomas planuojamas įgyvendinti projektas, projekto vykdytojas ir jam numatytos projekto veiklos. Jeigu strateginio planavimo dokumente numatyta daugiau projektų ar projektų vykdytojų ir visiems projektams finansuoti neužtenka lėšų, į valstybės projektų sąrašą jie įtraukiami šiuose dokumentuose nustatyta prioritetine tvarka.“

1.8.    Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Kai strateginio planavimo dokumentuose nėra nustatyti projektai ir (ar) projektų vykdytojai, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 35 punkte, ir reikia nustatyti, kuris pareiškėjas yra tinkamiausias strateginio planavimo dokumente numatytiems tikslams pasiekti, turi būti vykdomas projektų konkursas ar tęstinė projektų atranka šių Taisyklių 8 ir 9 skirsniuose nustatyta tvarka.“

1.9.    Pakeičiu 37.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.1. atitinka veiksmų programos, taip pat strateginio planavimo dokumentų nuostatas;“.

1.10Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Ministerija, vadovaudamasi valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo reikalavimais, gali keisti sprendimą dėl patvirtinto valstybės projektų sąrašo. Sprendimas dėl valstybės projektų sąrašo nėra keičiamas, jei įvertinus paraiškas priimtas sprendimas dėl mažesnės, nei numatyta valstybės projektų sąraše, finansavimo lėšų sumos skyrimo projektui, taip pat jei įgyvendinant projektą sumažėja jo tinkamų finansuoti išlaidų suma ar projekto sutartyje numatytas projektui skirtų finansavimo lėšų dydis, taip pat kai projektui skiriamas papildomas finansavimas ar nutraukiama projekto sutartis.“

1.11Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Tęstinė projektų atranka gali būti vykdoma tais atvejais, kai remiamos nesudėtingos vienarūšės veiklos, o projektų kokybei užtikrinti projektų finansavimo sąlygų apraše galima nustatyti reikalavimus, kurių vykdymas lengvai patikrinamas. Tęstinė projektų atranka taip pat gali būti vykdoma įgyvendinant priemones, skirtas vietos plėtros strategijoms įgyvendinti, arba tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti, arba kai dalis susijusių investicijų finansuojama naudojantis finansinėmis priemonėmis.“

1.12Pakeičiu 1221 punktą ir jį išdėstau taip:

1221. Jei yra nustatyta esminių valstybės ar regiono projekto paraiškos pakeitimų, palyginus su projektiniu pasiūlymu dėl valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo ir valstybės ar regiono projektų sąrašu, arba esminių vietos plėtros projekto, kurį vietos veiklos grupė Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra įtraukusi į vietos plėtros projektų sąrašą, paraiškos pakeitimų, palyginus su vietos plėtros projektų sąraše pateikta informacija apie projektą (toliau – esminiai paraiškos pakeitimai), įgyvendinančioji institucija, pateikdama informaciją apie nustatytus esminius paraiškos pakeitimus:

1221.1. kreipiasi į ministeriją (kai įgyvendinami valstybės projektai) arba Regioninės plėtros departamentą (kai įgyvendinami regionų projektai) prašydama įvertinti projekto atitiktį Taisyklių 37 arba 49 punkte nustatytiems reikalavimams. Ministerija arba Regioninės plėtros departamentas, įvertinę paraiškos pakeitimus, pateikia įgyvendinančiajai institucijai išvadą dėl projekto atitikties Taisyklių 37 arba 49 punkte nustatytiems reikalavimams. Prireikus ministerija arba regiono plėtros taryba pakeičia valstybės ar regiono projektų sąrašą. Jei projektas nebeatitinka šių Taisyklių 37 arba 49 punkto reikalavimų, ministerija arba Regioninės plėtros departamentas apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją, kuri atmeta paraišką;

1221.2. kreipiasi į vietos veiklos grupę (kai įgyvendinami vietos plėtros projektai) prašydama pritarti esminiams paraiškos pakeitimams. Jei vietos veiklos grupė informuoja įgyvendinančiąją instituciją, kad esminiams paraiškos pakeitimams nepritaria, įgyvendinančioji institucija paraišką atmeta. Vietos veiklos grupė, pritarusi esminiams paraiškos pakeitimams, Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytais atvejais pakeičia vietos plėtros projektų sąrašą.

1.13Pakeičiu 1222.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1222.1. mažinamos projektiniame pasiūlyme numatytos stebėsenos rodiklių reikšmės daugiau nei 3 procentais (įgyvendinant iš ESF lėšų bendrai finansuojamus projektus, stebėsenos rodiklių reikšmės mažinamos daugiau kaip 10 procentų, o įgyvendinant vietos plėtros projektus, jei mažinamos vietos plėtros projektų sąraše numatytos stebėsenos rodiklių reikšmės, – daugiau kaip 10 procentų);“.

1.14Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

124. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas per DMS pareiškėjui pateikia sprendimą dėl paraiškos atmetimo, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis, paraiškos atmetimo teisinį pagrindą ir šio sprendimo apskundimo tvarką, o jei priimtas sprendimas atmesti valstybės ar regiono projekto paraišką, apie tai taip pat per SFMIS2014 informuoja ministeriją, dėl regionų projektų – ir Regioninės plėtros departamentą. Jei priimtas sprendimas atmesti vietos plėtros projekto, kurio pareiškėju ar partneriu nėra vietos veiklos grupė, paraišką, apie tai įgyvendinančioji institucija per 7 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo informuoja vietos veiklos grupę jos elektroninio pašto adresu.“

1.15. Pakeičiu 1291 punktą ir jį išdėstau taip:

1291.    Pareiškėjas turi teisę atsiimti paraišką bet kurio paraiškų vertinimo etapo metu, pateikdamas prašymą įgyvendinančiajai institucijai per DMS arba pasirašytą raštu popierinėje laikmenoje arba pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei paraišką atsiima vietos plėtros projekto, kurio pareiškėju ar partneriu nėra vietos veiklos grupė, pareiškėjas, apie tai įgyvendinančioji institucija per 7 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo informuoja vietos veiklos grupę jos elektroninio pašto adresu.“

1.16. Pakeičiu 135 punktą ir jį išdėstau taip:

135. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų tinkamumo finansuoti vertinimą įgyvendinančioji institucija turi organizuoti kaip derybas su pareiškėju, t. y., įgyvendinančiajai institucijai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties bendriesiems reikalavimams, pareiškėjui leidžiama patikslinti paraišką.“

1.16Pakeičiu 160 punktą ir jį išdėstau taip:

160. Jei dėl objektyvių priežasčių pareiškėjas ar projekto vykdytojas prašo leidimo perleisti projekto vykdytojo teises ir pareigas kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui, įgyvendinančioji institucija, įvertinusi priežastis ir teisių perėmėjo tinkamumą pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, apie tai per SFMIS2014 informuoja ministeriją, o jei tai vietos plėtros projektas, – ir vietos veiklos grupę jos elektroninio pašto adresu. Jei įgyvendinančioji institucija siūlo patenkinti šį pareiškėjo ar projekto vykdytojo prašymą (ir, jei tai vietos plėtros projektas, vietos veiklos grupė neprieštarauja šiam prašymui), ministerija gali pakeisti sprendimą dėl projekto finansavimo, skirdama projekto finansavimo lėšas pareiškėjo ar projekto vykdytojo teises ir pareigas perėmusiam juridiniam ar fiziniam asmeniui.“

1.17Pakeičiu 168 punktą ir jį išdėstau taip:

168. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos arba nustatyto termino pabaigos per SFMIS2014 apie tai informuoja ministeriją (jei tai regiono projektas, – Regioninės plėtros departamentą, jei tai vietos plėtros projektas, – vietos veiklos grupę jos elektroninio pašto adresu), o per DMS informuoja pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteko galios. Tokiu atveju ministerija priima sprendimą Taisyklių 159 punkte nustatyta tvarka.“

1.18Pakeičiu 196.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

196.2. dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado valstybės, regiono ar vietos plėtros projekto įgyvendinimo metu ir kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėja projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;“.

1.19Pakeičiu 197.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

197.4. skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydis, jei jis nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše, ir projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytas regiono projektams skirtų lėšų limitas arba vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų finansavimo lėšų dydis;“.

1.20Pakeičiu 283 punktą ir jį išdėstau taip:

283. Ministerijos atstovai taip pat gali vykti į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą atskirai arba kartu su įgyvendinančiąja institucija. Įgyvendinančiajai institucijai vykdant vietos plėtros projektų patikrą vietoje, gali dalyvauti ir vietos veiklos grupės atstovai.“

1.21Pakeičiu 1 priedo 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Projekto vykdytojas gali suteikti teisę naudotis DMS projekto partneriams ar su projekto sutarties įgyvendinimu susijusiems subjektams, nurodydamas juos DMS naudotojo duomenų formoje arba sukurdamas jiems prieigą prie DMS. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projekto (toliau – vietos plėtros projektas), kurį vietos veiklos grupė Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra įtraukusi į vietos plėtros projektų sąrašą, vykdytojas privalo suteikti teisę peržiūrėti DMS vietos plėtros projekto informaciją vietos veiklos grupei. Projekto vykdytojo sukurtų DMS naudotojų duomenų administravimą DMS turi teisę atlikti projekto vykdytojo DMS naudotojas, turintis teisę administruoti projekto naudotojus.“

1.22. Pakeičiu 2 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam reikalavimui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, arba vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, išskyrus atvejus, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną;

2.2. paraiškos dėl vietos plėtros projektų, kurie į valstybės projektų sąrašą įtraukti iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, vertinamos ir projektų sutartys dėl tokių vietos plėtros projektų finansavimo sudaromos iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusio teisės akto nustatyta tvarka. Iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos sudaryti valstybės projektų sąrašai, į kuriuos įtraukti suplanuoti vietos plėtros projektai, keičiami vadovaujantis Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka