RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2020 m. balandžio 16 d. Nr. T-228

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 ir 19 punktais, 27 straipsnio 9 dalies 15 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“ patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XI dalies 219 punktu, išklausiusi ir apsvarsčiusi Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitą, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pritarti Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Antanas Čepononis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PRITARTA

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2020-04-16 sprendimu Nr. T-228

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2020-04-16

Radviliškis

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Radviliškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) 2019 metų veiklos ataskaita parengta ir teikiama Radviliškio rajono savivaldybės tarybai (toliau – Taryba) vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Tarnybos veiklos nuostatų reikalavimais.

Tarnyba yra nepriklausoma Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios misija – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Vykdydama šią misiją, Tarnyba planuoja ir atlieka finansinius ir veiklos auditus, rengia ir teikia Tarybai įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas kontrolės funkcijas, priima ir nagrinėja gyventojų skundus, susijusius su Savivaldybės turtu ar piniginėmis lėšomis, teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Tarnyba, atlikdama auditus, vadovaujasi tarptautinių audito standartų pritaikymo, nuomonės nepriklausomumo, viešosios atskaitomybės, audituojamo subjekto vadovybės atsakomybės, vidaus kontrolės, duomenų prieinamumo, viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto vengimo principais.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais bei Tarnybos nuostatais. Tarnybos vidaus darbą reglamentuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai ir kiti darbo tvarkos aprašai bei taisyklės. Tarnybos veiklos išorinę peržiūrą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis kasmet atsiskaito Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarnybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Savivaldybės tarybai Tarnybos metinę veiklos ataskaitą. Tarnybos veiklos ataskaita arba jos santrauka skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

II. TARNYBOS VYKDOMŲ FUNKCIJŲ TEISINIS PAGRINDAS

Tarnybos darbas 2019 metais buvo vykdomas pagal Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintą veiklos planą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu 2019 metų veiklos plano projektas buvo pateiktas svarstyti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui. Gavus pritarimą, planas patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu ir pateiktas Valstybės kontrolei. Tarnybos 2019 metų veikla buvo planuojama ir vykdoma taip, kad užtikrintų prioritetinių užduočių – Išvadų dėl pateikto tvirtinti 2018 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių  ir išvados dėl Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo – parengimą ir pateikimą Tarybai. Planuojant audito apimtis, atsižvelgta į Tarnybos žmogiškuosius išteklius.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, būdama aukščiausia audito institucija, teikia išvadą Lietuvos Respublikos Seimui dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro visų savivaldybių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai. Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos kelerius metus iš eilės dirbo pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su Valstybės kontrole dėl Savivaldybių audito sričių pasiskirstymo. 2019 metais bendradarbiavimo sutarčių Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių nebepasirašė, tačiau abipusiu sutarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis Tarnyba sudarė sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikė duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.

Valstybės kontrolė ir Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų rugsėjo mėnesį pradėjo vykdyti bendrą savivaldybių nekilnojamojo turto auditą. Toks projektas šalyje vykdomas pirmą kartą. Siekiama bendro audito tikslo – išsiaiškinti, ar nekilnojamas turtas Lietuvos savivaldybėse valdomas kryptingai ir kompleksiškai, ar jis naudojamas efektyviai ir siekiant didžiausios naudos visuomenei. Šis auditas padės nustatyti, ar savivaldybėse yra sudaromos galimybės spręsti šio turto valdymo problemas. Savivaldybių nekilnojamasis turtas sudaro didžiausią nacionalinio nekilnojamojo turto dalį – apie 63 proc. Šis turtas yra viena iš priemonių savivaldybių funkcijoms atlikti, todėl jis turi būti racionaliai tvarkomas, duoti naudą visuomenei ir tenkinti viešuosius interesus. Auditas planuojamas baigti 2020 metų II ketvirtį.

 

 

III. TARNYBOS VALDYMAS

 

Kiekvienais metais Savivaldybės taryba nustato Tarnybai asignavimų dydį. Tarnybai 2019 metais buvo skirta 76,2 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto asignavimų. 92,6 procentų visų asignavimų buvo numatyta darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 6,0 procentai – prekėms ir paslaugoms. Savivaldybės tarybos paskirti asignavimai buvo naudojami pagal patvirtintą sąmatą. Tarnybos lėšų apskaitą tvarko Radviliškio savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal Savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T-344 patvirtintą Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį.

2019 metais Tarnyboje dirbo 2 valstybės tarnautojai (savivaldybės kontrolierius ir kontrolieriaus pavaduotojas), turintys aukštąjį išsilavinimą ekonomikos srityje. 2019 metais 2 kartus buvo skelbiamas konkursas vyriausiojo specialisto pareigoms, tačiau pareigybė nebuvo užimta.

Auditoriui šiandien keliami labai griežti profesiniai reikalavimai – ne tik išmanyti buhalterinę apskaitą ir pagal audito reikalavimus patikrinti biudžeto ir finansines ataskaitas, įrašus apskaitos registruose, bet ir būti analitiku, strategu, ekspertu, vadybininku, psichologu bei gerai išmanyti teisės aktus. Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis yra būtina sąlyga profesionaliam auditui atlikti, todėl 2019 metais Tarnybos darbuotojai dalyvavo seminaruose, kuriuose kėlė kvalifikaciją apskaitos, atskaitomybės, audito planavimo ir atlikimo srityse. Kvalifikacijos kėlimui panaudota 1,1 tūkst. eurų skirtų asignavimų.

Tarnyboje vykdomos ir kitos Tarnybos darbo organizavimo ir valdymo funkcijos be teisės aktais jai deleguotų išorės audito funkcijų: planuojamas įstaigos biudžetas, archyvuojami dokumentai, rengiami ir tvarkomi Tarnybos dokumentai, personalo valdymas, valstybės tarnautojų mokymas, jų tarnybinės veiklos vertinimas, vykdomos kitos funkcijos, nesusijusios su audito atlikimu.

IV. 2019 METŲ AUDITAI IR KONTROLĖS FUNKCIJOS

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos nuostatas, Tarnybos darbuotojai parengė ir Savivaldybės tarybai pateikė išvadas ir audito ataskaitą dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Atlikto finansinio (teisėtumo) audito „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“ tikslas – įvertinti Radviliškio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams duomenų tikrumą bei teisingumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. Audito procedūros atliktos Savivaldybės administracijoje, Lizdeikos gimnazijoje, Baisogalos gimnazijoje, Šeduvos gimnazijoje, V. Kudirkos progimnazijoje, Lopšelyje-darželyje „Kregždutė“, Lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“, Baisogalos mokykloje-darželyje, Gražinos pagrindinėje mokykloje, Vaikų globos namuose „Nykštukas“, Švietimo ir sporto paslaugų centre, Šeduvos globos namuose, Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijoje, Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje, Radviliškio miesto seniūnijoje. Audito metu audituojamo subjekto ūkinę -finansinę veikla įvertinta pagal šiuos pagrindinius kriterijus: tikrumą, teisėtumą, buvimą, įvertinimą, atskleidimą ir baigtumą. Audito metu parengti darbo dokumentai, išsiųsti raštai įstaigoms, parašyta ataskaita, išvada.

Pareikšta sąlyginės nuomonės dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, dėl biudžeto vykdymo ataskaitų bei dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Sąlyginės nuomonės reiškia, kad auditoriai turėjo reikšmingų pastabų dėl finansinės atskaitomybės ir (ar) kitų ataskaitų, apskaitos sistemos ir teisės aktų, kurie keičia auditorių nuomonę. Pastebėjimai apie neatitikimus audituojamiems subjektams teikti žodžiu, raštu. Dauguma pastebėjimų ir klaidų ištaisyta audito metu. Neištaisyti reikšmingi neatitikimai pateikti Audito ataskaitose, rekomendacijose. Atskirų rekomendacijų įgyvendinimas tęsiamas.

Savivaldybės administracija raštu kreipėsi į Tarnybą pateikti išvadą apie Radviliškio rajono savivaldybės galimybę suteikti paskolos garantiją 407 052,00 Eur kredito sumai ir visam kredito terminui UAB „Radviliškio vanduo“ finansuoti investicinius projektus: „Grinkiškio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valymo ir vandens gerinimo įrenginių statyba“ (157 052,00 Eur); „Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos, Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą“ (200 000,00 Eur); „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statybos Basanavičiaus g., Radviliškio m. ir tinklų inventorizacijos Radviliškio rajone“ (50 000,00 Eur). Tarnyba pateikė išvadą.

Valstybės kontrolė 2019 metais baigė atlikti išorinę Tarnybos peržiūrą. Išorinės peržiūros tikslas – įvertinti Tarnybos sukurtą audito kokybės kontrolės sistemą ir atlikto audito kokybę, pareikšti dėl to nuomonę. Peržiūra apėmė Tarnybos sukurtos audito kokybės užtikrinimo politikos ir procedūrų vertinimą ir atrinkto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito kokybės įvertinimą. Atsižvelgusi į išorinės peržiūros metu nustatytus dalykus Valstybės kontrolė viso audito kokybę įvertino I lygiu.

Tarnyba 2019 metų rugsėjo mėnesį pradėjo Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito planavimo procedūras. Įvertintos rizikingos sritys, atsirinkti subjektai, kuriuose bus atliekamos audito procedūros. Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui pateiktas 2020 metų Tarnybos veiklos planas.

Vienas iš pagrindinių išorės auditą atliekančių institucijų tikslų yra užtikrinti, kad nuolat būtų teikiama informacija visuomenei apie audito rezultatus. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 9 punktu, atliktų auditų ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.radviliskis.lt bei teikiamos Merui, Administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams.

Tarnyba nuolat bendradarbiavo su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, kurio dėmesys ir nuomonė, svarstant audito rezultatus, aptariant nustatytus pažeidimus, kritika ar gauti patarimai Tarnybai buvo labai svarbūs ir vertintini.

Biudžetinių įstaigų vadovai ir finansininkai, būdami asignavimų valdytojai ir jausdami teisės aktais nustatytą atsakomybę už efektyvų ir teisėtą asignavimų panaudojimą, vertino audito paslaugas, operatyviai teikė dokumentus audito procedūroms atlikti, skubiai ir tinkamai taisė neatitikimus (klaidas). Patikrinimų metu pateikta 15 rekomendacijų, 13 rekomendacijų įgyvendinta, kitų rekomendacijų įvykdymas tęsiamas.

Tarnyba, įgyvendindama nusistatytus uždavinius ir priemones, deda visas pastangas, kad auditai būtų atlikti kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos įrodymais, o auditų rezultatai ir teiktos rekomendacijos būtų reikšmingi ir padėtų gerinti savivaldybės administravimo paslaugų kokybę bei užtikrintų savivaldybės lėšų ir turto ekonomiškumą ir efektyvumą.

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                    Giedrė Sinkevičienė