LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamOjo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. D1-500

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,

t v i r t i n u Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimus (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500

 

 

NAUJŲ ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REIKALAVIMAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato:

1.1. naujų abonentų ir vartotojų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijų, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginių (toliau – geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklai, įrenginiai) prijungimo prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarką ir sąlygas;

1.2. naujų abonentų, pageidaujančių prijungti jų paviršinių nuotekų tinklus prie paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarką ir sąlygas;

1.3. naujų abonentų ir vartotojų, pageidaujančių prijungti jų geriamojo vandens, tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, naujų abonentų, pageidaujančių prijungti jų paviršinių nuotekų tinklus prie paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinio statybos laikotarpiui ar kitiems trumpalaikiams tikslams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vartojimui, prijungimo tvarką;

1.4. abonentų ir vartotojų, pageidaujančių padidinti geriamojo vandens reikmės ir (ar) šalinamų nuotekų kiekio tvarką ir sąlygas;

1.5. naujų abonentų ir vartotojų privalomą prijungimą prie viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybes teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

2. Šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

2.1. geriamojo vandens reikmė – geriamojo vandens kiekis, kurį abonentas ar vartotojas gali naudoti iš geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo geriamojo vandens tiekimo tinklų;

2.2. naujas abonentas ar vartotojas – 1) asmuo, jungiantis savo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros; 2) asmuo, jungiantis savo paviršinių nuotekų tinklus prie paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros; 3) abonentas ar vartotojas, pageidaujantis padidinti geriamojo vandens reikmę ir (ar) šalinamų nuotekų kiekį;

2.3. nuotekų išvadas – pirma nuotekų vamzdyno atkarpa, jungianti abonento ir (ar) vartotojo pastato ar teritorijos nuotekų tvarkymo įrenginius, nuotekų išleidimo komunikacijas su geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūra;

2.4. vandentiekio įvadas – pirma geriamojo vandens tiekimo vamzdyno atkarpa, jungianti pagal vandens tekėjimo kryptį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą su abonento ir (ar) vartotojo pastato ar teritorijos geriamojo vandens naudojimo įrenginiais ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingomis komunikacijomis.

3. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

NAUJŲ ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS TVARKA ir sąlygos

 

4. Asmuo, pageidaujantis prijungti savo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui pateikia prašymą raštu, elektroniniu paštu išduoti prisijungimo sąlygas.

5. Asmuo, pageidaujantis prijungti savo paviršinių nuotekų tinklus prie paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkytojui pateikia prašymą raštu, elektroniniu paštu išduoti prisijungimo sąlygas.

6. Su prašymu išduoti prisijungimo sąlygas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

6.1. kai kreipiasi fizinis asmuo, – asmens dokumento kopiją, kai juridinis asmuo, – juridinių asmenų registro išrašą;

6.2. duomenis apie statinį;

6.3. žemės sklypo planą;

6.4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;

6.5. statinių išdėstymo planą;

6.6. statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštišką sutikimą (jei reikalingas);

6.7. topografinę nuotrauką;

6.8. kai asmuo pageidauja prijungti paviršių nuotekų tinklus prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros – sklypo planą, kuriame turi būti sužymėti teritorijos plotai ir dangos tipas, nuo kurios bus surenkamos paviršinės nuotekos;

6.9. projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengti).

7. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas gavęs prašymą ir 6 punkte išvardintų dokumentų kopijas, ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens prašymo išduoti prisijungimo sąlygas dienos išduoda šias sąlygas.

8. Prisijungimo sąlygose nurodomos statinio ir (ar) statybos sklypo inžinerinių tinklų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vietos (techniniai parametrai, vamzdynų diametrai, šuliniai, kameros ir pan.).

9. Tais atvejais, kai pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, nuostatas reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, naujo abonento ir vartotojo pasirinktas projektuotas pagal geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotas prisijungimo sąlygas parengia geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų, įrenginių prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektą (toliau – projektas). Naujo abonento ir vartotojo pasirinktas projektuotojas, pagal paviršinių nuotekų tvarkytojo išduotas prisijungimo sąlygas parengia, paviršinių nuotekų tinklų prijungimo prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektą (toliau – projektas).

10. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, nustatyta tvarka.

11. Naujas abonentas ir (ar) vartotojas arba abonento ir (ar) vartotojo pasirinktas statinio statybos rangovas, vadovaudamasis projektu, nutiesia geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius nuo naujojo abonentui ir vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir naudojamo statinio iki naujajam abonentui ir (arba) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos (vandentiekio šulinys, nuotekų priėmimo šulinys, nuotekų siurblinė (esant slėginei nuotekų linijai), sklypo riba). Abonentui ir (ar) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos nurodomos projekte.

12. Naujas abonentas ir (ar) abonento pasirinktas statinio statybos rangovas, vadovaudamasis projektu, nutiesia paviršinių nuotekų tinklus iki naujojo abonentui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo nekilnojamo turto ribos (sklypo ribos). Abonentui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos nurodomos projekte.

13. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, vandentiekio įvadus ir (arba) nuotekų išvadus įrengia geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, vykdantis viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje) iki abonentui ir (ar) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos (vandentiekio šulinys, nuotekų priėmimo šulinys, nuotekų siurblinė (esant slėginei nuotekų linijai), individualaus namo nuotekų valykla, sklypo riba ar statinio arba daugiabučio namo nuotekų išvadas, įvadas atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų kategoriją).

14. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas gali prižiūrėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų išleidimo tinklų, įrenginių, kurie bus prijungti prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, statybos darbų kokybę.

15. Paviršinių nuotekų tvarkytojas gali prižiūrėti paviršinių nuotekų tinklų, kurie bus prijungti prie paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, statybos darbų kokybę.

16. Bandant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų išleidimo tinklus ir įrenginius, turi būti  surašomas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo tinklų apžiūros ir išbandymo aktas pagal statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, nuostatas. Akto egzemplioriai turi atitekti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo atstovui, abonentui ar vartotojui ir kitiems subjektams dalyvavusiems aktų surašymo procese.

17. Bandant paviršinių nuotekų tinklus ir įrenginius, turi būti surašomas paviršinių nuotekų tvarkymo tinklų apžiūros ir išbandymo aktas pagal statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, nuostatas. Akto egzemplioriai turi atitekti paviršinių nuotekų tvarkytojo atstovui, abonentui ir kitiems subjektams dalyvavusiems aktų surašymo procese.

18. Kai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų išleidimo tinklai nutiesti, naujo abonento ir vartotojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų išleidimo tinklų prijungimą prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros atlieka geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas per 10 darbo dienų nuo Reikalavimų 16 punkte nustatytų aktų pasirašymo dienos, jei nesutarta kitaip.

19. Kai paviršinių nuotekų tinklai nutiesti, naujo abonento paviršinių nuotekų tinklų prijungimą prie paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros atlieka abonentas arba abonento pasirinktas statinio statybos rangovas, jei nesutarta kitaip.

20. Geriamasis vanduo naujam abonentui ir vartotojui pradedamas tiekti, o nuotekos priimti tik įvykdžius prisijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus, pašalinus išaiškintus defektus, įrengus atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus ir sudarius geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį (toliau viešoji sutartis).

21. Paviršinės nuotekos priimamos tik įvykdžius prijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus, pašalinus išaiškintus defektus ir sudarius viešąją sutartį.

22. Prie nuotekų tvarkymo tinklo, esant atskirajai nuotekų sistemai draudžiama jungti paviršinių nuotekų tinklą. Prie paviršinių nuotekų tvarkymo tinklo, esant atskirajai paviršinių nuotekų sistemai draudžiama jungti nuotekų tinklą. Išimtys šio punkto reikalavimams nustatytos Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakyme Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

23. Šių Reikalavimų 9 punkte nurodyto projekto rengimą gali organizuoti geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, statytojo įgaliotas kitas asmuo (užsakovas), statinio projekto valdytojas. Projektas turi būti parengtas laikantis prisijungimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų ir atitikti STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ reikalavimus.

24. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius, paviršinių nuotekų tinklus kartu prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros jungiančių naujų abonentų ar vartotojų tarpusavio santykius bei jų atstovavimo tvarką ir sąlygas gali nustatyti jungtinės veiklos ar kita pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą abonentų ar vartotojų sudaryta sutartis.

 

III SKYRIUS

NAUJŲ ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ IŠLEIDIMO TINKLŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, ĮRENGINIŲ TRUMPALAIKIS PRIJUNGIMAS, GERIAMOJO VANDENS REIKMĖS IR (AR) ŠALINAMŲ NUOTEKŲ KIEKIO PADIDINIMAS, PRIVALOMAS PRIJUNGIMAS

 

25. naujų abonentų ir vartotojų, pageidaujančių prijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros savo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, paviršinių nuotekų tinklus statinio statybos laikotarpiui ar kitiems trumpalaikiams tikslams, padidinti geriamojo vandens reikmę, taip pat pageidaujančių prijungti laikinuose statiniuose esančius geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginius, paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginius, geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginiai prijungiami pagal šiuose Reikalavimuose nustatytą naujų abonentų ir vartotojų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungimo tvarką ir sąlygas.

26. Geriamojo vandens reikmė apskaičiuojama, vadovaujantis Vandens vartojimo normos RSN 26-90 nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76.

27. Prijungiant 25 punkte nurodytų naujų abonentų ir vartotojų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, geriamojo vandens reikmė ir (ar) šalinamų nuotekų kiekis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma sudarant sutartį tarp geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir naujo abonento ar vartotojo.

28. Prijungiant 25 punkte nurodytų naujų abonentų paviršinių nuotekų tinklus, įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuotekų tvarkymo infrastruktūros, šalinamų paviršinių nuotekų kiekis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma sutartyje tarp paviršinių nuotekų tvarkytojo ir naujo abonento.

29. Pasibaigus arba nutraukus sutartį dėl vandens tiekimo statybos reikmėms ir (arba) pasibaigus statinio statybai ir (arba) išnykus statybos poreikiams ar kitiems trumpalaikiams tikslams, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi teisę atjungti abonentų ir vartotojų geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginius, kuriais buvo laikinai tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos, statybos reikmėms ar kitiems trumpalaikiams tikslams.

30. Asmenys, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu privaloma per 12 mėnesių prijungti jiems nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, tai turi atlikti šiuose Reikalavimuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

_____________