isgyaz13

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAUGAUS ELGESIO VANDENS TELKINIUOSE IR ANT JŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 22 d. Nr. T-20

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 2017 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 12 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi bei 2 straipsnio 2 dalimi, 4 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2018 m. sausio 9 d. reikalavimą Nr. 4-3 „Dėl Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 12 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Saugaus elgesio vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. T-182 „Dėl žmonių gyvybės apsaugos Pakruojo rajono savivaldybės vandens telkiniuose bei žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Saulius Gegieckas

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-20

 

 

SAUGAUS ELGESIO VANDENS TELKINIUOSE IR ANT JŲ LEDO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Saugaus elgesio vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žmonių tinkamo elgesio prie paviršinių vandens telkinių, vandenyje ir ant vandens telkinių ledo reikalavimus.

2. Taisyklės galioja Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniais asmenys.

3. Maudymosi sezonas – laikotarpis, kurio metu galima tikėtis didelio besimaudančiųjų skaičiaus, pagal Lietuvos gamtines sąlygas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d.

4. Šios Taisyklės netaikomos elgesiui dirbtinai sukurtuose uždaruose vandens telkiniuose (baseinuose), atskirtuose nuo paviršinių ir požeminių vandenų, ir elgesiui ant dirbtinai išlieto ledo.

5. Poilsiautojų saugą, paplūdimių ar maudyklų higienos reikalavimus, jų eksploataciją, priežiūrą ir juose esančių įrenginių priežiūrą užtikrina seniūnija – institucija, atsakinga už paplūdimių ir maudyklų administravimą, kurios teritorijoje yra stebimas paplūdimys ar maudykla.

6. Šios Taisyklės netaikomos vykdant policijos, greitosios pagalbos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, aplinkos apsaugos užduotis, stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių sveikatai pavojingų situacijų padarinių likvidavimo metu, vykdant Taisyklių kontrolės funkcijas.

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

 

 

II SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR PRIE VANDENS TELKINIŲ REIKALAVIMAI

 

8. Vandens telkiniuose ir prie vandens telkinių draudžiama:

8.1. maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų toksinių medžiagų;

8.2. maudytis vietose, nepritaikytose maudymuisi;

8.3. maudytis audros ir tamsiu paros metu;

8.4. plaukti vandens dviračiais arčiau kaip 100 m nuo paplūdimio;

8.5. maudyti šunis ir kitus gyvūnus žmonių poilsiui skirtose maudymosi vietose;

8.6. maudytis vaikams iki 12 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

8.7. plaukioti mažaisiais, sportiniais, pramoginiais laivais, vandens motociklais, banglentėmis, burlentėmis, jėgos aitvarais, vandens dviračiais ir kitomis transporto priemonėmis tam neskirtose funkcinėse paplūdimių, maudyklų zonose;

8.8. plaukioti ant automobilinių kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukioti nepritaikytų daiktų;

8.9. maudytis, nardyti bei šokinėti iš (nuo) plaukiojimo priemonės jai plaukiant, taip pat nardyti bei šokinėti tam nepriskirtose vietose;

8.10. gadinti arba naikinti informacinius ženklus, iškabas, statinius, įrenginius, kitą prie vandens telkinių esamą infrastruktūrą;

8.11. skalbti skalbinius, plauti motorines transporto priemones, teršti buitinėmis ir kitomis atliekomis, tara nuo kenksmingų medžiagų vandens telkinius ir jų pakrantes, paplūdimius, maudyklas;

8.12. važiuoti ar stovėti su motorinėmis transporto priemonėmis arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio;

8.13. kūrenti laužus specialiai tam neįrengtose vietose;

8.14. užtverti, perkasti ar kitaip naikinti takus, kelius, vedančius prie vandens telkinių, poilsiaviečių, paplūdimių ar maudyklų;

8.15. kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose;

8.16. žaloti ar naikinti esamą infrastruktūrą, kirsti ar kitaip naikinti želdinius neturint tam skirtų leidimų;

8.17. palikti prie vandens be priežiūros mažamečius vaikus;

8.18. maudytis, esant draudžiamiesiems informaciniams ženklams, kurie įspėja to nedaryti.

9. Vandens telkiniuose plaukiojimo priemonių naudojimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje.

 

 

 

III SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO ANT LEDO REIKALAVIMAI

 

10. Asmenys ant ledo turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems asmenims.

11. Ant užšalusių vandens telkinių draudžiama:

11.1. lipti, vaikščioti, čiuožinėti, jei ledo storis mažesnis nei 7 cm, taip pat tada, kai ledas turi sniego priemaišų, nėra skaidrus, atlydžio metu;

11.2. eiti, čiuožti ant užšalusių vandens telkinių ledo žmonių grupei, jei ledo storis mažesnis nei 15 cm;

11.3. stovėti ar važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ant vandens telkinių ledo, pakrantės apsaugos juostose, išskyrus aplinkos apsaugos, krašto apsaugos, policijos, greitosios pagalbos ir gelbėjimo tarnybų, vykdančių tarnybines funkcijas, transportą ir organizuojant ant ledo renginius (turint renginiui organizuoti išduotą leidimą);

11.4. vienam eiti ant ledo tamsiu paros metu;

11.5. palikti vaikus iki 14 metų ant ledo be suaugusiųjų priežiūros;

11.6. lipti, vaikščioti, čiuožinėti, žvejoti apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų toksinių medžiagų;

11.7. gręžti daug ekečių arti viena kitos ir būriuotis vienoje vietoje, kai ledas plonesnis kaip 30 cm;

11.8. rengti čiuožyklas ant gilesnių negu vieno metro vandens telkinių;

11.9. naudotis čiuožyklomis, kai ledo storis mažesnis negu 25 cm, ledas turi sniego priemaišų – nėra skaidrus, atlydžio metu;

11.10. lipti ant ledo neturint priemonių, be kurių nebūtų galimybės išlipti ant ledo įlūžus.

12. Organizuojant masinius renginius ant ledo (automobilių sporto varžybas), saugaus ledo storis:

12.1. lengvajam automobiliui, kurio svoris neviršija 2700 kilogramų ir kai atstumas tarp automobilių 15 metrų, esant oro temperatūrai nuo -1oC iki -25oC – 26 centimetrai, daugiau nei -25oC – 19 centimetrų;

12.2. krovininiam automobiliui (be krovinio), kurio svoris 3500 kilogramų ir kai atstumas tarp automobilių 19 metrų, esant oro temperatūrai nuo -1oC iki -25oC – 31 centimetras, daugiau nei -25oC – 25 centimetrai.

13. Renginio ant ledo organizatoriai privalo 1 darbo dieną prieš renginį pateikti ledo storio matavimus. Ledo storis turi būti matuojamas ne mažiau kaip 10 vietų ir ne mažesniu kaip 50 metrų atstumu. Paaiškėjus, kad ledo storis mažesnis, nei numatyta Taisyklių 11 punkte, leidimas rengti renginį neišduodamas, o išduotas – naikinamas.

14. Čiuožyklą eksploatuojanti ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojanti organizacija privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmogaus gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai turi būti sustabdyti.

 

IV SKYRIUS

POILSIAUTOJŲ TEISĖS IR REKOMENDUOTINAS ELGESYS PRIE VANDENS TELKINIŲ

 

15. Nepažeidžiant jų apsaugos bei naudojimo reglamentų ir režimų, teisės aktuose nustatytų aplinkosauginių reikalavimų, galima:

15.1. prie vandens telkinių laisvai važinėti automobiliais ir kitomis motorizuotomis ir nemotorizuotomis priemonėmis bendrojo naudojimo keliais, jungiančiais rekreacinės infrastruktūros objektus, statyti autotransporto priemones tam tikslui įrengtose vietose ir kelių kelkraštyje, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra ribojančių kelio ženklų, nedaroma žala aplinkai;

15.2. keliauti pėsčiomis;

15.3. maudytis paviršinio vandens telkiniuose, prieiti prie šių telkinių pakrantės juostomis, taip pat kitaip naudotis privačiais vandens telkiniais servitutų nustatyta tvarka;

15.4. plaukioti plaukiojimo priemonėmis be vidaus degimo ir elektros variklių.

16. Pagrindinės elgesio vandenyje taisyklės:

16.1. neplaukiokite vieni;

16.2. plaukite tik saugiose vietose;

16.3. žinokite, koks telkinio gylis ir kokios vandens telkinio ypatybės;

16.4. maudydamiesi  nekramtykite gumos, nevalgykite;

16.5. atminkite, kad maudytis upėje pavojinga;

16.6. patekę į vandens verpetą, kuo daugiau įkvėpkite oro, pasinerkite kuo giliau, nuplaukite po vandeniu šalin nuo verpeto, nes vandens srovė gilumoje žymiai lėtesnė;

16.7. nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį. Tai gali būti prieplaukos ar molo kraštas, tiltas, status krantas;

16.8. nesimaudykite nežinomose, nuošaliose vietose, geriau pasirinkite paplūdimį arba vietą, kurioje maudosi daugiau žmonių;

16.9. neplaukite už plūdurų, nors ir esate geras plaukikas;

16.10. nešokite stačia galva į vandenį nežinomoje vietoje, jūs galite susižaloti atsitrenkę į dugne esančius daiktus;

16.11. nesimaudykite iškart po valgio, išgėrę alkoholinių gėrimų;

16.12. nepulkite į šaltą vandenį įkaitę saulėje, pirtyje ar saunoje, nes tai gali sukelti raumenų mėšlungį arba širdies paralyžių;

16.13. ypač pavojinga išdykauti valtyje, vaikščioti joje, ją supti, nes valtis gali apvirsti;

16.14. jeigu pradėjote skęsti, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, o dėmesį į save atkreipkite mojuodami rankomis;

16.15. pamatę skęstantį žmogų, šaukdami mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį ir iškvieskite gelbėjimo tarnybas tel. 112. Stebėkite, ar šalia nėra kokios nors gelbėjimo (gelbėjimo rato, valties ir kt.) arba parankinės priemonės, kuri neskęsta (kamuolio, čiužinio ir kt.);

16.16. jeigu įmanoma, pamėginkite pasiekti skęstantįjį ranka, lazda, stora medžio šaka arba numeskite jam virvę;

16.17. jeigu šalia nieko daugiau nėra, pamėginkite gelbėti skęstantįjį, priplaukę prie jo su kokia nors plaukiojimo priemone (valtimi, vandens dviračiu), gelbėjimo ar parankine priemone, kuri neskęsta, ir paduoti ją skęstančiajam per saugų atstumą, kad jis negalėtų jūsų sugriebti;

16.18. įsidėmėkite, kad gelbėti skęstantįjį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai.                                     

 

V SKYRIUS

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENA IR VERTINIMAS

 

17. Maudyklų vandens kokybės stebėseną organizuoja savivaldybės administracijos ekologas.

18. Atsižvelgiant į visuomenės teikiamus siūlymus, jei tokių yra, prieš maudymosi sezoną iki kiekvienų metų kovo 24 d. sudaromas ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinamas numatomų vykdyti maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinis grafikas. Grafikas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.

19. Mėginių ėmimo datos paskirstomos per visą maudymosi sezoną.

20. Maudyklų vandens kokybės tyrimų organizavimas, mėginių ėmimas, transportavimas turi atitikti mėginių paėmimo standartų reikalavimus, tyrimus turi atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos.

21. Per maudymosi sezoną turi būti paimti ir ištirti ne mažiau kaip 8 mėginiai.

22. Esant trumpalaikei taršai, turi būti paimti papildomi mėginiai: vienas – patvirtinantis taršos įvykio pabaigą, kitas – praėjus 7 dienoms nuo trumpalaikės taršos pabaigos.

23. Gavus maudyklų vandens kokybės tyrimų duomenis apie trumpalaikę taršą, kuri galėtų neigiamai paveikti maudyklos vandens kokybę ir besimaudančiųjų sveikatą, savivaldybės administracija informuoja visuomenę ir laikinai uždraudžia maudytis, kol vandens kokybė pagerės.

24. Maudyklų vandens kokybės vertinimą atlieka tyrimus atlikusi laboratorija.

25. Maudyklų vandens kokybė vertinama pasibaigus maudymosi sezonui vadovaujantis vandens kokybės tyrimų duomenimis, surinktais per einamąjį sezoną.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Taisyklių pažeidimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

28. Taisyklės gali būti papildomos ir keičiamos Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu, atsižvelgiant į konkrečius savivaldybės poreikius, tarnybų, susijusių su šių Taisyklių įgyvendinimu ir kontrole, pasiūlymus bei kitus specifinius klausimus.

29. Taisyklėse neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminių ir kitų teisės aktų nuostatomis.

______________________