LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 94, 342, 364, 3655 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR 173, 3653, 3654 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. XIV-33

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 173 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 173 straipsnį.

 

2 straipsnis. 94 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 94 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą priėmęs teismas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ nustatyta tvarka gali jį perduoti vykdyti kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje yra konfiskuotinas turtas arba kurioje asmuo, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas nutarimas, gali turėti pajamų ar turto, kompetentingai institucijai.“

 

3 straipsnis. 342 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 342 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu nuosprendžiu nuteistajam paskirta bausmė – bauda arba baudžiamojo poveikio priemonė – įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą arba teismas iš nuteistojo nusprendė išieškoti proceso išlaidas, o nuteistasis ar turtas, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, teismas savo iniciatyva arba bausmę (baudžiamojo poveikio priemonę) vykdančios institucijos teikimu gali šią bausmę ar baudžiamojo poveikio priemonę arba sprendimą dėl proceso išlaidų išieškojimo perduoti vykdyti Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai. Sprendimas priimamas šio Kodekso 362 straipsnyje nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos teismų paskirtų piniginių sankcijų perdavimo vykdyti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms taisykles patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

4 straipsnis. 364 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 364 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nutartis dėl šio Kodekso 361, 362, 3621, 363, 365, 3651 straipsniuose nurodytų klausimų gali apskųsti prokuroras, nuteistasis, asmuo, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, ir jų gynėjas, nepilnamečio nuteistojo atstovas pagal įstatymą, juridinio asmens atstovas, o kai klausimas susijęs su nuosprendžio vykdymu civilinio ieškinio atžvilgiu, – taip pat civilinis ieškovas ir civilinis atsakovas arba jų atstovai.“

2. Pakeisti 364 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Skundo padavimas sustabdo teismo nutarčių atidėti nuosprendžio vykdymą, atleisti nuteistąjį nuo bausmės atlikimo dėl ligos ir nutarčių, kurių pagrindu nuteistasis turėtų būti lygtinai paleistas, vykdymą.“

 

5 straipsnis. 3653 ir 3654 straipsnių pripažinimas netekusiais galios

Pripažinti netekusiais galios 3653 ir 3654 straipsnius.

 

6 straipsnis. 3655 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3655 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3655 straipsnis. Europos Sąjungos valstybių narių paskirtų tam tikrų rūšių bausmių ar kitų priemonių pripažinimas ir vykdymas Lietuvos Respublikoje

Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimti sprendimai dėl laisvės atėmimo bausmės, sprendimai dėl su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės, sprendimai konfiskuoti turtą ir sprendimai dėl probacijos Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir vykdomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ ir šio Kodekso VII dalies nuostatas.“

 

7 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios Kodekso priedo 6 punktą.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. gruodžio 19 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda