LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 m. birželio 15 d. įsakymO Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 28 d. Nr. V-179

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jei jų planuojamas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 24 val. Jei suėjus 24 val. toks asmuo liko Lietuvos Respublikoje (išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių (procedūrų muitinėje, pasienyje ar pan.) asmuo neplanuotai Lietuvos Respublikos teritorijoje užtruko ilgiau) ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku savo lėšomis atlikti tyrimą;“.

2. Pakeičiu 2.3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3.6. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką. Toks asmuo privalo per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku savo lėšomis atlikti tyrimą.“

3. Pakeičiu 2.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.4. visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką šio įsakymo 2.3 papunktyje nenurodytais būdais, privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.6 papunktyje – ne anksčiau nei prieš 7 dienas atliktą COVID-19 tyrimą) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku savo lėšomis atlikti tyrimą. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi:“.

4. Pakeičiu 2.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, jei jų planuojamas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 24 val. Jei suėjus 24 val. toks asmuo liko Lietuvos Respublikoje (išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių (procedūrų muitinėje, pasienyje ar pan.) asmuo neplanuotai Lietuvos Respublikos teritorijoje užtruko ilgiau), ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku savo lėšomis atlikti tyrimą.“

5. Pakeičiu 2.5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5.3. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.6 papunktyje, ir turintiems ne anksčiau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas) arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku savo lėšomis atlieka COVID-19 tyrimą;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Arūnas Dulkys