LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 14 d. Nr. EV-125

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Darbo teisės skyriaus vedėjos–vyriausiosios darbo inspektorės Ievos Piličiauskaitės 2022 m. balandžio 11 d. tarnybinį pranešimą Nr. ED-64 „Priemonės klausimynų kokybei gerinti bei skaičiui didinti“:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „Klausimynas“:

1.1. Papildau klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrį „Darbo sutartis“ 1.1.4 ir 1.1.5 klausimais:

1.1.4.

Ar darbovietėje sudaromose darbo sutartyse yra sulygstama dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų? (DK 33 str. 2 d.)

1.1.5.

Ar darbovietėje sudaromose darbo sutartyse yra sulygstama dėl konkrečios darbo laiko normos? (DK 112 str. 1-4 d.)

 

1.2. Pakeičiu klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrio „Darbo užmokestis“ 1.9.10 klausimą ir jį išdėstau taip:

1.9.10.

Ar darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 20, bent kartą per metus, pareikalavus darbo tarybai, o kai jos nėra - profesinei sąjungai, teikia atnaujinamą informaciją apie darbuotojų, išskyrus vadovaujančias pareigas einančius darbuotojus, nuasmenintus duomenis apie vidutinį darbo užmokestį pagal profesijų grupes ir lytį? (23 str. 2 d. 1 p.)

 

1.3. Papildau klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrį „Darbo užmokestis“  1.9.12 klausimu:

1.9.12.

Ar darbdavys darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, taip pat dienpinigius ir komandiruotės išlaidų kompensacijas moka pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, išskyrus jūrininkus, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka? (DK 139 str. 4 d.)

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2022 m. birželio 1 d.

3. N u r o d a u VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti:

3.1. šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ pakeitimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje iki 2022 m. gegužės 31 d.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę VDI kancleriui.

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                      Jonas Gricius