VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2015 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1S-178 „DĖL SKELBIMŲ APIE ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMUS RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. 1S-89

Vilnius

Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 889 redakcija) 18.6 punktu:

pakeičiu Skelbimų apie energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus rengimo ir teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1S-178 „Dėl skelbimų apie energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1. Aprašo 7 punktą laikau netekusiu galios.

2. Aprašo 8 punktą išdėstau taip:

8. Kartu su skelbimu apie pirkimą įsigyjančioji organizacija el.paštu kuropirkimai@vpt.lt pateikia pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas“.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Diana Vilytė