VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMO NR. VA-155 „DĖL APDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, IR ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 13 d. Nr. VA-84

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

„VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL APDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, IR ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi ir 72 straipsnio 4 dalimi bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu pridedamas:

1. Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisykles;

2. Sprendimo dėl apdoroto ir / arba neapdoroto tabako sunaikinimo FR0772 formą.“

 

2Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisykles:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklės (toliau – taisyklės) nustato apdoroto ir neapdoroto tabako (toliau kartu ‒ apdorotas tabakas) sunaikinimo, atleidimo nuo akcizų ir sumokėtų už jį akcizų grąžinimo / įskaitymo (jeigu už naikintiną apdorotą tabaką akcizai buvo sumokėti) atvejus ir tvarką.“

2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 33 straipsnio 1 dalimi ir 72 straipsnio 4 dalimi.

2.3. Papildau 41 punktu:

41. Akcizais apmokestinamų sandėlyje, turinčiame teisę gaminti apdorotą tabaką ir / arba kaitinamojo tabako produktus, pagaminto (susidariusio) neapdoroto tabako (tabako liekanų), klasifikuojamo 2019 m. Kombinuotosios nomenklatūros 2401 30 00 subpozicijoje (išskyrus tabako lapo gyslų) sunaikinimui mutatis mutandis taikomas Taisyklių I skyrius ir 21–23 punktai.

Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų taikomas tiesioginis atleidimas nuo akcizų, šiame punkte nurodytu atveju turi turėti dokumentus, patvirtinančius neapdoroto tabako sunaikinimą (pvz., trečio asmens, naikinančio neapdorotą tabaką, sunaikinimo pažymą ar pan., kurioje nurodytas sunaikintas neapdoroto tabako pavadinimas, kiekis ir kt. duomenys, pagal kuriuos galima būtų nustatyti, koks neapdorotas tabakas buvo sunaikintas).

Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų grąžinti / įskaityti sumokėti akcizai, šiame punkte nurodytu atveju turi pateikti Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397 formą su priedais, patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“, ir dokumentus, patvirtinančius neapdoroto tabako sunaikinimą (pvz., trečio asmens, naikinančio neapdorotą tabaką, sunaikinimo pažymą ar pan., kurioje nurodytas sunaikintas neapdoroto tabako pavadinimas, kiekis ir kt. duomenys, pagal kuriuos galima būtų nustatyti, koks neapdorotas tabakas buvo sunaikintas).“

2.4. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Sprendimas priimamas, atsižvelgiant į pateiktus ir / ar patikslintus dokumentus ir / ar duomenis. Jeigu priimtas sprendimas prašymo netenkinti ar tenkinti iš dalies, turi būti nurodyti tokio sprendimo motyvai.

VMI prie FM, priėmusi sprendimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną sprendimą išsiunčia paštu registruotu laišku ir pateikia elektroniniu paštu. Jeigu prašymą buvo pateikęs naikintino apdoroto tabako savininkas, kai naikintinas apdorotas tabakas nebuvo išleistas į laisvą apyvartą, taip pat paštu registruotu laišku ir elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo informuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas.

2.5. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Apdoroto tabako naikinimo procedūroje turi dalyvauti apdoroto tabako naikinimo komisija (toliau – komisija), sudaryta iš asmens vadovo taisyklių 10.2 papunkčio nustatyta tvarka paskirto (-ų) atstovo (-ų) ir VMI prie FM paskirto atstovo.

Komisijos pirmininku yra skiriamas asmens vadovo paskirtas atstovas.

2.6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Prižiūrint komisijai, naikintinas apdorotas tabakas turi būti inventorizuotas. Komisija turi patikrinti, ar į naikinimo vietą atvežtas apdorotas tabakas atitinka jų dokumentuose nurodytą kiekį (-ius), pavadinimą (-us).

17.1. Nustačius, kad faktiškas apdoroto tabako kiekis mažesnis nei nurodytas dokumentuose ir / ar nesutampa jų pavadinimai, to pavadinimo apdoroto tabako naikinimas nutraukiamas. Apie apdoroto tabako naikinimo nutraukimą per 3 darbo dienas paštu registruotu laišku ir elektroniniu paštu informuojamas asmuo, pateikęs prašymą. Asmuo, pageidaujantis, kad apdorotas tabakas būtų sunaikintas, turėtų iš naujo pateikti prašymą. Prašymo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti, vadovaujantis taisyklių 12 ir 13 punktuose nustatyta tvarka.

17.2. Nustačius kitus atvejus, nenurodytus Taisyklių 17.1 papunktyje, apdoroto tabako naikinimas tęsiamas.“

2.7. Pripažįstu netekusiu galios 19 punktą.

2.8. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sprendimo dėl apdoroto tabako sunaikinimo FR0772 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                 Edita Janušienė

 

FR0772 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo

2 d. įsakymu Nr. VA-155

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2019 m. lapkričio 13 d.

įsakymo Nr. VA-84 redakcija)

 

https://www.infolex.lt/ta/PictureThumbnail.aspx?Id=08a1566c-2ed3-4726-80b9-49f8edc3b20a

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

DĖL APDOROTO IR / ARBA NEAPDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO

 

___________

(data)

Nr.

___________

(registracijos numeris)

___________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi / 72 straipsnio 4 dalimi bei atsižvelgdamas į [pateikti / patikslinti dokumentai ir / ar duomenys], kuriuose nustatyta [informacija apie naikintiną apdorotą ir / arba neapdorotą tabaką, sunaikinimo vietą, sunaikinimo aplinkybes ir t. t.],

 

nusprendžiu

[mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas)] 20___m.________d. prašymą (-o) sunaikinti apdorotą ir / arba neapdorotą  tabaką, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, tenkinti □ / tenkinti iš dalies □ /netenkinti □.

 

Prašymas tenkinamas iš dalies □ / netenkinamas □ todėl, kad [prašymo tenkinimo iš dalies / netenkinimo motyvai].

 

Sprendimas gali būti skundžiamas [nurodoma sprendimo priėmimo metu galiojanti apskundimo tvarka].

 

_______________________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

______________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)