LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ, BIBLIOTEKŲ, VALSTYBĖS ARCHYVŲ SKAITYKLŲ, PAŽINTINIŲ IR MOKOMŲJŲ TAKŲ, PARKŲ, MUZIEJŲ, GALERIJŲ IR KITŲ EKSPOZICINIŲ ERDVIŲ, ZOOLOGIJOS IR BOTANIKOS SODŲ LANKYMO, KULTŪROS CENTRŲ MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ REPETICIJŲ VYKDYMO IR EKSKURSIJŲ BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2021 m. gegužės 31 d. Nr. V-1253

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 11 punktu bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti kultūros įstaigų, bibliotekų, valstybės archyvų skaityklų, pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų (toliau – lankomi objektai) vadovus, kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų (toliau – meno kolektyvai) vadovus ir ekskursijas organizuojančius subjektus užtikrinti, kad:

1.1. didžiausias vienu metu lankomame objekte, meno kolektyvo repeticijoje, ekskursijoje uždaroje erdvėje leidžiamas lankytojų ir / ar asmenų skaičius būtų apskaičiuojamas pagal viešai lankomą plotą, kad vienam lankytojui, meno kolektyvo ar ekskursijos dalyviui tektų ne mažiau kaip 10 m2 ploto (išskyrus, kai lankomame objekte lankosi, meno kolektyvo repeticijose ar ekskursijose dalyvauja tik asmenys, atitinkantys Nutarimo 18  punkte nurodytus kriterijus arba lankomi objektai lankomi, meno kolektyvo repeticijos ir ekskursijos vykdomos atvirose erdvėse);

1.2. prie įėjimo į lankomą objektą, meno kolektyvo repeticijos vietą, prieš ekskursiją asmenims būtų pateikta informacija:

1.2.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.2.2. apie privalomą nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės), dėvėjimą viešose vietose, išskyrus Nutarime nustatytais atvejais;

1.3. uždarose erdvėse esančiame lankomame objekte, ekskursijoje, repeticijos vietoje (kai nerepetuojama) vyresni nei 6 metų asmenys dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

1.4. būtų reguliuojami lankytojų srautai:

1.4.1. užtikrinti, kad lankytojai eilėse prie kasų, aptarnavimo vietų ar prie įėjimo į lankomą objektą laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metro atstumo vienas nuo kito;

1.4.2. vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;

1.5. į lankomą objektą, meno kolektyvo repeticijos vietą nebūtų įleisti ir ekskursijoje nedalyvautų  asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.6. lankomame objekte (esant galimybei) tarp asmenų būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 metrų atstumo, išskyrus vienos šeimos narius ar vieno namų ūkio narius;

1.7. lankomame objekte nedirbtų, meno kolektyvo repeticijų nevykdytų ir  ekskursijos nevestų darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) bei darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;

1.8. lankomo objekto darbuotojai ar lankytojai, meno kolektyvo ir ekskursijos dalyviai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant paliktų lankomą objektą, nutrauktų repeticiją ar ekskursiją ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.9. gavus informacijos apie lankomo objekto darbuotojui ar lankytojui, meno kolektyvo vadovui ar dalyviui, ekskursijos gidui ar dalyviui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

1.10. ekskursijų gidai neturėtų fizinio kontakto su lankomo objekto lankytojais, laikytųsi saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai), dėvėtų kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

1.11. vykstant į ekskursijas transporto priemone būtų užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendime Nr. V-1251 „Dėl keliavimo miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais bei specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais būtinų sąlygų“ nustatyti reikalavimai;

1.12. meno kolektyvo repeticijose panaudotos rekvizito (scenos daiktai, reikmenys, butaforija) priemonės (esant galimybei) būtų valomos ir dezinfekuojamos po kiekvienos repeticijos;

1.13. dažnai liečiami lankomų objektų uždarose erdvėse patalpų, patalpų, kuriose vykdomos repeticijos, paviršiai (durų rankenos, kėdžių atramos, laiptų turėklai ir kt.) būtų valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ir patalpų valymas ir dezinfekcija būtų atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf);

1.14. lankomų objektų erdvės, meno kolektyvų repeticijų vietų erdvės būtų maksimaliai vėdinamos, atsižvelgiant į technines pastato galimybes;

2. Įpareigoti:

2.1. lankomų objektų lankytojus, meno kolektyvų ir ekskursijų dalyvius viešose uždarose vietose dėvėti kaukes, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

2.2. asmenis, kuriems akivaizdžiai pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) bei kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, nevykti į lankomus objektus, nedalyvauti meno kolektyvo repeticijose, ekskursijose.

3. P r i p a ž i n t i netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2506 „Dėl bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 sprendimą Nr. V-462 „Dėl pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. Nr. V-515 „Dėl muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, esančių uždarose erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr. V-1089 „Dėl kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijų vykdymo būtinų sąlygų“;

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. V-1170 „Dėl ekskursijų organizavimo būtinų sąlygų“.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys