LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2020 M. RUGPJŪČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1-250 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 26 d. Nr. 1-49

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 9 000 000 (devynių milijonų) eurų, iš ES struktūrinių fondų lėšų (Sanglaudos fondo) lėšų, iki 13 000 000 (trylikos milijonų) eurų išmokama suma gali viršyti numatytas ES struktūrinių fondų lėšas. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę 8 punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos.“

1.2. Pakeičiu 35.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.3. projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, turi būti pateikiama Pažyma dėl saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius, bei apmokėjimą fiziniam asmeniui įrodantys dokumentai, taip pat turi būti suteikta prieiga prie rezultatą pagrindžiančių dokumentų (Aprašo 2 priedo 40.1– 40.4 papunkčiuose išvardinti dokumentai). Pažymos forma nustatyta Aprašo 3 priede. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visus pirminius tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus, kurių duomenys įtraukti į Pažymą dėl saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius. Jei taikoma su vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucijomis suderinta atrankinės tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikros tvarka, įgyvendinančioji institucija gali patikrinti tik dalį tokių dokumentų;“.

1.3. Papildau 621 punktu:

621. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti fiziniams asmenims keliamų reikalavimų įgyvendinimą (Aprašo 2 priedo  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 punktai, 17.7 papunktis, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 punktai,  40.5 papunktis, 42, 43 punktai). Jei taikoma su vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucijomis suderinta atrankinė tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikros tvarka, įgyvendinančioji institucija gali patikrinti tik dalį minėtų reikalavimų įgyvendinimą užtikrinančių dokumentų.“

1.4. Pakeičiu 2 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas,  Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.

1.5. Pakeičiu 2 priedo 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Fizinis asmuo turi įrengti šios tvarkos II skyriuje nurodytą įrangą, tapti gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant sudaryti atitinkamas sutartis ar pasirašyti prie sutarties pridedamą atnaujintą elektros tinklų nuosavybės ribų aktą ar kitus sutarties priedus su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, įsirengti apskaitos prietaisą (išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus) ir pateikti išlaidų kompensavimo prašymą APVA ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo APVA kvietimo teikti registracijos formas galiojimo pabaigos dienos.“

1.6. Pakeičiu 2 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8.   Fizinis asmuo 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijas, kurioms įsigyti ar sukurti skirtos projekto finansavimo lėšos. Elektros energijos tiekimo sutartyse ir (ar) prie jų pridedamame atnaujintame elektros tinklų nuosavybės ribų akte ir (ar) kituose sutarties prieduose, kurie sudaromi ir pasirašomi su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, nurodyti vartojimo objektai 5 metus negali būti keičiami be išankstinio rašytinio APVA sutikimo.“

1.7. Pakeičiu 2 priedo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Fiziniam asmeniui pagal Priemonę įgyvendinusiam finansuojamas veiklas (įdiegusiam atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms) draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos. APVA tikrinant išlaidų kompensavimo prašymo dokumentus ar patikros projekto įgyvendinimo vietoje (elektrinės įrengimo objekte ir vartojimo objekte kaip apibrėžta šios tvarkos 2 punkte) metu nustačius ir užfiksavus, kad fizinis asmuo faktiškai nesilaiko šio punkto reikalavimo, finansavimo lėšos neišmokamos, arba, jei APVA jau išmokėtos finansavimo lėšos, jas fizinis asmuo turės sugrąžinti.“

1.8. Pakeičiu 2 priedo 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pagal Priemonę remiami fiziniai asmenys, kurie įrengia atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, generuojančias elektros energiją iš saulės šviesos, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms ir sudaro elektros energijos tiekimo sutartis ir (ar) atnaujina elektros tinklų nuosavybės ribų aktą ir (ar) pasirašo kitą sutarties priedą, su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju.“ 

1.9. Pakeičiu 2 priedo 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, fizinis asmuo privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus. Finansavimas neskiriamas baigtiems projektams, t. y. įranga gali būti įsigyta nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos, tačiau  iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota (pagal šios tvarkos 35 punkte išvardintus dokumentus).“

1.10.  Papildau 2 priedą 241 punktu:

241. APVA  teigiamai įvertintas Registracijos formas, kurios nepateko į Registracijos formų sąrašą, kurioms skiriamas finansavimas, įrašo į Rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas sudaromas, jei Ministerija, įvertinusi pagal kvietimą skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas Registracijos formas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, nusprendžia, kad ateityje bus galimybių šiam kvietimui skirti papildomą lėšų sumą arba nusprendžia, kad bus panaudojamos sutaupytos lėšos. Į Rezervinį sąrašą Registracijos formos įrašomos ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti teigiamai įvertintų Registracijos formų sąraše. Rezervinis sąrašas galioja 6 mėnesius. Patvirtinus finansavimą Registracijos formai, kuri buvo rezerviniame sąraše, Išlaidų kompensavimo prašymas turi būti pateiktas iki kvietime nurodytos datos arba ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo pranešimo apie patvirtintą finansavimą gavimo datos.“

1.11.  Pakeičiu 2 priedo 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Fizinis asmuo gali įsirengti ir didesnės nei 10 kW galios elektrinę, tačiau finansavimas, tuo atveju, bus išmokamas tik už 10 kW. Jei pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.1, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ finansavimas buvo išmokėtas 10 kW saulės elektrinei įrengti, ar pagal šios Priemonės veiklas finansavimas buvo išmokėtas 10 kW įrangos įsigijimui, tam pačiam įrengimo ar vartojimo objektui finansavimas pagal Priemonę daugiau neišmokamas. Jei pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.1, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ ar šią Priemonę finansavimas buvo išmokėtas iki 10 kW saulės elektrinei įrengti finansavimas, tam pačiam  įrengimo ar vartojimo objektui gali būti išmokėtas, tačiau ne didesnei nei 10 kW suminei galiai pasiekti. Suminis elektrinės galingumas vertinamas pagal   elektros energijos tiekimo sutartį ir kitus sutarties priedus, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju.“

1.12.  Pakeičiu 2 priedo 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Fizinio asmens projekto veiklos pabaiga yra elektros energijos tiekimo sutarčių ir (ar) atnaujinto elektros tinklų nuosavybės ribų akto ir (ar) pasirašyto kito sutarties priedo su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju, sudarymo data arba elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracijos data  (deklaracijos forma nustatyta Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 priede), kai fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus.“

1.13.  Pakeičiu 2 priedo 39.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.6. šios tvarkos 13 punkte nurodyta įranga pagaminta elektros energija bus naudojama namų ūkio reikmėms, nebus parduodama ar naudojama ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos. APVA tikrinant išlaidų kompensavimo prašymo dokumentus arba patikros projekto įgyvendinimo vietoje metu nustačius, kad nesilaikoma šio punkto reikalavimo, finansavimo lėšos neišmokamos, arba jei APVA jau išmokėjo finansavimo lėšas, jos turės būti sugrąžintos APVA darbo procedūrų vadove nustatyta tvarka;“.

1.14.  Pakeičiu 2 priedo 39.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.7. be išankstinio rašytinio APVA sutikimo, įrengus šios tvarkos II skyriuje nurodytą įrangą, nekeisti elektros energijos tiekimo sutartyse ir (ar) atnaujintame elektros tinklų nuosavybės ribų akte ir (ar) sutarčių kituose prieduose, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi bei nurodyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenų bazėje, nurodytų vartojimo objektų 5 metus.“

1.15.  Pakeičiu 2 priedo 40.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.3. elektros energijos tiekimo sutarčių ir (ar) atnaujinto elektros tinklų nuosavybės ribų akto ir (ar) sutarčių kitų priedų, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju, kopijas;“.

1.16.  Pripažįstu netekusiu galios 2 priedo 42 punktą.

1.17.  Papildau 2 priedą 49 punktu:

49. APVA išlaidų kompensavimo prašymų vertinimo bei projekto tęstinumo reikalavimų priežiūros tikslu  naudoja iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ gautą informaciją apie elektrinę įsirengusį fizinį asmenį: vartotojo vardas pavardė; elektrinės objekto adresas; elektrinės galia; objektai, kuriems priskirta galia iš elektrinės (nurodant jų adresą) ir tos galios dydis. APVA pareiškėjų duomenis tvarko laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų. Agentūra privalo užtikrinti tinkamą informavimą apie pareiškėjų asmens duomenų tvarkymą bei užtikrinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.“

1.18.  Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.5, 1.6, 1.8, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17 papunkčių nuostatos taikomos kvietimams teikti Registracijos formas paskelbtiems nuo 2020 m. rugsėjo 21 d.

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                               Dainius Kreivys

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2021 m. kovo 8 d. raštu Nr. R4-646