LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 6 d. Nr. 3D-792

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 31 punktu:

31. Grynasis pelnas:

31.1. Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Paramos ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 Eur, ir pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, kurie tvarko dvejybinę buhalterinę apskaitą, grynasis pelnas apskaičiuojamas pagal formulę:

GP =P + DP – S, (eurais)                                                                                            (11)

čia: GP – grynasis pelnas, eurais;

P – gautos pajamos, eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais;

S – patirtos sąnaudos, eurais.“

31.2. Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir tvarkantiems supaprastintą buhalterinę apskaitą, grynasis pelnas apskaičiuojamas pagal formulę:

GP =P + DP – I, (eurais)                                                                                           (11.1)

čia: GP – grynasis pelnas, eurais;

P – pajamos (visos piniginės įplaukos), eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais;

I – piniginės išlaidos, susijusios su vykdoma žemės ūkio veikla, eurais.“

1.2. Pakeičiu III skyriaus „EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANČIŲ RODIKLIŲ REIKŠMĖS IR EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA“ lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„Priemonės

Grynasis pelningumas ≥, proc.

Skolos rodiklis ≤

Paskolų padengimo rodiklis ≥

Grynasis pelnas ˃, Eur

Vidinė

grąžos

norma ≥,

proc.

Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

2,00

 

0,60

 

1,25

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“

2,00

0,60

 

1,25

 

4,40

Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

 

Veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“

2,00*

Veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“

 

 

0,00*

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“

2,00*

 

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ (kai išmoka verslo planui įgyvendinti pagal įgyvendinimo taisykles yra ne didesnė kaip 16 000 Eur)

0,00*

Veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“

2,00

0,60

 

1,25

 

 

Priemonė „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“

 

Veiklos sritis „Investicijos į miškininkystės technologijas“

2,00**

0,60**

1,25**

Priemonė „Bendradarbiavimas“

 

Veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“***

2,00*

Veiklos sritis „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

2,00

0,60

1,25

–“

„* – skaičiuojamas metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga);

** – neskaičiuojamas, kai paramos paraiška teikiama tik medynų ir krūmynų pertvarkymui;

*** – paramos gavėjams ir partneriams, kurie yra smulkieji ūkiai arba smulkieji miško valdytojai arba fiziniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio veikla, skaičiuojamas įgyvendinus verslo planą (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga). Pareiškėjams ir partneriams, kurie yra juridiniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio veikla, skaičiuojamas ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais pasirinktinai ir metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas naujoms nuo 2018 m. lapkričio 19 d. pateiktoms paramos paraiškoms.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Giedrius Surplys