LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. V-1680 „DĖL užsieniečių izoliavimo SĄLYGŲ ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 14 d. Nr. V-77

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Užsieniečiai, grįžę ar atvykę į Lietuvos Respubliką iš šalių, įrašytų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (toliau – Paveiktų šalių sąrašas), patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, (toliau – užsieniečiai) privalo atlikti tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir izoliuotis 7 dienas nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (išskyrus šio sprendimo 4 punkte nurodytus atvejus) Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės), nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio.

1.2. Pakeičiu 2.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą:“.

1.3. Pakeičiu 3.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

3.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą:“.

1.4. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. asmenims, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai zonai (išskyrus asmenis iki 12 m., asmenis, nurodytus Izoliavimo taisyklių 11.1.12 papunktyje bei oficialių delegacijų narius), rekomenduojama ne vėliau kaip trečią atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną savo lėšomis atlikti COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR).

1.5. Papildau 32 punktu:

32. asmenys, atvykę iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės, (išskyrus asmenis, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, nuo kurio praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką), privalo atlikti SARS-CoV-2 PGR tyrimą ne vėliau kaip trečią atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną ir pakartotinį SARS-CoV-2 PGR tyrimą ne anksčiau kaip septintą ir ne vėliau kaip dešimtą atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną.“

1.6. Papildau 33 punktu:

33. asmenims, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų raudonai ir pilkai zonai, (išskyrus asmenis, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, nuo kurio praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką), ne vėliau kaip trečią atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną rekomenduojama savo lėšomis atlikti COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR).“

1.7. Pakeičiu 4.5 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.5. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims, kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 7 dienas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims izoliacija netaikoma:“.

1.8. Pakeičiu 4.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.6. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.12 papunktyje (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės);“.

1.9. Pakeičiu 4.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.7. netaikoma asmenims iki 12 m. (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės). Jei COVID-19 tyrimas atliekamas atvykus į Lietuvą, privaloma izoliuotis iki tyrimo rezultato gavimo. Jeigu kartu su vaiku keliavusiems asmenims yra privaloma izoliacija, rekomenduojama tokiems vaikams nelankyti ugdymo įstaigos kartu keliavusių asmenų izoliacijos laikotarpiu;“.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 17 d.

2.2. šio sprendimo nuostatos taikomos asmenims, atvykusiems į  Lietuvos Respubliką nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys