LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 2, 7, 8, 24, 36, 47 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. lapkričio 10 d. Nr. XIII-3416

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 39 dalį ir ją išdėstyti taip:

39. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti vaikui pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

2. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų (globėjų) pageidavimu – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Vaikams, patiriantiems socialinę riziką, skiriamas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Kitiems vaikams privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą gali būti skiriamas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytais kriterijais ir tvarka.“

3. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas. Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 4 metų amžiaus.“

4. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas. Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 3 metų amžiaus.“

5. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas. Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 2 metų amžiaus.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Socialinę riziką patiriančiam vaikui priešmokyklinis ugdymas užtikrinamas švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.“

 

4 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Papildyti 24 straipsnį 21 dalimi:

21. Švietimo, mokslo ir sporto ministras ar jo įgaliota institucija kartu su švietimo įstaiga vykdo vaikų įtraukimo į ikimokyklinį ugdymą programas.

 

5 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokiniai į atitinkamą ugdymo programą vykdančią mokyklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu (toliau – Transporto lengvatų įstatymas), vežami visuomeniniu transportu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Į mokyklą ir atgal privalo būti vežami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ir vaikai, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarką nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.“

 

6 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 47 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) leisti vaiką mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, arba, jeigu toks vaikas jau yra baigęs priešmokyklinio ugdymo programą, pagal pradinio ugdymo programą;“.

2. Pakeisti 47 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) leisti vaiką mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, o pagal pradinio ugdymo programą – ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;“.

3. Pakeisti 47 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos yra suėję 5 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus;“.

4. Pakeisti 47 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos yra suėję 5 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos yra suėję 6 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus;“.

 

7 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 67 straipsnį 13 dalimi:

13. Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų, apskaičiuojant, paskirstant ir naudojant jas pagal Vyriausybės patvirtintus tvarkos aprašus.

2. Papildyti 67 straipsnį 14 dalimi:

14. Visuotiniam ikimokykliniam ugdymui Vyriausybės nustatyta tvarka skiriamos valstybės biudžeto lėšos visoms ugdymo reikmėms.“

 

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis, 2 straipsnio 1 ir 2 dalys, 4, 5, 7 straipsniai įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, 6 straipsnio 1 ir 3 dalys įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

4. Šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

5. Šio įstatymo 6 straipsnio 2 ir 4 dalys įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

6. Šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.

7. Šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2025 m. rugsėjo 1 d.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos pagal kompetenciją iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo, išskyrus 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnį, įgyvendinamuosius teisės aktus.

9. Vyriausybė ir kitos institucijos pagal kompetenciją iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo 3 straipsnio nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

10. Vyriausybė ir kitos institucijos pagal kompetenciją iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

11. Rengdama 2021 ir 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus, Vyriausybė kiekvienais metais numato ne mažiau kaip 30 milijonų eurų ikimokyklinio ugdymo grupių infrastruktūrai plėtoti arba šią sumą skiria iš Ateities ekonomikos DNR plano ar Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda