LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO

2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. V-221 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI PAGILINTO SARS-COV-2 TESTAVIMO – VIRUSO GENETINIŲ VARIANTŲ NUSTATYMO PROCESĄ“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. V-684

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. V-221 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pagilinto SARS-CoV-2 testavimo – viruso genetinių variantų nustatymo procesą“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI PAGILINTO SARS-COV-2 TESTAVIMO – VIRUSO GENETINIŲ VARIANTŲ NUSTATYMO PROCESĄ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 29 d. pasitarimo posėdžio protokolu Nr. 6 (1 klausimas) bei siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikoje aptinkamų SARS-CoV-2 atmainų įvairovės paplitimo ir jų genomų kitimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos eigoje stebėseną bei gautos informacijos panaudojimą priimant informuotus šios pandemijos valdymo sprendimus, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją (toliau – NVSPL):

1.1. organizuoti ir koordinuoti plataus masto pagilinto SARS-CoV-2 (2019-nCoV)  testavimo – viruso genetinių variantų nustatymo (toliau – SARS-CoV-2 genomo sekoskaita) tyrimų procesą, t. y. kartą per savaitę užtikrinant daugiau nei vieno procento visų Lietuvos Respublikoje per pastarąją savaitę nustatytų teigiamų tyrimų SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – PGR tyrimas) ėminių, bet ne mažiau nei 200 teigiamų PGR tyrimų ėminių SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų atlikimą ir šiame sprendime nurodytų duomenų suvedimą, ir kompensuojant NVSPL išlaidas, patirtas vykdant šiame sprendime nurodytus veiksmus, iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams šalinti;

1.2. sudaryti sutartis dėl SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų atlikimo ir apmokėjimo su VšĮ Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikos, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikos, Vilniaus universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Nacionaliniu maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutu (toliau – SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimus atliekančios įstaigos) ir sutartyse numatyti įsipareigojimą esant valstybės poreikiui atlikti ne mažesnį SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų skaičių nei:

1.2.1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms – 384 tyrimus per savaitę;

1.2.2. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms –96 tyrimus per savaitę;

1.2.3. Vilniaus universitetui – 24 tyrimus per dvi savaites;

1.2.4. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui – 96 tyrimus per dvi savaites;

1.2.5. Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui – nuo 2021 m. kovo 29 d. 96 tyrimus per savaitę;

1.3. apmokėti už vieną atliktą SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimą ne didesne kaina nei:

1.3.1. iki 2021 m. balandžio 5 d.:

1.3.1.1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms – 91,83 Eur;

1.3.1.2. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms – 204,84 Eur;

1.3.1.3. Vilniaus universitetui – 109,09 Eur;

1.3.1.4. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui – 91,48 Eur;

1.3.1.5. Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui – 63,40 Eur;

1.3.2. nuo 2021 m. balandžio 6 d. visoms SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimus atliekančios įstaigoms – 97,47  Eur;

1.4. esant galimybei pasinaudoti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – ECDC) teikiama neatlygintina pagalba dėl SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų atlikimo, perduoti ECDC paskirtai referentinei laboratorijai pagal sutartą galimų atlikti SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų skaičių atrinktus teigiamų PGR tyrimų likutinius išgrynintos RNR ėminius;

1.5. iki šio sprendimo 4.1 papunkčio įgyvendinimo saugoti gautą 2.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytą informaciją ir nuo šio sprendimo 4.1 papunkčio įgyvendinimo įvesti šią sukauptą informaciją į Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos procesui vykdyti reikiamų duomenų formą (toliau – VDV IS forma);

1.6nuo šio sprendimo 4.1 papunkčio įgyvendinimo įvesti į VDV IS formą šio sprendimo 2.2. papunktyje nurodytą informaciją apie ECDC referentinės laboratorijos atliktus SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimus;

1.7. gautus ECDC referentinės laboratorijos atliktų SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų rezultatus įvesti į tarptautinę genomų sekų GISAID (angl. Global initiative on sharing all influenza data) duomenų bazę;

1.8. apie šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodyto proceso rezultatus reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę, informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją el. paštu covid19@sam.lt ir teikti siūlymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymo.

2. Įpareigoti SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimus atliekančios įstaigas NVSPL nustatyta tvarka ir periodiškumu:

2.1. atlikti šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytų teigiamų PGR tyrimų ėminių SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimus;

2.2. teikti NVSPL, o nuo šio sprendimo 4.1 papunkčio įgyvendinimo įvesti į VDV IS formą gautus SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų rezultatus ir šią informaciją:

2.2.1. teigiamo PGR tyrimo likutinio išgrynintos RNR ėminio sekoskaitos vykdymui paėmimo data;

2.2.2. nustatyta atmaina;

2.2.3. papildomos mutacijos;

2.3. gautus SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų rezultatus įvesti į tarptautinę genomų sekų GISAID duomenų bazę.

3. Pavesti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms PGR tyrimų paslaugas, NVSPL nustatyta tvarka ir periodiškumu:

3.1. saugoti visus teigiamų PGR tyrimų likutinius išgrynintos RNR ėminius ne aukštesnėje nei -20°C temperatūroje;

3.2. perduoti NVSPL atrinktus teigiamų PGR tyrimų likutinius išgrynintos RNR ėminius;

3.3. teikti NVSPL, o nuo šio sprendimo 4.1 papunkčio įgyvendinimo įvesti į VDV IS formą perduodamų teigiamų PGR tyrimų likutinių išgrynintos RNR ėminių informaciją:

3.3.1. laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolo (forma E200-a) identifikacinis numeris;

3.3.2. ėminio paėmimo data;

3.3.3. visų tiriamųjų taikinių ciklų slenkstinės vertės (Ct vertė);

3.3.4. RNR gryninimo metodas;

3.3.5. tikralaikės PGR metodas.

4. Pavesti Lietuvos statistikos departamentui:

4.1. sukurti VDV IS formą, į kurią būtų įvedama šio sprendimo 2.2, 3.3 ir 4.2 papunkčiuose nurodyta informacija;

4.2. NVSPL nustatytu periodiškumu VDV IS formoje įvesti nustatytų teigiamų PGR tyrimų duomenis:

4.2.1. laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolo (forma E200-a) identifikacinis numeris;

4.2.2. apskritis, kurioje buvo paimtas ėminys;

4.2.3. asmens amžius;

4.2.4. asmens lytis;

4.2.5. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) baigtis;

4.2.6. jei asmuo buvo išvykęs - valstybė (-ės), iš kurios (-ių) asmuo grįžo ar atvyko per paskutines 14 dienų iki ėminio paėmimo;

4.3. sudaryti galimybę VDV IS formoje:

4.3.1. NVSPL įvesti šio sprendimo 2.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytą informaciją;

4.3.2. SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimus atliekančias įstaigas įvesti šio sprendimo 2.2 papunktyje nurodytą informaciją;

4.3.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms PGR tyrimų paslaugas, įvesti šio sprendimo 3.3 papunktyje nurodytą informaciją;

4.4. suteikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) prieigą prie VDV IS sukauptų SARS-CoV-2 genomo sekoskaitos tyrimų rezultatų.

5. Pavesti NVSC, Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir savivaldybių administracijų direktoriams, nustačius epidemiologiškai pavojingus SARS-CoV-2 viruso variantus (pvz., B.1.351, P.1 ir kt.), vykdyti veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2021 m. kovo 26 d. sprendime Nr. V-649 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys