LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 12 d. Nr. V-288

Vilnius

 

P a k e i č i u Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Aprašas taikomas:

2.1. įtariant COVID-19 ligą, pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) koduojamą kodu Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“;

2.2. diagnozuojant ir gydant COVID-19 ligą, pagal TLK-10-AM koduojamą specialiosios paskirties kodais U07.1 „COVID-19 liga, virusas nustatytas“, U07.2 „COVID-19 liga, virusas nenustatytas (jei reikia, papildomai gali būti nurodomi ir kiti ligų ar sveikatos sutrikimų kodai);

2.3. tiriant asmenis, turėjusius sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta ar įtariama COVID-19 liga, ir kurių būklė pagal TLK-10-AM koduojama kodu Z20.8 Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“.“

2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pacientui, kuriam įtariama COVID-19 liga, atliekamas SARS-CoV-2 viruso tyrimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir metodais.“

3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Jeigu SARS-CoV-2 viruso tyrimas atliekamas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ (kai nebuvo atliktas kitur), kol negautas tyrimo  atsakymas, pacientas palatoje turi būti vienas.“

4. Pripažįstu netekusiu galios 6.2 papunktį.

5. Pripažįstu netekusiu galios 6.3 papunktį.

6. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. COVID-19 ligos diagnostiniai tyrimai pateikiami 2 lentelėje. Tyrimai kartojami pagal klinikines indikacijas.

 

2 lentelė. COVID-19 ligos diagnostiniai tyrimai

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimų atlikimo sąlygos

1.

Bendras kraujo tyrimas (BKT)

Atliekama visiems stacionare gydomiems pacientams, nepriklausomai nuo ligos formos.

Ambulatoriškai gydomiems pacientams atliekama gydytojo sprendimu, vertinant būklės sunkumą ir kitų ligų įtaką bendrai būklei.

Vertinama leukopenija / leukocitozė, limfopenija ir kiti rodikliai.

2.

C reaktyvusis baltymas (CRB)

Atliekama visiems stacionare gydomiems pacientams, nepriklausomai nuo ligos formos.

Ambulatoriškai gydomiems pacientams atliekama gydytojo sprendimu, vertinant būklės sunkumą ir kitų ligų įtaką bendrai būklei.

3.

SARS-CoV-2 viruso tyrimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekama visiems pacientams,  nepriklausomai nuo ligos formos, išskyrus Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.3 papunktyje nurodytą atvejį, kai COVID-19 ligos diagnozė pagal TLK-10-AM koduojama U07.2 „COVID-19 liga, virusas nenustatytas.

Tiriamoji medžiaga – nosiaryklės sekretas arba skrepliai, arba trachėjos aspiratas, arba bronchoalveolinis lavažas.

4.

Elektrolitai, kreatininas, šlapalas, glikemija, alanininė transaminazė (ALT), asparagininė transaminazė (AST), bilirubinas, protrombino laiko nustatymas (SPA/INR), fibrinogenas, D-dimerai, arterinio kraujo dujos

Atliekama gydytojo sprendimu, vertinant būklės sunkumą ir kitų ligų įtaką bendrai būklei bei pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją.

5.

Feritinas, laktatdehidrogenazė (LDH), interleukinas 6 (IL6)

Esant galimybei, gydytojo sprendimu atliekama stacionare gydomiems pacientams kaip prognostiniai laboratoriniai žymenys.

6.

Troponinas I

Atliekama stacionare gydomiems pacientams gydytojo sprendimu esant klinikinėms indikacijoms arba kaip prognostinis žymuo.

7.

Prokalcitoninas, laktatas

Atliekama stacionare gydomiems pacientams įtariant sepsį, kai reikia nustatyti infekcijos rūšį (virusinė ar bakterinė infekcija).

8.

Kraujo pasėlis

Atliekama stacionare gydomiems pacientams, įtariant bakterinę infekciją ar sepsį.

9.

Elektrokardiograma (EKG)

Atliekama visiems stacionare gydomiems pacientams.

Ambulatoriškai gydomiems pacientams atliekama gydytojo sprendimu, vertinant būklės sunkumą ir kitų ligų įtaką bendrai būklei.

10.

Radiologiniai krūtinės ląstos tyrimai

Stacionare gydomiems pacientams atliekami krūtinės ląstos rentgenografinis tyrimas, krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija (toliau – KT)  ir (ar) plaučių ultragarsinis tyrimas.

Stacionare gydomiems pacientams, įtariant plaučių emboliją (toliau – PE), atliekami krūtinės ląstos KT pagal PE protokolą.

Ambulatoriškai gydomiems pacientams atliekama gydytojo sprendimu, vertinant būklės sunkumą ir kitų ligų įtaką bendrai būklei.

Vaikams atliekami įtariant pneumoniją ar esant sunkiai paciento būklei.

11.

Diferencinės diagnostikos tyrimai kitoms infekcijoms nustatyti

Stacionare gydomiems pacientams atliekama pagal klinikines ir (ar) epidemiologines indikacijas:

tepinėlis iš nosiaryklės dėl gripo PGR metodu;

dėl kitų respiracinių virusų (gripo, respiracinio sincitinio viruso, paragripo, adenoviruso, metapneumoviruso ir kt.) – daugybinis PGR testas;

skreplių, trachėjos aspirato, brochoalveolinio lavažo pasėliai;

Legionella pneumophilla šlapimo antigeno testas.“

 

7. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Pacientams, sirgusiems lengvos ar vidutinės formos COVID-19 liga, išskyrus pacientus, nurodytus šio punkto antrojoje ir ketvirtojoje pastraipose, izoliacija gali būti nutraukta po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei jie nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai, arba išskirtiniais atvejais šeimos gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į pacientų sveikatos būklę, anksčiau nei po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso.

Pacientams, sirgusiems lengvos ar vidutinės formos COVID-19 liga, kurie dirba palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose, socialinės globos įstaigose arba laisvės atėmimo įstaigose, izoliacija gali būti nutraukta po 14 dienų nuo COVID-19 ligos simptomų atsiradimo pradžios, jei jie nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai, arba išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į pacientų sveikatos būklę, anksčiau nei po 14 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso.

Pacientams, sirgusiems sunkios arba kritiškai sunkios formos COVID-19 liga, izoliaciją galima nutraukti po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei ligos simptomai susilpnėjo ir pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, arba išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į pacientų sveikatos būklę, anksčiau nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai ir  atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso.

Lengvos ar vidutinės formos COVID-19 liga sirgusiems pacientams, kuriems yra imunosupresija (po parenchiminių organų ar kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos, dėl ilgalaikio prednizolono vartojimo (20 mg/d >14 d.), chemoterapijos, imunoterapijos, biologinės terapijos, imunosupresantų vartojimo, ŽIV, kai CD4 ląstelių <200/mm3, kito imunodeficito), pacientams, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, pacientams, kurie gyvena socialinės globos įstaigose, pacientams, esantiems laisvės atėmimo įstaigose, izoliacija gali būti nutraukta po 20 dienų nuo COVID-19 ligos simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai, arba išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į pacientų sveikatos būklę, anksčiau nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso.

Pacientams, sirgusiems besimptomės formos COVID-19 liga, izoliacija gali būti nutraukiama po 10 dienų nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, paėmimo dienos.

Pacientas laikomas pasveikusiu gydančio gydytojo sprendimu, bet ne anksčiau nei jam pagal šio Aprašo nuostatas gali būti nutraukiama izoliacija. Pasveikus pacientui nuo COVID-19 ligos, gydytojas ESPBI IS formoje E025 ar formoje E003 „Stacionaro epikrizė“ įrašo diagnozę, nurodydamas TKL-10-AM kodą U07.3 Buvusi asmeniui COVID-19 liga.

Pasveikusiam nuo COVID-19 ligos pacientui, kuriam diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-Co-V2 tyrimo (tiriant PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą) rezultatu, 90 dienų laikotarpiu nuo pirmųjų COVID-19 ligos simptomų atsiradimo dienos kartoti SARS-CoV-2 viruso tyrimų PGR metodu ar atlikti SARS-CoV-2 antigeno testo nerekomenduojama.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys