LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-239 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų NEDIDELIO, DIDELIO IR LABAI DIDELIO KIEKIO NUSTATYMO REKOMENDACIJŲ“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1432

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“:

1. Papildau nauju 10 punktu:

„10.

AP-237 (1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one)

0,2g

2 g

6 g“

 

2. Buvusius 10, 101, 102 ir 103 punktus laikau atitinkamai 101, 102, 103 ir 104 punktais.

3. Papildau nauju 1721 punktu:

„1721.

Furanyl UF-17 (N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan-2-carboxamide)

0,02 g

0,2 g

0,6 g“

 

4. Papildau 1722 punktu:

„1722.

2F-viminol (2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-ol)

0,2 g

2 g

6 g“

 

5. Buvusį 1721 punktą laikau 1723 punktu.

6. Papildau 187 punktu:

„187.

Izotonitazenas (Isotonitazene, N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine)

0,0005 g

0,0035 g

0,02 g“

 

7. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

„53.

Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė – bet kokie 2-feniletanamino arba
2-(tiofen-2-il)etanamino dariniai, turintys arba neturintys metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-,
butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų
3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus du furano arba du 2,3-dihidrofurano žiedus 2,3- ir 5,6- fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) aliloksi-, alkil-, 4-alkiltio-, alkoksi-, halogen-, 4-haloalkil-, 2-metilaliloksi-, 4-nitro- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino fragmento padėtyje; benzil-, fenil-, 2-metoksifenil- radikalą 1-oje etanamino padėtyje; anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo[2.2.1]heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis; 2-asis anglies atomas iš etanamino fragmento gali būti cikloalkano žiedo dalis; etanamino fragmentas gali būti sudėtinė alkil- arba dialkilmorfolino, 2-iminooksazolidin- arba 2-aminooksazolin- žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alil-,
alkil-, benzil-, cikloalkil-, 2-halogenbenzil-, hidroksi-, hidroksibenzil-, 2-hidroksietil-, metoksi-, mono-, di-, arba trialkoksibenzil-, alkilidendioksibenzil-, 2-metoksietil-,
2-propinil- radikalų. Amino grupė bei amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba 4-hidroksipiperidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.

0,2 g

20 g

100 g“

 

8. Papildau 541 punktu:

„541.

4-fluorofenibut (4-fluorophenibut, 4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid)

0,05 g

1,5 g

4,5 g“

 

9. Papildau nauju 811 punktu:

„811.

Pagoklonas (Pagoclone, 2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-methyl-2-oxohexyl)-1H-isoindol-1-one)*****“

 

 

 

 

10. Buvusius 811 ir 812 punktus laikau atitinkamai 812 ir 813.

11. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

„82.

Piperazino darinių grupė – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba (ir) 4-oje fenilo žiedo padėtyje, 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede; halogenalkil- radikalą 4-oje piperazino žiedo padėtyje. Taip pat tai
1-benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys)
4-metil-, 4-benzil-, 4-cikloheksil- radikalų piperazino žiede, benzil- radikalą metilen- grupėje, halogen-,
metil-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- arba
3,4-difluormetilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzoilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys)
4-alkil-, 4-benzil- radikalų piperazino žiede ir 4-alkoksi-, alkilamino- radikalų fenilo žiede; benzoilas gali būti pakeistas piridoilu. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai, jei tokie galimi.

0,2 g

20 g

100 g“

 

12. Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

„89.

Sintetinių kanabinoidų darinių grupė:

1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba
5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba
5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamido dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, cianoalkil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-,
(1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-,
1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie azaindolo, indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; karboksamidinis fragmentas gali būti kondensuoto
su indolu piridin-2-ono žiedo dalis; turintys (arba neturintys) adamant-1-il-, benzil-, fenil-, kumil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil, naftil-, halogennaftil-, alkilfenil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-,
2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeistos etano rūgšties radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; amidinis azoto atomas gali būti 4-alkilpiperizino žiedo dalimi; turintys alkil- arba chinolin-8-il- radikalų karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų azaindolo, indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.

2 pogrupis. Naftilmetilindolai – bet kokie 1H-indol-3-il-(1-naftil)metano dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba
2-(4-morfolinil)etil radikalų, prijungtų prie indolo žiedo azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo ir naftilo žieduose;

3 pogrupis. Naftoilpirolai – bet kokie 3-(1-naftoil) pirolo dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie pirolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų pirolo ir naftilo žieduose;

4 pogrupis. Naftilmetilindenai – bet kokie
1-(1-naftilmetil)indeno dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 3-indeno žiedo anglies atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų naftilo ir indeno žieduose;

5 pogrupis. Cikloheksilfenoliai – bet kokie
2-(hidroksicikloheksil)fenolio dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 5-osios fenolio žiedo padėties, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų cikloheksilo žiede.

0,005 g

0,5 g

2,5 g

 

13. Papildau 891 punktu:

„891.

SL-164 (5-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone)

0,5 g

15 g

45 g“

 

14.Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

„98.

Triptamino ir triptamino bioizosterinių darinių grupė – bet kokie 2-(1H-indol-3-il)etanamino arba
2-(benzo[b]furan-3-il)etanamino dariniai (išskyrus Serotoniną), turintys (arba neturintys)
halogen-, hidroksi-, metilendioksi- arba metoksi- radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo arba benzo[b]furano žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje indolo žiedo padėtyje; metilen- radikalą jungiantį 1-ąjį etanamino anglies atomą su 4-uoju indolo žiedo anglies atomu; alil-, alkil-, dialkilaminokarbonilalkil-, butan-1,4-diil-, ciklopropil- radikalų amino grupėje; 1-etil-, 1-metil- radikalų etanamino fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

0,2 g

20 g

100 g“

 

15. Papildau 2521 punktu:

„2521.

Fenibutas (Phenibut, phenybut, 4-amino-3-phenyl-butanoic acid)

0,5 g

15 g

45 g“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga