RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 23 d. Nr. T-774

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 punktais, Socialinių paslaugų katalogu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo naują redakciją (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. T-338 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 13.2. p. nustatytas mokėjimas taikomas nuo 2022 m. birželio mėn.

4. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Simelis


 

Patvirtinta

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2022 m. birželio 23 d.

sprendimu Nr. T-774

 

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje teikiamos Pagalbos į namus paslaugos kreipimosi, skyrimo, teikimo, sustabdymo ir nutraukimo tvarką, mokėjimo už šias paslaugas tvarką ir šių paslaugų gavėjus.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2006 m. sausio 19 d. socialinių paslaugų įstatymu Nr. X-493, Socialinių paslaugų katalogu, pavirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Socialinių paslaugų katalogas), Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583„Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas.

3. Pagalbos į namus socialinių paslaugų teikimo tikslas – suteikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sudaryti sąlygas ir galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą, kad būtų išvengta stacionarių paslaugų teikimo būtinumo.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.

5. Pagalbos į namus paslaugas administruoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Skyrius), kurio  nuostatuose yra numatyta paslaugų planavimo ir organizavimo veikla. Vadovaudamasis Akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.A-1213 (8.2)  „Dėl akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Skyrius vykdo teikiamų paslaugų kontrolę.

6. Pagalbos į namus paslaugas teikia Radviliškio rajono savivaldybėje socialinės priežiūros paslaugą akreditavusi įstaiga.

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ GAVĖJAI

 

7. Pagalbos į namus paslauga skiriama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ar įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvenantiems Radviliškio rajono savivaldybėje. Pagalbos į namus paslaugos gavėjai – kaip reglamentuota paslaugos skyrimo metu galiojančiame Socialinių paslaugų kataloge.

 

III SKYRIUS

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGOS TRUKMĖ, PASLAUGOS KAINA

 

8. Pagalbos į namus paslaugų sudėtį ir maksimalią teikimo trukmę reglamentuoja tuo metu galiojantis Socialinių paslaugų katalogas. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis ir teikimo trukmė konkrečiam asmeniui (šeimai) nustatoma individualiai.

9. Pagalbos į namus paslaugos kaina apskaičiuojama vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021-10-14 sprendimu Nr. T-594 „Dėl socialinių paslaugų kainos apskaičiavimo“. Tais atvejais, kai Pagalbos į namus paslaugą teikia ne Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kainos paskaičiavimą, patvirtintą įstaigos vadovo įsakymu, pateikia paslaugas teikianti įstaiga.

 

IV SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL PAGALBOS Į NAMUS

 

10. Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta Pagalba į namus, kreipiasi į Skyrių ar seniūniją pagal savo gyvenamąją vietą ir užpildo prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (toliau – prašymas) formą (SP-8 forma), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ ir pateikia:

10.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.2. darbingumo ar neįgalumo lygio pažymą (jei nustatytas darbingumo ar neįgalumo lygis, kai nėra duomenų registre);

10.3. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai, kai nėra duomenų registre);

10.4. pažymas apie asmens (šeimos) pajamas:

10.5. sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su sveikatos priežiūros specialisto rekomendacija, kad asmeniui reikalinga Pagalbos į namus paslauga;

10.6. kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugos reikalingumą;

10.7. esant reikalui, gali būti prašoma ir kitų dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu;

10.8. tais atvejais, kai dokumentai ar duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą, yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos savivaldybė pagal prašymą gauna iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, besikreipiančiam asmeniui šių dokumentų ir duomenų pateikti nereikia.

 

V SKYRIUS

PAGALBOS Į NAMUS ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

 

11. Skyriaus atsakingas specialistas, gavęs prašymą-paraišką dėl Pagalbos į namus paslaugos reikalingumo, vadovaudamasis tuo metu galiojančiame Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše nurodytu terminu, įvertina asmens Pagalbos į namus paslaugos poreikį ir parengia išvadą dėl paslaugos reikalingumo.

12. Pagalbos į namus poreikis nustatomas vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu tuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo metodika) ,  užpildant šio aprašo 1 priedą.

13. Skyriaus atsakingas specialistas:

13.1. per tuo metu galiojančioje Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo metodikoje nurodytą terminą, parengia Pagalbos į namus paslaugos asmeniui (šeimai) skyrimo sprendimo projektą;

13.2. vadovaudamasis tuo metu galiojančiais mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. T-340 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, vertina asmens (šeimos) finansines galimybes ir nustato mokėjimo už paslaugą dydį pinigine išraiška.

14. Pagalbos į namus paslaugos asmeniui (šeimai) skyrimas priimamas Skyriaus vedėjo sprendimu.

15. Sprendimo kopija dėl Pagalbos į namus paslaugos asmeniui (šeimai) skyrimo ir Asmens (šeimos) mokėjimo už suteiktas paslaugas paskaičiavimas perduodami paslaugas teiksiančiai įstaigai. Sprendimo originalas ir kiti su paslaugos skyrimu susiję dokumentai saugomi Skyriuje.

16. Paslaugas teiksianti įstaiga, gavusi sprendimą dėl Pagalbos į namus paslaugos skyrimo, per 5 darbo dienas  nuo sprendimo gavimo dienos, organizuoja Paslaugos teikimą.

17. Pagalbos į namus paslauga teikiama asmens namuose, atsižvelgiant į individualius asmens ir jo šeimos interesus, vadovaujantis tuo metu galiojančiame Socialinių paslaugų kataloge apibrėžta socialinių paslaugų sudėtimi.

18. Tarp paslaugų gavėjo ir paslaugų teikėjo sudaroma sutartis, kurią pasirašo paslaugų gavėjas ir paslaugų teikėjas, išskyrus atvejus, kai Pagalbos į namus paslaugų teikėju asmuo (šeima) pasirenka ne Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinę įstaigą. Šiuo atveju sudaroma trišalė paslaugų teikimo sutartis, kurią pasirašo Užsakovas, Vykdytojas ir Paslaugų gavėjas. Paslaugų teikimo sutartis gali būti keičiama paslaugų gavėjo prašymu arba dėl pasikeitusių socialinių aplinkybių.  Šios sutarties ar jos pakeitimų  kopiją paslaugas teikianti įstaiga pateikia Socialinės paramos skyriui.

19. 18 punkte nurodytoje sutartyje nustatoma:

19.1. Pagalbos į namus paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), sudėtis;

19.2. paslaugos gavėjo mokėjimas (vadovaujantis Skyriaus nustatytu mokėjimo už paslaugą paskaičiavimu) už jam teikiamas paslaugas;

19.3. paslaugų teikimo sąlygos;

19.4. pareigos, teisė ir atsakomybė.

20. Pagalbos į namus teikimas (asmens pasirenkamų paslaugų sąrašas, asmens mokėjimas ir kt.) atliekamas paslaugas teikiančios įstaigos nustatyta tvarka, kurią tvirtina paslaugas teikiančios įstaigos vadovas, suderinęs su Skyriumi. 

21. Jeigu asmeniui (šeimai) Pagalbos į namus paslaugų nepakanka arba susidarė krizinė situacija (pablogėjus asmens sveikatos būklei, atsiradus ekstremalioms aplinkybėms šeimoje ir pan.), asmuo (globėjas, rūpintojas arba asmenį atstovaujantis suaugęs šeimos narys) gali kreiptis dėl kitų, jo sveikatos būklę atitinkančių, socialinių paslaugų gavimo. Dėl asmens, gaunančio paslaugas, kuriam reikalinga keisti paslaugų rūšį, į Socialinės paramos skyrių gali kreiptis ir paslaugas teikianti įstaiga.

22. Pagalbos į namus paslaugą teikia darbuotojai, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje.

 

VI SKYRIUS

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

23. Pagalbos į namus paslaugų teikimas sustabdomas paslaugas teikiančios įstaigos vadovo įsakymu, tais atvejais kada:

23.1. paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui, turinčiam įgaliojimą, kitiems suinteresuotiems asmenims) pateikus raštišką prašymą, ne ilgiau kaip 2 mėnesiams;

23.2. paaiškėjus, kad asmuo (šeima), jo globėjas, rūpintojas, besikreipiantis dėl Pagalbos į namus pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikio vertinimui, norėdamas gauti Pagalbos į namus paslaugą. Šiuo atveju Pagalbos į namus paslaugos sustabdomos tol, kol atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes, pakartotinai nustatomas poreikis.

23.3. kai asmens namuose nuolat girtaujama, smurtaujama ir iškyla grėsmė paslaugų teikėjų saugumu (iki bus pašalintos nurodytos aplinkybės); 

23.4. kai įtariama, kad asmuo (jo šeimos nariai) gali sirgti užkrečiama liga, iki tol, kol gaunama gydytojų išvada, kad asmuo nekelia pavojaus tiesiogiai paslaugas teikiančiam darbuotojui;

23.5. kai asmens namuose visiškai nesudarytos sąlygos paslaugų teikimui iki bus pašalintos nurodytos priežastys;

23.6. paslaugų gavėjui gydantis stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar slaugos ligoninėje.

24. Pagalbos į namus paslaugų teikimas nutraukiamas Skyriaus vedėjo sprendimu, tais atvejais kada:

24.1. kuriai nors iš šalių nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

24.2. paslaugų gavėjui mirus;

24.3. paslaugų gavėjui apsigyvenus valstybės ar savivaldybės išlaikomoje įstaigoje;

24.4. paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą rajoną;

24.5. paslaugų gavėjo iniciatyva, raštu pranešus paslaugų teikėjui, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas;

24.6. kitais šiame Tvarkos apraše nenumatytais atvejais.

25. Paslaugas teikianti įstaiga apie Pagalbos į namus paslaugų teikimo pasikeitimus raštu informuoja Skyrių.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Pagalbos į namus paslaugos finansuojamas iš Rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų šaltinių.

27. Už kokybišką Pagalbos į namus paslaugų teikimą atsakinga paslaugas teikianti įstaiga.

28. Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su paslaugos gavėjais, yra atsakingi už asmens duomenų konfidencialumą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

29. Paslaugas teikianti įstaiga, išskyrus atvejus, kai paslaugas teikia ne Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, vadovo įsakymu skiria specialistą atsakingą už Paslaugų suteikimo žurnalo pildymą, kuris iki kiekvieno sekančio mėnesio 10 d. duomenis apie Paslaugos suteikimą suvedą į SPIS sistemą. 

30. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas, pasikeitus teisės aktams ar Skyriaus iniciatyva.

31. Šis Tvarkos aprašas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

______________________________

 

part_8e293f2ffe7c41e792a23996ddf88cd2_end