LIETUVOS RESPUBLIKOS

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1905 PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 7 d. Nr. XII-1688

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu

Papildyti Įstatymą 151 straipsniu:

151 straipsnis. Vertinimo įstaigos

1. Vertinimo įstaigos veiklą, kaip tai numatyta 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009, gali vykdyti asmenys, turintys galiojantį akreditavimo pažymėjimą, išduotą Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Akredituotų vertinimo įstaigų veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (OL 2013 L 121, p. 8).“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. gegužės 21 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė