RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO MOKYKLŲ VADOVŲ METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ

 

2018 m. birželio 14 d. Nr. M-50 (2.5)

Radviliškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19, 20 straipsnio 2 dalies 16 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 14 punktu, Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 6 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-894 „Dėl įgaliojimų suteikimo“,

nustatau Radviliškio rajono mokyklų vadovams metines veiklos užduotis, pagal kurias vertinama 2018 metų švietimo įstaigos vadovo veikla:

1.   Radviliškio Lizdeikos gimnazijos (pridedama);

2.   Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos (pridedama);

3.   Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos (pridedama);

4.   Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos (pridedama);

5.   Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos (pridedama);

6.   Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos (pridedama);

7.   Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos (pridedama);

8.   Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės mokyklos (pridedama);

9.   Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos (pridedama);

10.  Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos (pridedama);

11. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos (pridedama);

12.  Radviliškio Vaižganto progimnazijos (pridedama);

13.  Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio (pridedama);

14.  Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ (pridedama);

15.  Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ (pridedama);

16.  Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (pridedama);

17.  Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio (pridedama);

18.  Radviliškio dailės mokyklos (pridedama);

19.  Radviliškio muzikos mokyklos (pridedama);

20.  Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro (pridedama);

21.  Radviliškio r. Palonų daugiafunkcio centro (pridedama).

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Antanas Čepononis

 

R. Plukienė, 69 043, el. p. rasa.plukiene@radviliskis.lt

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO LIZDEIKOS GIMNAZIJOS DIREKTORĖS INOS BAJARAUSKAITĖS

2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

Parengti lokalieji teisės aktai: darbo apmokėjimo tvarka, papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais pasirašytinai supažindinti.

 

2. Gerinti mokinių pasiekimus taikant metodus, įgalinančius mokinių individualių galių plėtojimą.

 

 

Mokiniai išlaiko BE ir PUPP.

Mokytojai taiko efektyvius mokymo metodus, dalijasi darbo patirtimi.

 

Užtikrinta pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos įvairovė.

Užtikrinta neformaliojo ugdymo pasiūla atitinka mokinių poreikiams.

90 proc. mokinių išlaiko BE ir PUPP.

50 proc. mokytojų kolegialiai stebi ir vertina kolegų pamokas. Visi mokytojai ekspertai veda dvi atviras pamokas gimnazijos ir rajono mokytojams.

50 procentų mokytojų yra parengę pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas.

Ištirti mokinių neformaliojo ugdymo poreikiai. 50 proc. mokinių yra pasirinkę 1 neformaliojo ugdymo būrelį. 20 proc.– pasirinkę 2-3 būrelius.

3. Užtikrinti mokinių saugumą, atnaujinant gimnazijos laiptus.

 

 

 

Atnaujinti gimnazijos laiptai.

 

 

Pagal paskirtį įsisavintos Radviliškio rajono savivaldybės skirtos lėšos.

Atnaujinti gimnazijos laiptai atitinka higienos reikalavimus.

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS GIMNAZIJOS RITOS JUŠKEVIČIENĖS

2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 

 

 

 

 

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

 

 

 

 

Parengti lokalieji teisės aktai: darbo apmokėjimo tvarka, papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais  pasirašytinai supažindinti.

 

2. Gerinti mokinių pasiekimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokose aktyvinti mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo metodų naudojimą.

Nuolat kontroliuoti ir tobulinti gimnazijos lankomumo ir lankomumo prevencijos tvarką ir jos įgyvendinimą.

 

 

 

60 proc. stebėtų pamokų naudojami įvairūs mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo metodai. Išanalizuoti mokinių pažangos duomenys, 80 proc. mokinių padaryta pažanga.

Patobulinta gimnazijos lankomumo ir lankomumo prevencijos tvarka, išanalizuoti mokinių lankomumo duomenys, 10 proc. geresni pamokų lankomumo rodikliai.

 

 

3. Gerinti gimnazijos bendruomenės narių darbo ir mokymosi sąlygas.

 

 

 

 

 

 

Steigėjo skirtomis ir įstaigos disponuojamomis lėšomis atnaujintos ir renovuotos gimnazijos bendruomenės narių darbo ir mokymosi sąlygos.

 

 

 

 

Atnaujintas kabinetų renovavimo ir turtinimo planas.

Renovuoti du kabinetai, pirmojo aukšto fojė.

Atnaujinta darbuotojų poilsio zona.

Renovuota sporto salė, persirengimo kambariai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS LAIMUČIO ŠKLEINIKO

2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Mokinių ugdymosi sąlygų gerinimas. Modernizuoti gimnazijos edukacinę aplinką sudarant galimybes tobulinti ugdymo proceso organizavimą.

Papildomai gautomis specialiosiomis lėšomis modernizuoti materialinę ugdymo bazę siekiant ją panaudoti įvairiapusiškam mokinių ugdymui.

Įrengtos sporto ir žaidimų aikštelės mokiniams, prie pradinių klasių korpuso. Įkurtas miško takas, atnaujintos „Žaliosios klasės“ ugdomosios erdvės, įgyvendinami projektai „Langas į gamtą“, „ Kuriame drauge“, „Žydinti 100 – mečio Lietuva“, įkurta nauja poilsio zona. 2018 m. II – III ketvirčiai.

2. Sukurti ir įdiegti mokinio pažangos sistemą.

Laiku pastebėti ir nustatyti mokinio mokymosi sunkumai ir gebėjimai, suteikta pagalba, numatytos priemonės mokinio individualiai pažangai gerinti.

Parengta individualios mokinio pažangos stebėjimo sistema: sukurtas vaiko individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas, parengta mokinio pažangos įsivertinimo anketa, organizuojami mokymai pedagogams ugdymo individualizavimo klausimais, organizuojama pedagogų gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse. Visa mokyklos bendruomenė supažindinta. 2018 m. II pusmetis.

3. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatos.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais  pasirašytinai supažindinti. 2018 m. III ketvirtis.

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

 

RADVILIŠKIO R. GRINKIŠKIO JONO PODERIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI, LAIKINAI EINANČIOS DIREKTORIAUS PAREIGAS,

SIGITOS ŠEGŽDIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1.  Mokomųjų kabinetų, mokyklos viešųjų erdvių atnaujinimas ir modernizavimas.

Mokyklos patalpos atitinka higienos ir saugumo normas bei reikalavimus, aprūpintos  IKT priemonėmis.

2018 m. III–IV ketvirčiai.

Suremontuoti 3 kabinetai, atnaujinti mokykliniai baldai, mokyklinės lentos. Įrengta išmanioji klasė, įsigytos dvi interaktyvias lentas, visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais ir projektoriais. Atnaujintas informacinių technologijų kabinetas.

2. Parengti ir įgyvendinti gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

 

Parengta gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su darbo apmokėjimo tvarka. Atnaujinti gimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais supažindinti pasirašytinai.

3. Kryptingai siekti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ūgties.

Mokytojai, įgiję ir patobulinę kompetencijas, pagerins pamokos kokybę, kuri teigiamai įtakos mokinių individualią pažangą.

80 proc. pedagogų kelia kvalifikaciją ne mažiau nei 3 dienas per metus. Įvykdyta 1 ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa, mokymai.

90 proc. kvalifikacijos tobulinimo renginių yra aplankyti atsižvelgiant į įstaigos 2018 m. prioritetus, veiklos planą. Suorganizuotas 1 kvalifikacijos tobulinimo renginys rajono pedagogams.

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

 

RADVILIŠKIO R. SIDABRAVO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ZENONO GEDVILO 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Įgyvendinti Asmens
duomenų apsaugos
reglamentą.

 

Įstaigoje užtikrintas

asmens duomenų apsaugos

reglamento reikalavimų

laikymasis.

1.1.             Supažindinta įstaigos bendruomenė su pasikeitusiais reikalavimais asmens duomenų apsaugos srityje.

1.2.             III ketvirtyje atnaujinti vidaus teisės aktai asmens duomenų apsaugos klausimais.

1.3.             Nustatytos procedūros, kaip bus prašomas, gaunamas ir užfiksuojamas duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo konkrečiais tikslais.

1.4.             Paskirtas darbuotojas, kuris atliks asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

2.       Kurti saugią ugdymo(si) aplinką, laikantis OPKUS  programos standarto reikalavimų.

85 proc. mokinių gerai sutaria tarpusavyje, jaučiasi

saugūs gimnazijoje.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui atlikus išorinį auditą, gimnazijai suteiktas OPKUS mokyklos vardas,  išduotas patvirtinantis pažymėjimas.

3. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 

 

Įgyvendintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatos.

 

Parengta darbo apmokėjimo tvarka, papildytos darbo tvarkos taisyklės, pakoreguotos darbuotojų darbo sutartys, atnaujinti pareigybių aprašymai. Visi darbuotojai su jais pasirašytinai supažindinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO R. ŠIAULĖNŲ MARCELINO ŠIKŠNIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS

VYTAUTO JARAŠIŪNO 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2018–2020 m. (po išorinio vertinimo) arba veiklos tobulinimo užduotis įtraukti į naują gimnazijos strateginį planą ir vykdyti šio plano užduotis.

 

Išorinio vertinimo rezultatų panaudojimas planuojant ir tobulinant gimnazijos veiklą.

Suplanuotas gimnazijos veiklos tobulinimas pagal visas sritis, kurios Išorinio vertinimo pažymoje pažymėtos kaip tobulintinos, planas vykdomas.

2. Parengti ir įgyvendinti gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

 

Parengta gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su darbo apmokėjimo tvarka. Atnaujinti gimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais supažindinti pasirašytinai.

3. Ugdymo aplinkų tobulinimas

Sporto salės patalpų temperatūra žiemos metu atitiks higienos normas. Sudarytos galimybės pedagogams vesti šiuolaikines pamokas.

Atliktas sporto salės vidaus pilnas remontas. Iš esmės pertvarkytas ir suremontuotas istorijos kabinetas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO GRAŽINOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS

LAISVŪNO VAIČIŪNO 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

Parengti lokalieji teisės aktai: darbo apmokėjimo tvarka, papildytos darbo tvarkos taisyklės, pakoreguotos darbuotojų darbo sutartys, atnaujinti pareigybių aprašymai. Visi darbuotojai su jais pasirašytinai supažindinti.

2. Modernizuoti mokyklos edukacinę aplinką, sudarant galimybes tobulinti ugdymo proceso organizavimą.

Papildomai gautomis specialiosiomis lėšomis ir tiksliniais asignavimais atnaujinta IKT bazė, įrengtos edukacinės erdvės.

SUP mokiniams įrengtas multisensorinis kabinetas.

Įrengta lauko terasa.

Įrengta papildoma išmanioji klasė.

3. Įgyvendinti pamatuotą, kokybišką, lygiateisį švietimą.

Parengta „Ugdymo pagalbos ir teikimo 1-10 klasių įtrauktųjų mokinių mokymosi nesėkmėms įveikti“ tvarka.

Atliktas tyrimas „Ugdomojo konsultavimo efektyvumas“.

Organizuotos integruotas pradinio ugdymo ir dalykų pamokas specialiosiose klasėse.

Parengta metodinė medžiaga ir rekomendacijos.

Sudaryta tvarka apibrėžianti ugdymo pagalbos teikimą.

Parengtas ciklas pamokų specialiosiose klasėse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

 

RADVILIŠKIO R. ALKSNIUPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS RASOS SALIAMORIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Gerinti mokinių pasiekimus, diegiant mokykloje patyriminio mokymo praktiką.

 

90 proc. mokinių pasiekia teigiamus metinius įvertinimus

70 proc. stebėtų pamokų vyrauja patyriminio mokymo (si) praktika

2. Modernizuoti mokyklos edukacinę aplinką, pritaikant ją sveikai, saugiai veiklai.

Gautos papildomos lėšos leis modernizuoti materialinę ugdymo bazę (IKT priemonės), įrengti priešmokyklinio ugdymo ir atnaujinti ikimokyklinio ugdymo grupes.

Mokykloje įdiegta moderni vaizdo stebėjimo sistema, įrengtos higienos reikalavimus atitinkančios priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo grupės.

 

3. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatos.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais  pasirašytinai supažindinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO R. PAKALNIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJOS, PAVADUOJANČIOS MOKYKLOS DIREKTORĘ, VIGITOS LENZBERGĖS

2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Gerinti mokinių pasiekimus pagal vaiko individualios pažangos stebėjimo rodiklius.

80 proc. mokinių padaryta mokymosi pažanga.

Mokinių individualios pažangos analizės, mokymo grįžtamojo ryšio įrankių panaudojimas ir pritaikymas ugdymo procese.

 

2. Edukacinių erdvių ir poilsio zonų pritaikymas sveikai, saugiai veiklai bei mokyklos bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas.

Edukacinių erdvių ir poilsio zonų atnaujinimas, inventoriaus įsigijimas.

Sutvarkytos, atnaujintos edukacinės erdvės ir poilsio zonos. Sudarytos galimybės bendruomenės narių poilsiui ir edukacijai.

 

3. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatos.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais  pasirašytinai supažindinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

priedas

 

RADVILIŠKIO R. POCIŪNĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS

ANATOLIJAUS GAILIŪNO 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais pasirašytinai supažindinti.

2. Pagalbos mokiniui sistemos tobulinimas, orientuotas į visus, įvairiausių skirtybių, poreikių turinčius mokinius.

Kiekvienam mokiniui prieinamas, kokybiškas šiuolaikiškas mokymas (is), atitinkantis asmens ir dabarties visuomenės poreikius.

 

Pagalbos mokiniui sistema operatyviai sprendžia mokymosi problemas, padeda gerinti stipriąsias mokinio puses, stiprina motyvaciją, gerina pasiekimus, padeda ugdytis naujus ir/ar tobulinti jau turimus gebėjimus. Užtikrintas veiksmingas mokinių ugdymas (is) ir mokymas (is) mokykloje ir sudarytos prielaidos pozityviai vaiko socializacijai bei pilietinei brandai.

3. Naujų edukacinių erdvių mokykloje ir jos aplinkoje kūrimas ir esamų tobulinimas.

 

Įrengti ir patobulinti mokyklos edukacines erdves.

2018 metų IV ketvirtį mokykloje bus papildomai įrengtos 4 edukacinės erdvės ir dar 4 edukacinės erdvės bus patobulintos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS

RASOS DAGIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)