RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO MOKYKLŲ VADOVŲ METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ

 

2018 m. birželio 14 d. Nr. M-50 (2.5)

Radviliškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19, 20 straipsnio 2 dalies 16 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 14 punktu, Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 6 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-894 „Dėl įgaliojimų suteikimo“,

nustatau Radviliškio rajono mokyklų vadovams metines veiklos užduotis, pagal kurias vertinama 2018 metų švietimo įstaigos vadovo veikla:

1.   Radviliškio Lizdeikos gimnazijos (pridedama);

2.   Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos (pridedama);

3.   Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos (pridedama);

4.   Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos (pridedama);

5.   Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos (pridedama);

6.   Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos (pridedama);

7.   Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos (pridedama);

8.   Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės mokyklos (pridedama);

9.   Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos (pridedama);

10.  Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos (pridedama);

11. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos (pridedama);

12.  Radviliškio Vaižganto progimnazijos (pridedama);

13.  Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio (pridedama);

14.  Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ (pridedama);

15.  Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ (pridedama);

16.  Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (pridedama);

17.  Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio (pridedama);

18.  Radviliškio dailės mokyklos (pridedama);

19.  Radviliškio muzikos mokyklos (pridedama);

20.  Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro (pridedama);

21.  Radviliškio r. Palonų daugiafunkcio centro (pridedama).

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Antanas Čepononis

 

R. Plukienė, 69 043, el. p. rasa.plukiene@radviliskis.lt

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO LIZDEIKOS GIMNAZIJOS DIREKTORĖS INOS BAJARAUSKAITĖS

2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

Parengti lokalieji teisės aktai: darbo apmokėjimo tvarka, papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais pasirašytinai supažindinti.

 

2. Gerinti mokinių pasiekimus taikant metodus, įgalinančius mokinių individualių galių plėtojimą.

 

 

Mokiniai išlaiko BE ir PUPP.

Mokytojai taiko efektyvius mokymo metodus, dalijasi darbo patirtimi.

 

Užtikrinta pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos įvairovė.

Užtikrinta neformaliojo ugdymo pasiūla atitinka mokinių poreikiams.

90 proc. mokinių išlaiko BE ir PUPP.

50 proc. mokytojų kolegialiai stebi ir vertina kolegų pamokas. Visi mokytojai ekspertai veda dvi atviras pamokas gimnazijos ir rajono mokytojams.

50 procentų mokytojų yra parengę pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas.

Ištirti mokinių neformaliojo ugdymo poreikiai. 50 proc. mokinių yra pasirinkę 1 neformaliojo ugdymo būrelį. 20 proc.– pasirinkę 2-3 būrelius.

3. Užtikrinti mokinių saugumą, atnaujinant gimnazijos laiptus.

 

 

 

Atnaujinti gimnazijos laiptai.

 

 

Pagal paskirtį įsisavintos Radviliškio rajono savivaldybės skirtos lėšos.

Atnaujinti gimnazijos laiptai atitinka higienos reikalavimus.

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS GIMNAZIJOS RITOS JUŠKEVIČIENĖS

2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 

 

 

 

 

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

 

 

 

 

Parengti lokalieji teisės aktai: darbo apmokėjimo tvarka, papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais  pasirašytinai supažindinti.

 

2. Gerinti mokinių pasiekimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokose aktyvinti mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo metodų naudojimą.

Nuolat kontroliuoti ir tobulinti gimnazijos lankomumo ir lankomumo prevencijos tvarką ir jos įgyvendinimą.

 

 

 

60 proc. stebėtų pamokų naudojami įvairūs mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo metodai. Išanalizuoti mokinių pažangos duomenys, 80 proc. mokinių padaryta pažanga.

Patobulinta gimnazijos lankomumo ir lankomumo prevencijos tvarka, išanalizuoti mokinių lankomumo duomenys, 10 proc. geresni pamokų lankomumo rodikliai.

 

 

3. Gerinti gimnazijos bendruomenės narių darbo ir mokymosi sąlygas.

 

 

 

 

 

 

Steigėjo skirtomis ir įstaigos disponuojamomis lėšomis atnaujintos ir renovuotos gimnazijos bendruomenės narių darbo ir mokymosi sąlygos.

 

 

 

 

Atnaujintas kabinetų renovavimo ir turtinimo planas.

Renovuoti du kabinetai, pirmojo aukšto fojė.

Atnaujinta darbuotojų poilsio zona.

Renovuota sporto salė, persirengimo kambariai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS LAIMUČIO ŠKLEINIKO

2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Mokinių ugdymosi sąlygų gerinimas. Modernizuoti gimnazijos edukacinę aplinką sudarant galimybes tobulinti ugdymo proceso organizavimą.

Papildomai gautomis specialiosiomis lėšomis modernizuoti materialinę ugdymo bazę siekiant ją panaudoti įvairiapusiškam mokinių ugdymui.

Įrengtos sporto ir žaidimų aikštelės mokiniams, prie pradinių klasių korpuso. Įkurtas miško takas, atnaujintos „Žaliosios klasės“ ugdomosios erdvės, įgyvendinami projektai „Langas į gamtą“, „ Kuriame drauge“, „Žydinti 100 – mečio Lietuva“, įkurta nauja poilsio zona. 2018 m. II – III ketvirčiai.

2. Sukurti ir įdiegti mokinio pažangos sistemą.

Laiku pastebėti ir nustatyti mokinio mokymosi sunkumai ir gebėjimai, suteikta pagalba, numatytos priemonės mokinio individualiai pažangai gerinti.

Parengta individualios mokinio pažangos stebėjimo sistema: sukurtas vaiko individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas, parengta mokinio pažangos įsivertinimo anketa, organizuojami mokymai pedagogams ugdymo individualizavimo klausimais, organizuojama pedagogų gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse. Visa mokyklos bendruomenė supažindinta. 2018 m. II pusmetis.

3. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatos.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais  pasirašytinai supažindinti. 2018 m. III ketvirtis.

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

 

RADVILIŠKIO R. GRINKIŠKIO JONO PODERIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI, LAIKINAI EINANČIOS DIREKTORIAUS PAREIGAS,

SIGITOS ŠEGŽDIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1.  Mokomųjų kabinetų, mokyklos viešųjų erdvių atnaujinimas ir modernizavimas.

Mokyklos patalpos atitinka higienos ir saugumo normas bei reikalavimus, aprūpintos  IKT priemonėmis.

2018 m. III–IV ketvirčiai.

Suremontuoti 3 kabinetai, atnaujinti mokykliniai baldai, mokyklinės lentos. Įrengta išmanioji klasė, įsigytos dvi interaktyvias lentas, visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais ir projektoriais. Atnaujintas informacinių technologijų kabinetas.

2. Parengti ir įgyvendinti gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

 

Parengta gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su darbo apmokėjimo tvarka. Atnaujinti gimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais supažindinti pasirašytinai.

3. Kryptingai siekti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ūgties.

Mokytojai, įgiję ir patobulinę kompetencijas, pagerins pamokos kokybę, kuri teigiamai įtakos mokinių individualią pažangą.

80 proc. pedagogų kelia kvalifikaciją ne mažiau nei 3 dienas per metus. Įvykdyta 1 ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa, mokymai.

90 proc. kvalifikacijos tobulinimo renginių yra aplankyti atsižvelgiant į įstaigos 2018 m. prioritetus, veiklos planą. Suorganizuotas 1 kvalifikacijos tobulinimo renginys rajono pedagogams.

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

 

RADVILIŠKIO R. SIDABRAVO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ZENONO GEDVILO 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Įgyvendinti Asmens
duomenų apsaugos
reglamentą.

 

Įstaigoje užtikrintas

asmens duomenų apsaugos

reglamento reikalavimų

laikymasis.

1.1.             Supažindinta įstaigos bendruomenė su pasikeitusiais reikalavimais asmens duomenų apsaugos srityje.

1.2.             III ketvirtyje atnaujinti vidaus teisės aktai asmens duomenų apsaugos klausimais.

1.3.             Nustatytos procedūros, kaip bus prašomas, gaunamas ir užfiksuojamas duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo konkrečiais tikslais.

1.4.             Paskirtas darbuotojas, kuris atliks asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

2.       Kurti saugią ugdymo(si) aplinką, laikantis OPKUS  programos standarto reikalavimų.

85 proc. mokinių gerai sutaria tarpusavyje, jaučiasi

saugūs gimnazijoje.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui atlikus išorinį auditą, gimnazijai suteiktas OPKUS mokyklos vardas,  išduotas patvirtinantis pažymėjimas.

3. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 

 

Įgyvendintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatos.

 

Parengta darbo apmokėjimo tvarka, papildytos darbo tvarkos taisyklės, pakoreguotos darbuotojų darbo sutartys, atnaujinti pareigybių aprašymai. Visi darbuotojai su jais pasirašytinai supažindinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO R. ŠIAULĖNŲ MARCELINO ŠIKŠNIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS

VYTAUTO JARAŠIŪNO 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2018–2020 m. (po išorinio vertinimo) arba veiklos tobulinimo užduotis įtraukti į naują gimnazijos strateginį planą ir vykdyti šio plano užduotis.

 

Išorinio vertinimo rezultatų panaudojimas planuojant ir tobulinant gimnazijos veiklą.

Suplanuotas gimnazijos veiklos tobulinimas pagal visas sritis, kurios Išorinio vertinimo pažymoje pažymėtos kaip tobulintinos, planas vykdomas.

2. Parengti ir įgyvendinti gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

 

Parengta gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su darbo apmokėjimo tvarka. Atnaujinti gimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais supažindinti pasirašytinai.

3. Ugdymo aplinkų tobulinimas

Sporto salės patalpų temperatūra žiemos metu atitiks higienos normas. Sudarytos galimybės pedagogams vesti šiuolaikines pamokas.

Atliktas sporto salės vidaus pilnas remontas. Iš esmės pertvarkytas ir suremontuotas istorijos kabinetas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO GRAŽINOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS

LAISVŪNO VAIČIŪNO 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

Parengti lokalieji teisės aktai: darbo apmokėjimo tvarka, papildytos darbo tvarkos taisyklės, pakoreguotos darbuotojų darbo sutartys, atnaujinti pareigybių aprašymai. Visi darbuotojai su jais pasirašytinai supažindinti.

2. Modernizuoti mokyklos edukacinę aplinką, sudarant galimybes tobulinti ugdymo proceso organizavimą.

Papildomai gautomis specialiosiomis lėšomis ir tiksliniais asignavimais atnaujinta IKT bazė, įrengtos edukacinės erdvės.

SUP mokiniams įrengtas multisensorinis kabinetas.

Įrengta lauko terasa.

Įrengta papildoma išmanioji klasė.

3. Įgyvendinti pamatuotą, kokybišką, lygiateisį švietimą.

Parengta „Ugdymo pagalbos ir teikimo 1-10 klasių įtrauktųjų mokinių mokymosi nesėkmėms įveikti“ tvarka.

Atliktas tyrimas „Ugdomojo konsultavimo efektyvumas“.

Organizuotos integruotas pradinio ugdymo ir dalykų pamokas specialiosiose klasėse.

Parengta metodinė medžiaga ir rekomendacijos.

Sudaryta tvarka apibrėžianti ugdymo pagalbos teikimą.

Parengtas ciklas pamokų specialiosiose klasėse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

 

RADVILIŠKIO R. ALKSNIUPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS RASOS SALIAMORIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Gerinti mokinių pasiekimus, diegiant mokykloje patyriminio mokymo praktiką.

 

90 proc. mokinių pasiekia teigiamus metinius įvertinimus

70 proc. stebėtų pamokų vyrauja patyriminio mokymo (si) praktika

2. Modernizuoti mokyklos edukacinę aplinką, pritaikant ją sveikai, saugiai veiklai.

Gautos papildomos lėšos leis modernizuoti materialinę ugdymo bazę (IKT priemonės), įrengti priešmokyklinio ugdymo ir atnaujinti ikimokyklinio ugdymo grupes.

Mokykloje įdiegta moderni vaizdo stebėjimo sistema, įrengtos higienos reikalavimus atitinkančios priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo grupės.

 

3. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatos.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais  pasirašytinai supažindinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO R. PAKALNIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJOS, PAVADUOJANČIOS MOKYKLOS DIREKTORĘ, VIGITOS LENZBERGĖS

2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Gerinti mokinių pasiekimus pagal vaiko individualios pažangos stebėjimo rodiklius.

80 proc. mokinių padaryta mokymosi pažanga.

Mokinių individualios pažangos analizės, mokymo grįžtamojo ryšio įrankių panaudojimas ir pritaikymas ugdymo procese.

 

2. Edukacinių erdvių ir poilsio zonų pritaikymas sveikai, saugiai veiklai bei mokyklos bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas.

Edukacinių erdvių ir poilsio zonų atnaujinimas, inventoriaus įsigijimas.

Sutvarkytos, atnaujintos edukacinės erdvės ir poilsio zonos. Sudarytos galimybės bendruomenės narių poilsiui ir edukacijai.

 

3. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatos.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais  pasirašytinai supažindinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

priedas

 

RADVILIŠKIO R. POCIŪNĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS

ANATOLIJAUS GAILIŪNO 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais pasirašytinai supažindinti.

2. Pagalbos mokiniui sistemos tobulinimas, orientuotas į visus, įvairiausių skirtybių, poreikių turinčius mokinius.

Kiekvienam mokiniui prieinamas, kokybiškas šiuolaikiškas mokymas (is), atitinkantis asmens ir dabarties visuomenės poreikius.

 

Pagalbos mokiniui sistema operatyviai sprendžia mokymosi problemas, padeda gerinti stipriąsias mokinio puses, stiprina motyvaciją, gerina pasiekimus, padeda ugdytis naujus ir/ar tobulinti jau turimus gebėjimus. Užtikrintas veiksmingas mokinių ugdymas (is) ir mokymas (is) mokykloje ir sudarytos prielaidos pozityviai vaiko socializacijai bei pilietinei brandai.

3. Naujų edukacinių erdvių mokykloje ir jos aplinkoje kūrimas ir esamų tobulinimas.

 

Įrengti ir patobulinti mokyklos edukacines erdves.

2018 metų IV ketvirtį mokykloje bus papildomai įrengtos 4 edukacinės erdvės ir dar 4 edukacinės erdvės bus patobulintos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS

RASOS DAGIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 

 

 

 

 

Įgyvendintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatos.

 

 

Parengti lokalieji teisės aktai: darbo apmokėjimo tvarka, papildytos darbo tvarkos taisyklės, pakoreguotos darbuotojų darbo sutartys, atnaujinti pareigybių aprašymai. Visi darbuotojai su jais pasirašytinai supažindinti.

2. Gerinti mokinių pasiekimus, siekiant praktine veikla grįsto ugdymo.

70 proc. mokinių padaryta mokymosi pažanga.

2018-09-01 įrengta integruotų gamtos mokslų laboratorija ir kabinetas.

2018-09-01 įrengta „Žinių miesto“ erdvė.

70 proc. stebėtų pamokų vyraus patyriminio mokymo metodai.

 

3. Stiprinti mokyklos identitetą, plėtojant bendruomenės kultūrą.

65 proc. mokinių ir mokinių tėvų progimnaziją įvertina kaip atvirą naujovėms, šiuolaikišką, tenkinančią mokinių mokymosi poreikius.

 

Organizuoti trys renginiai bendruomenei (50 proc. dalyvių).

Įgyvendinami trys nauji nacionaliniai projektai. Įgyvendinamos trys esminės ugdymo plano įgyvendinimo naujovės.

Atnaujinta mokyklos interneto svetainė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

priedas

 

RADVILIŠKIO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS

NIJOLĖS KRUŠIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, 5 skyriaus nuostatas, poįstatyminius aktus.

Parengti lokalieji teisės aktai: darbo apmokėjimo tvarka, patikslintos, koreguotos darbo tvarkos taisyklės, būtinos  darbo sąlygos darbo sutartyse. Darbuotojai pasirašytinai supažindinti su darbo apmokėjimo tvarka. Atnaujinti progimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymai, atitinka įstatymų keliamus reikalavimus, darbuotojai su jais supažindinti pasirašytinai.

2. Gerinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus.

Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetencijas, integruojant patirtinį mokymąsi, įdomų ir patrauklų mokiniui.

Organizuotos netradicinės pamokos įvairiose aplinkose, vykdant tarptautinį projektą ERASMUS+Ka2, atlikti ekologiniai stebėjimai, pristatyti projekto dalyviams. 30 proc. mokytojų dalinosi gerąja patirtimi, organizuotas kvalifikacijos tobulinimas pedagogams, mokinių mokėjimo mokytis klausimais. Iki 50 proc. stebėtų pamokų taikoma IKT. Antrųjų, ketvirtųjų, šeštųjų, aštuntųjų klasių mokinių gebėjimai tikrinti standartizuotais testais, rezultatai aptarti, numatytos tobulinimo gairės.

3. Tobulinti progimnazijos edukacines aplinkas.

3.1. Tobulinti aktyvaus judėjimo aplinkas, skirtas priešmokyklinio ugdymo vaikams, 1–8 klasių mokiniams.

Įrengta aktyvios veiklos klasės PU vaikams, 1–2 klasių mokiniams, patobulinta žaidimų aikštelė. Progimnazijos stadione įrengta šuoliaduobė.

3.2. Į ugdymo procesą integruoti ES finansuojamą, ŠMM kuruojamą projektą „Vedlys“.

Įrengtas kabinetas „Pradinukų laboratorija“.

3.3. Papildomai gautomis specialiosiomis lėšomis atlikti kapitalinius remontus.

Atliktas muzikos kabineto kapitalinis remontas. Atliktas nuotėkų keitimo remontas, trijuose aukštuose. 44 kabinete įvestas vandentiekis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS MOKYKLOS-DARŽELIO

DIREKTORĖS VITOS POŠKIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

1. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatų įgyvendinimas.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka, visi darbuotojai su ja supažindinti pasirašytinai. Papildytos darbo tvarkos taisyklės. Pakoreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais supažindinti pasirašytinai.

2. Gerinti ugdytinių ir mokinių pasiekimus, taikant aktyviuosius ugdymo metodus.

Ugdytinių ir mokinių pasiekimų gerinimas, organizuojant aktyvų, įvairų ir veiksmingą ugdymąsi.

 

80 proc. stebėtų veiklų ir pamokų naudoti aktyvieji ugdymo metodai, mokiniams sudarytos galimybės aktyviai ir veiksmingai ugdytis.

10 proc. pagrindinio lygio mokinių pasieks aukštesnį lygį, 5 proc. patenkinamo lygio mokinių pasieks pagrindinį lygį.

4-os klasės mokinių standartizuotų testų skaitymo rezultatai pagerės 5 proc.

3. Pagerinti ir modernizuoti lauko ugdymo erdves.

Geresnių ugdymo(-si) sąlygų sudarymas, Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Lietuvos higienos normos 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatų įgyvendinimas.

Atnaujinti ir renovuoti lauko įrenginiai žaidimų aikštelėse. Įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Įrengtos naujos ugdymo erdvės poilsiui ir žaidimui: nauja žaidimų aikštelė Nr.31, edukacinė erdvė „Daržas“, takeliai (akmenukų, kankorėžių, kaštonų), skirti vaikščioti basomis.

4. Įsteigti naują ikimokyklinio ugdymo grupę.

Naujos ikimokyklinio ugdymo grupės įsteigimas, siekiant tenkinti tėvų poreikius ikimokyklinio amžiaus vaikus ugdyti ugdymo įstaigoje.

Įsteigta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė, aprūpinta baldais ir priemonėmis. 2018-09-03 į mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo grupes priimti visi eilėje laukiantys vaikai, kurių tėvai pateikė prašymus iki 2018-05-03.

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI, LAIKINAI EINANČIOS DIREKTORIAUS PAREIGAS,

INGRIDOS BUDRIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

1. Užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą(-si).

Vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos stebėjimas.

1. Stebėta ne mažiau kaip 30 ugdymo valandų ir įvertinta, kaip ugdomi vaikai pagal 18 ugdymosi pasiekimų sričių.

2. Užpildyti visų vaikų pasiekimų aprašai ir su jais supažindinti tėvai (globėjai).

3. Ne mažiau kaip 90 proc. pedagoginių darbuotojų kvalifikaciją tobulino 5 val.

2. Kurti funkcionalią, modernią, sveiką ir saugią vaikų ugdymo(-si) lauko aplinką.

Ugdymo aplinkos gerinimas, modernizuojant lauko ugdymo erdves.

Iki 2018 m. spalio 1 d. įsigyta lauko žaidimų įrenginių. Įrengtas edukacinis sveikatos „takas“.

3. Užtikrinti pedagoginį profesinį augimą ir tėvų bendruomenės švietimą, teikiant psichologinę pagalbą.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo įgyvendinimas.

Organizuoti mokymai lopšelio-darželio bendruomenei apie ikimokyklinio amžiaus vaikų psichologinių krizių požymius, jų įveikimo būdus, ugdymo strategijas, savęs pažinimą (4 paskaitos pedagogams ir 2 paskaitos tėvams).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“

DIREKTORĖS JOLANTOS PRANEVIČIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

-   

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinį tobulėjimą, sudarant sąlygas kvalifikacijos tobulinimui.

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

 

1. Užtikrinti

kokybišką atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos „Mūsų linksmosios dienelės“ įgyvendinimą.

Tikslingas ugdomosios veiklos planavimas, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemingumas, edukacinių veiklų ir neformaliojo ugdymo plėtojimas.

Per 2018 m. įvertinti visų pedagogų metiniai ugdomosios veiklos planai, 90 proc. pedagogų veiklą planuoja tikslingai.

Vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, bendrųjų grupių vaikų ugdymosi pasiekimai išanalizuoti du kartus per metus, specialiųjų grupių vaikų – tris kartus per metus.

Ugdymo turinio įgyvendinimui naudojamos informacinės technologijos (interaktyvi lenta ir interaktyvios grindys).

Vykdytos edukacinės veiklos „Grupė be sienų“.

Įsteigti nauji krepšinio ir dailės būreliai.

2. Pagerinti ir modernizuoti lauko edukacines erdves, lauko aplinką.

 

Vaikų poreikius tenkinančių lauko edukacinių erdvių sukūrimas, Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“ 17 punkto ir HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 18 punkto nuostatų įgyvendinimas.

Iki 2018 m. III ketvirčio pabaigos:

-   žaidimų aikštelėse įrengta vaikų veiklą skatinanti nauja lauko žaidimų įranga: labirintas, čiuožykla, penki lauko iškylautojų staliukai, atitinkantys saugos ir sveikatos reikalavimus;

-   atnaujintos grupių pavėsinės;

-   įrengtas bėgimo takelis;

-   įrengtos priemonės laipiojimui, pralindimui;

-   įrengtas takelis vaikščiojimui basomis su įvairiais paviršiais;

-   paaukštintas kalnelis vaikų bėgiojimui.

-    atliktas privažiavimo kelio ir kiemo aikštelės remontas.

3. Užtikrinti

Sistemingas ir kryptingas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimas.

Per 2018 metus visi lopšelio-darželio mokytojai tobulino kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienas per metus, atsižvelgiant į įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“

DIREKTORĖS REGINOS IVANAUSKAITĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

1. Įgyvendinti

ikimokyklinio ugdymo programos „Žvaigždutė“ ugdymo turinio kaitos strateginius uždavinius.

 

 

Vaikystės be sienų idėjų realizavimas, sukuriant vidinių ir išorinių edukacinių-kūrybinių erdvių visumą.

 

 

Iki 2018 m. III ketvirčio pabaigos  atnaujintas edukacinių aplinkų miestelis, įkurta Gyvoji beržynėlio palaukė; atnaujintas  Sveikatingumo takas; įkurtas Močiutės sodelis, žaidimų aikštelėse sumontuota 10 naujų balansinių sūpynių, įsigyta modernių ugdymo priemonių už 2 000 Eur.

2. Skatinti pedagogių asmenybinės  ūgties ir profesinės kompetencijos augimą.

Sisteminės pagalbos, skirtos pedagogų veiklos tobulinimui, organizavimas.

Per 2018 m. 100 proc. pedagogų naudojosi gerosios patirties sklaida  pagal modelį „Kolega-kolegai“. 2 naujai pradėjusioms dirbti  auklėtojoms paskirti mentoriai teikė reikalingą profesinę pagalbą. 

3. Formuoti vaikų sveikatai palankios mitybos įpročius.

 

 

 

Dalyvavimas Erasmus+ KA2 tarptautinio projekto „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ darbo grupės veikloje ir vaikų sveikatai palankios mitybos užtikrinimas.

 

Per 2018 m. atnaujintas vaikų maitinimo valgiaraštis – vaikai maitinami tik tausojančiais sveikatą patiekalais.

100 proc. vaikų kasdien geria vandenį su citrina.

100 proc. vaikų kasdien valgo vaisius bei daržoves.

Grupėse įkurta švietėjiška edukacinė erdvė „Brokoliukas“, skatinanti visą bendruomenę kartu žengti sveikatai palankios mitybos link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

 

RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS LOPŠELIO-DARŽELIO

DIREKTORĖS DAIVOS STAŠKŪNIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

1. Užtikrinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinį tobulėjimą, sudarant sąlygas kvalifikacijos tobulinimui.

Sistemingas ir kryptingas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimas.

2018 metais visi lopšelio-darželio mokytojai tobulino kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienas per metus, atsižvelgiant į įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

2. Įgyvendinti

tarptautinius projektus.

 

 

Programos „Erasmus+“ KA2 projekto Nr. 2017-1-ES01-KA219-037870_4 „Le développement des compétences à travers un travail axé sur les projets“ („Įgūdžių ugdymas per projektinę veiklą“) veiklų įgyvendinimas.

 

Tarptautinių eTwinning projektų įgyvendinimas nuotoliniu būdu.

 

 

2018 m. 5 mokyklos mokytojai dalyvavo Erasmus+“ KA2 projekto tarptautiniuose susitikimuose-mokymuose Bulgarijoje, Italijoje, Portugalijoje.

Šeduvos lopšelyje-darželyje birželio 4–8 dienomis organizuotas tarptautinis susitikimas-mokymai Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Bulgarijos, Prancūzijos mokyklų atstovams. Visos projekto veiklos ir  mokymai vyko pagal projekto planą.

Sėkmingai įgyvendinti ne mažiau kaip 5 eTwinning projektai.

Švietimo mainų paramos fondui pateikta paraiška dėl 2018 m. tarptautinio pripažinimo ženklelio Programos „Twinning“ mokykla“, lopšeliui-darželiui už puikius pasiekimus programoje „eTwinning“ suteiktas tarptautinio pripažinimo ženklelis „Programos „Twinning“ mokykla“ 2018 m.

3. Modernizuoti

mokyklos edukacinę aplinką, sudarant galimybes tobulinti ugdymo proceso organizavimą.

 

Naujų edukacinių erdvių, įvairinančių vaikų ugdomąjį procesą, sudarančių sąlygas įvairiapusiam laisvalaikiui, sukūrimas.

2018 m. III ketv. lopšelio-darželio kieme įrengtos naujos edukacinės erdvės: „Šiltnamiukų rojus“, „Ūkininko kiemelis“, „Žalioji klasė“, „Mini šeimos kampelis“, „Emocijų šlaitas“.

2018 m. III ketv. suremontuotas I-ojo korpuso koridorius, jame įrengta inovatyvi edukacinė pojūčių erdvė.

Visose edukacinėse erdvėse vyksta ugdymo procesas.

Edukacinės aplinkos atitinka Higienos normos reikalavimus.

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO DAILĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS DALIOS LABANAUSKIENĖS

2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka.

Papildytos darbo tvarkos taisyklės.

Pakoreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse.

Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai.

Visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su naujai parengtais ir atnaujintais dokumentais.

2. Organizuoti efektyvų lėšų paskirstymą ir panaudojimą, užtikrinant saugią darbo ir mokymo(-si) aplinką mokykloje.

1. Turtinti ir modernizuoti darbuotojų ir mokinių darbo vietas.

2. Gerinti bendrųjų erdvių būklę.

Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų įranga.

Įsigyti nauji baldai kabinetams.

Įsigytos mokymo priemones būtinos ugdymo proceso organizavimui.

Suremontuoti kabinetai Kęstučio g. 9 pastate.

Atnaujinta mokyklos teritorijos tvora.

Skoningai ir originalai atnaujintas įstaigos aplinkos apželdinimas.

3. Plėtoti atviro bendravimo bei bendradarbiavimo kultūrą ir kultūrinius mainus.

Bendradarbiauti su rajono, respublikos ir užsienio mokyklomis, socialiniais partneriais, rajono įstaigomis rengiant mokinių darbų parodas ir vykdant bendrus kūrybinius projektus.

 

Sudaryta 1–2 bendradarbiavimo sutartys su nauju partneriu. Vykdyta bendra veikla: organizuoti renginiai ir/ar projektai.

Organizuotos Radviliškio dailės mokyklos mokinių darbų ekspozicijos Radviliškio mieto ir rajono įstaigose.

Surinkta informacija apie Radviliškio dailės mokyklos mokinių dalyvavimą parodose, rajono, respublikos ir tarptautiniuose projektuose bei konkursuose ir paskelbta mokyklos internetinėje svetainėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

RADVILIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORĖS

AURELIJOS STONČIUVIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais  pasirašytinai supažindinti.

2. Vykdyti mokyklos vidinį kokybės įsivertinimą, tema – „Mokyklos tinklaveika“.

Aiški mokyklos bendruomenės narių nuomonė apie mokyklos atvirumą, bendradarbiavimą, socialinius ryšius.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės sudarymas.

2018 m. III–IV ketvirčiai. Vykdyta bendruomenės narių apklausa tema – „Mokyklos tinklaveika“.

2018 m. IV ketvirtis. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai aptarti bendruomenės susirinkime, mokytojų tarybos posėdyje. Įsivertinimo rezultatai panaudoti planuojant ir tobulinant 2019 metų mokyklos veiklą.

3. Modernizuoti mokyklos edukacinę aplinką sudarant galimybes tobulinti ugdymo proceso organizavimą.

Atnaujinti mokymui reikalingas erdves, modernizuoti materialinę ugdymo bazę (IKT priemonės, muzikos instrumentai).

2018 m. III–IV ketvirčiai.

Suremontuoti 3 kabinetai, įrengta garso izoliacija sudarys higienos normas atitinkančias sąlygas muzikavimui. Muzikavimo mokytojų 5 darbo vietos aprūpintos IKT priemonėmis.

Įsigyta naujų muzikos instrumentų už 6 000,00 eurų.

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

 

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORĖS

REGINOS KIELIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Telkti vietos bendruomenę kultūrinei veiklai, atkurtos Lietuvos 100-mečio paminėjimui, pilietiškumui, patriotizmui.

Inicijuota, organizuota ir dalyvauta įstaigos, rajono, regiono, Lietuvos šimtmečio renginiuose, konkursuose, parodose, festivaliuose.

Per 2018 m. įstaigoje organizuota ne mažiau 8 kultūrinių, sportinių renginių, skirtų atkurtos Lietuvos 100-mečio paminėjimui, ne mažiau 6 įstaigos meno kolektyvų išvažiuojamųjų pasirodymų, ne mažiau 2 kūrybinių darbų parodų.

2. Sudaryti kuo patrauklesnes sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fiziniam aktyvumui,  sveikai gyvensenai.

 

Užtikrintas įstaigos aprūpinimas sportine įranga, priemonėmis, papildyta darželio vaikų lauko žaidimų aikštelė naujais įrenginiais.

Aktyviai dalyvauta respublikiniame sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo projekte „Sveikatiada“.

Įsigyti ir įrengti lauko treniruokliai – 6 vnt., atlikta vaikų žaidimų aikštelės įrangos metinė patikra, vadovaujantis HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji saugos sveikatos reikalavimai“.

 

3. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 

 

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 ir 5 straipsnio nuostatas.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais pasirašytinai supažindinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA

Radviliškio rajono savivaldybės

mero 2018 m. birželio     d. potvarkiu Nr. M

 

 

RADVILIŠKIO R. PALONŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORĖS

RITOS VAIČIŪNIENĖS 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Telkti vietos bendruomenę kultūrinei veiklai, puoselėjant pagarbą kultūros tradicijoms, papročiams, atkurtos Lietuvos 100-mečio paminėjimui, pilietiškumui, patriotizmui.

Inicijuoti, organizuoti ir dalyvauti įstaigos, rajono, regiono, Lietuvos šimtmečio renginiuose, šventėse, varžytuvėse, konkursuose, parodose, festivaliuose.

Per 2018 m. įstaigoje organizuota ne mažiau 10 kultūrinių, sportinių renginių, skirtų atkurtos Lietuvos 100-mečio paminėjimui, ne mažiau 7 įstaigos meno kolektyvų išvažiuojamųjų pasirodymų, ne mažiau 2 kūrybinių darbų parodų.

2. Gerinti darbuotojų / vaikų / suaugusių darbo sąlygas. Modernizuoti mokyklos edukacinę aplinką sudarant galimybes tobulinti ugdymo proceso organizavimą.

 

 

Papildomai gautomis spec. lėšomis modernizuoti materialinę ugdymo bazę, edukacines erdves.

Papildyti darželio vaikų lauko žaidimų aikštelę naujais įrenginiais.

Įrengti kraštotyros muziejų.

2018 m. II ketvirtį atliktas koridoriaus ir kabineto remontas, atnaujinta vaikų žaidimo aikštelės tvora.

2018 m  II ketvirtį įsigyta vaikų žaidimo aikštelės treniruokliai – 3 vnt.

2018 m. III ketvirtį įrengtas kraštotyros muziejus.

Atlikta vaikų žaidimų aikštelės įrangos metinė patikra, vadovaujantis HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji saugos sveikatos reikalavimai“.

3. Parengti ir įgyvendinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 

 

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 ir 5 straipsnio nuostatas.

Parengta darbo apmokėjimo tvarka. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, koreguotos būtinosios darbo sąlygos darbo sutartyse, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo tvarka. Atnaujinti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, visi darbuotojai su jais pasirašytinai supažindinti.