LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1969 2, 8, 9, 10, 12, 13, 15 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. birželio 29 d. Nr. XIV-2102

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Asociacija privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito ar elektroninių pinigų įstaigoje.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;“.

 

3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kolegialaus valdymo organo nariais gali būti fiziniai asmenys – asociacijos nariai ir (ar) jų pasiūlyti fiziniai asmenys. Asociacijos įstatuose gali būti nustatyti papildomi reikalavimai kolegialaus valdymo organo nariui.“

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Asociacijos, kuri per ataskaitinius finansinius metus gavo paramą, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte taip pat turi būti nurodyta informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę (nefinansinei paramai priskiriant ir turtą, gautą naudotis panaudos teise) paramą ir jos panaudojimą. Pateikiant informaciją apie paramos teikėjus, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė. Jeigu paramos teikėjo per ataskaitinius finansinius metus suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų asociacijos per ataskaitinius finansinius metus visos gautos paramos ir (arba) visų gautų finansavimo sumų, paramą suteikęs juridinis asmuo gali būti nenurodomas. Asociacijos, kuri šio įstatymo nustatyta tvarka per ataskaitinius finansinius metus skolinosi iš asociacijos narių ar su jais susijusių asmenų, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte taip pat turi būti nurodyta per ataskaitinius finansinius metus sudarytų paskolos sutarčių datos, paskolų sumos ir paskolų davėjų, kurie yra juridiniai asmenys, pavadinimai.“

 

5 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 12 straipsnio 2 dalies 6 punktą.

2. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) naujų narių priėmimo į asociaciją, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka ir sąlygos. Asociacijos įstatuose gali būti nustatyta kitokia, negu nurodyta šio įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje, naujų narių priėmimo į asociaciją, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarkos ir sąlygų nustatymo ir keitimo tvarka;“.

3. Pakeisti 12 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Steigiamos asociacijos įstatus pasirašo steigiamojo susirinkimo paskirtas (išrinktas) vienasmenis asociacijos valdymo organas, o įsteigtos asociacijos pakeistus įstatus – valdymo organas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.“

 

6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kiekvienas asociacijos narys turi teisę susipažinti su asociacijos narių sąrašu.“

 

7 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Asociacijos tarptautiniai ryšiai

Asociacija įstatų nustatyta tvarka gali priimti sprendimus įsteigti tarptautines nevyriausybines organizacijas ir įstoti į jas, jei jų tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, šiam ar kitiems įstatymams.“

 

8 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų. Draudimas skolintis iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens netaikomas ir tais atvejais, kai yra visos šios sąlygos:

a) paskola suteikiama be palūkanų;

b) paskolos gavėja asociacija yra įvykdžiusi šio įstatymo 101 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus;“.

2. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;“.

3. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;“.

4. Pakeisti 16 straipsnio 3 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje ir šio straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose numatytas su nariu susijęs asmuo yra:“.

5. Pakeisti 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda