LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PATIRTŲ IŠLAIDŲ IR SUGAIŠTO LAIKO DĖL DALYVAVIMO BIOMEDICININIAME TYRIME KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 8 d. Nr. V-15

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 10 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 940 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymą“ 1 punktu:

1. Tvirtinu Patirtų išlaidų ir sugaišto laiko dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 23 d. įsakymą Nr. 677 „Dėl Išlaidų, kurias tiriamieji patyrė dėl biomedicininio tyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-15

 

PATIRTŲ IŠLAIDŲ IR SUGAIŠTO LAIKO DĖL DALYVAVIMO BIOMEDICININIAME TYRIME KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patirtų išlaidų ir sugaišto laiko dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato kompensacijos tiriamiesiems už dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime patirtas išlaidas ir sugaištą laiką (toliau – kompensacija) apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Kompensaciją tiriamiesiems moka biomedicininio tyrimo užsakovas arba užsakovo įgaliotas asmuo (toliau – kompensaciją mokantis asmuo).

4. Kompensacija mokama tik esant kompensaciją mokančio asmens ir tiriamojo raštiškam susitarimui, t. y., kai tai numatyta Informuoto asmens sutikimo formoje.

 

II SKYRIUS

KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

5. Kompensacija už dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime patirtas išlaidas apskaičiuojama susumuojant visas tiriamojo dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime patirtas faktines išlaidas, remiantis šias išlaidas patvirtinančiais dokumentais.

6. Tiriamajam kompensuojamos šios dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime patirtos išlaidos:

6.1. kelionės į biomedicininio tyrimo centrą, kuris yra kitoje gyvenamojoje vietovėje nei tiriamojo nuolatinė gyvenamoji vieta, ir grįžimo iš jo į tiriamojo nuolatinę gyvenamąją vietą bei kelionės gyvenamojoje vietovėje, kur vykdomas biomedicininis tyrimas, išlaidos:

6.1.1. kelionės dokumentų (kelionės bilietų) įsigijimo važiuoti visų rūšių viešojo transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, o gyvenamojoje vietovėje, kur vykdomas biomedicininis tyrimas, – visų rūšių viešojo transporto priemonėmis išlaidos. Šios išlaidos apmokamos pagal tiriamojo pateiktus kelionės dokumentus (kelionės bilietus) arba, jei jie nepateikti, pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus keleivių vežimo autobusu ir (ar) vietinio susisiekimo traukiniu žemiausia klase tarifus. Grįžimo į tiriamojo nuolatinę gyvenamąją vietą išlaidos gali būti apmokėtos kartu su kelionės į biomedicininio tyrimo centrą išlaidomis, nepateikus kelionės dokumentų;

6.1.2. išlaidos, susijusios su išankstiniu viešojo transporto kelionės bilietų įsigijimu ir jų užsakymu, apmokamos pateikus atitinkamus dokumentus (kvitus);

6.1.3. kelionės nuosava, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos. Šios išlaidos apmokamos atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir kompensaciją mokančio asmens patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų). Tiriamojo pateiktuose dokumentuose būtina nurodyti transporto priemonės markę, modelį ir valstybinį numerį;

6.1.4. išlaidos už automobilių stovėjimą gyvenamojoje vietovėje, kur vykdomas biomedicininis tyrimas;

6.2. gyvenamosios patalpos nuomos gyvenamojoje vietovėje, kur vykdomas biomedicininis tyrimas, išlaidos atlyginamos pagal tiriamojo apmokėtas gyvenamųjų patalpų nuomos sąskaitas (už vieną vietą) arba, jeigu tiriamasis neturi gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas patvirtinančio dokumento, – pagal kompensaciją mokančio asmens nustatytą gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų apmokėjimo tvarką ir dydžius;

6.3. ne mažesnio kaip 5 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio dienpinigiai už kiekvieną dalyvavimo biomedicininiame tyrime dieną, kurią tiriamasis praleidžia biomedicininio tyrimo centre, jeigu tiriamasis nemaitinamas biomedicininio tyrimo centre, šiais atvejais:

6.3.1. kai tiriamojo vizitas į biomedicininio tyrimo centrą, kuris yra kitoje gyvenamojoje vietovėje nei tiriamojo nuolatinė gyvenamoji vieta, trunka ilgiau kaip vieną dieną;

6.3.2. kai biomedicininis tyrimas atliekamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra tiriamojo nuolatinė gyvenamoji vieta, bet dėl susisiekimo sąlygų ir (ar) atliekamo biomedicininio tyrimo pobūdžio nėra sąlygų kasdien grįžti į nuolatinę gyvenamąją vietą;

6.4. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

6.5. išlaidos vietinėms rinkliavoms, taikomos gyvenamojoje vietovėje, kur vykdomas biomedicininis tyrimas;

6.6. kitos dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime patirtos išlaidos, dėl kurių kompensavimo tiriamasis ir kompensaciją mokantis asmuo raštiškai susitarė.

7. Kompensaciją mokantis asmuo gali nustatyti maksimalias kompensuojamas Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytų išlaidų sumas.

8. Kompensacija už sugaištą laiką apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį, atsižvelgiant į faktiškai dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime sugaištą laiką (laiką, praleistą biomedicininio tyrimo centre, ir laiką, skirtą atvykti į tyrimo centrą ir grįžti iš biomedicininio tyrimo centro į tiriamojo nuolatinę gyvenamąją vietą), bet ne daugiau kaip už 8 valandas per parą.

 

III SKYRIUS

kompensacijos MOKĖJIMO TVARKA

 

9. Tiriamasis turi pateikti Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus išlaidas patvirtinančius dokumentus arba, jei jų neturi, – prašymą kompensuoti šias išlaidas kompensaciją mokančiam asmeniui jo dalyvavimo biomedicininiame tyrime metu arba ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tiriamojo dalyvavimo biomedicininiame tyrime pabaigos.

10. Kompensacija tiriamajam turi būti išmokėta:

10.1. jei tiriamasis Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ar prašymą kompensuoti išlaidas pateikia biomedicininio tyrimo metu, – ne vėliau kaip kito vizito į biomedicininio tyrimo centrą metu;

10.2. jei tiriamasis Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ar prašymą kompensuoti išlaidas pateikia paskutinio vizito į biomedicininio tyrimo centą metu arba po dalyvavimo biomedicininiame tyrime pabaigos per Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą terminą, – per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Skundai dėl kompensacijos mokėjimo sprendžiami Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimo etikos įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.

______________