LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR.1V-706 „DĖL REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1V-543

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Regionų plėtros planų rengimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Metodikoje vartojamos sąvokos „priemonė“, „regiono plėtros strateginis tikslas“ (toliau – tikslas), „regiono plėtros strateginis uždavinys“ (toliau – uždavinys), „vertinimo kriterijus“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.

Kitos metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, pavirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės).

2. Pakeičiu 7.3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.3.7. turi būti susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais nacionalinės regioninės politikos prioritetais, tikslinių teritorijų vystymo tikslais ir uždaviniais, atskirų valdymo sričių (sektorių) planavimo dokumentais, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, ir nacionaliniais Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos programavimo dokumentais;“.

3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Plano dalis „Priemonių planas“ rengiama pagal nustatytą formą (3 priedas). Šioje plano dalyje turi būti nurodytos priemonės, kurioms įgyvendinti gali būti teikiama negrąžintina ES lėšų subsidija, įgyvendinant iš ES finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamą regiono projektą (toliau – regiono projektas), įtrauktiną į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašą, arba iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą valstybės projektą (toliau – valstybės projektas), įgyvendinamą pagal integruotą teritorijos vystymo programą. Plano dalyje „Priemonių planas“ nurodoma:

8.1. priemonės, išdėstytos pagal tikslus ir uždavinius, joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai;

8.2. priemonėms įgyvendinti skiriamų valstybės arba regiono projektų (toliau – projektai) pavadinimai ir pagrindiniai požymiai: pareiškėjai, teiksiantys paraiškas dėl projektų finansavimo ES finansinės paramos lėšomis (toliau – pareiškėjai); ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už atitinkamus iš ES struktūrinių fondų arba Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius ir vykdančios Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse nustatytas tarpinės institucijos funkcijas, arba Žemės ūkio ministerija, atsakinga už iš Europos žemės ūkio fondo lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius (toliau – ministerijos); projektų įgyvendinimo teritorijos (savivaldybė, kelios savivaldybės arba regionas); ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių plane (toliau – Veiksmų programos įgyvendinimo planas) arba Lietuvos Respublikos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje (toliau – Kaimo plėtros programa) nustatytos priemonės, kurioms priskirtus asignavimus planuojama naudoti įgyvendinant projektus; projektų atrankos būdas, pažymint regiono ir valstybės projektus, projektus, įgyvendinamus pagal integruotas teritorijų vystymo programas, ir rezervinius regiono projektus (kurie būtų teikiami įtraukti į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašą sutaupius lėšų arba išbraukus iš plano kitus projektus);

8.3. su ministerijomis suderinti projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikiai, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai; projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikiai turi neviršyti Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės finansavimo sąlygų apraše arba analogiškame dokumente, taikomame Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai, nustatyto ES finansinės paramos regionui limito; iki 20 proc. nuo šio limito gali būti numatyta rezerviniams projektams;

8.4. projektams priskirtos veiklų grupės (pagrindinė ir susijusios) pagal metodikos 3 priedo 8 lentelėje nustatytą sąrašą;

8.5. projektams priskirtų produkto vertinimo kriterijų pavadinimai ir siektinos reikšmės;

8.6. planui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones;

8.7. įgyvendinant planą numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė;

8.8. planui priskirtų veiklų grupių suvestinė.

4. Pripažįstu netekusiu galios 9.2.3 papunktį.

5. Pripažįstu netekusiu galios 9.5 papunktį.

6. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Pagal metodikos 9.2.4 papunktyje nurodytą efekto vertinimo kriterijų vertinamas tikslo įgyvendinimas ir parodoma nauda, kurią gauna ne tik tiesioginiai naudos gavėjai, bet ir visa visuomenė, įgyvendinus prioritetą. Efekto vertinimo kriterijų skaičius turi būti ne mažesnis už tikslų skaičių. Jų kiekybinėms reikšmėms numatomi leistini nuokrypiai, kad vertinimo kriterijų įgyvendinimą būtų galima įvertinti „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai.“

7. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Metodikos 9.2.4 papunktyje nurodytu rezultato vertinimo kriterijumi vertinamas uždavinio įgyvendinimas ir parodoma nauda, kurią gauna tiesioginiai naudos gavėjai įgyvendinus uždavinį. Rezultato vertinimo kriterijų skaičius turi būti ne mažesnis už uždavinių skaičių; rezultato vertinimo kriterijus parodo tiesioginius plano įgyvendinimo rezultatus. Pagal rezultato vertinimo kriterijus vertinami svarbiausi veiksniai, kurie daro įtaką efekto vertinimo kriterijų pasiekimui. Jų kiekybinėms reikšmėms numatomi leistini nuokrypiai, kad vertinimo kriterijų įgyvendinimą būtų galima įvertinti „labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai.“

8. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Pagal metodikos 9.2.4 papunktyje nurodytus produkto vertinimo kriterijus vertinamas uždaviniui priskirtų priemonių ir projektų įgyvendinimas, t. y. materialinis ar intelektinis produktas ir (ar) paslaugos, kurie atsiranda tikslingai naudojant finansinius ir kitus išteklius planui įgyvendinti. Priemonėms ir projektams, kurių įgyvendinimas finansuojamas ES finansinės paramos lėšomis, kaip produkto vertinimo kriterijai yra naudojami produkto rodikliai, nustatyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) konkretiems uždaviniams arba Kaimo plėtros programos priemonėms.“

9. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Planas rengiamas ES finansiniam laikotarpiui, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus nacionalinės regioninės politikos prioritetus, tikslinių teritorijų vystymo tikslus ir uždavinius, atskirų valdymo sričių (sektorių) planavimo dokumentus, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, nacionalinius ES finansinės paramos programavimo dokumentus, savivaldybių strateginius plėtros planus ir apskrities ir jos teritorijoje esančių savivaldybių teritorijų bendruosius planus.“

10. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Atlikus regiono socialinės ir ekonominės būklės analizę, Regioninės plėtros departamentas organizuoja viešas konsultacijas. Apie numatomą plano rengimą Regioninės plėtros departamentas informuoja regiono savivaldybių institucijas, teritorinę darbo biržą, Vidaus reikalų ministeriją, ministerijas, taip pat kitas valstybės institucijas, socialinius ir ekonominius partnerius, su kurių kompetencija (veiklos sritimi) yra susijęs numatomas rengti planas, pateikia jiems atliktos regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindinius duomenis ir paprašo per 1 mėnesį nuo šiame punkte nurodytos informacijos ir duomenų gavimo šiame punkte nurodytose valstybės institucijose ir socialiniuose bei ekonominiuose partneriuose dienos pateikti Regioninės plėtros departamentui pasiūlymus ir iniciatyvas dėl galimų būdų nustatytoms silpnybėms išspręsti, stiprybėmis, galimybėmis pasinaudoti ar grėsmėms sumažinti, taip pat pasiūlyti savo atstovus tolesnėms konsultacijoms plano turinio klausimais (toliau – institucijų ir partnerių atstovai).“

11. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Regiono bendruomenės nuomonei esminiais regiono plėtros klausimais išsiaiškinti ir regiono plėtros vizijai suformuluoti Regioninės plėtros departamentas gali organizuoti viešus gyventojų susirinkimus, televizijos ir radijo laidas, informacinių straipsnių spausdinimą regioninėje spaudoje, atsiklausti gyventojų nuomonės interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt, kviesti gyventojus pateikti pasiūlymus raštu ir kitais būdais sužinoti regiono bendruomenės nuomonę.“

12. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Plano dalys „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ rengiamos po to, kai su regiono plėtros taryba suderinamas plano dalies „Strategija“ projektas ir Europos Komisija patvirtina Veiksmų programą. Šios plano dalys derinamos metodikos 24 punkte nustatyta tvarka.“

13. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Atlikus metodikos 24–26 punktuose nurodytus veiksmus ir raštu suderinus plano projektą su ministerijomis, plano projektas pateikiamas svarstyti regiono plėtros tarybai. Kartu su plano projektu regiono plėtros tarybai pateikiama ir derinimo pažyma, kurioje įvertinami plano rengimo metu gauti darbo grupės, o kai ji nesudaroma, institucijų ir partnerių atstovų pateikti pasiūlymai ir iniciatyvos, į kuriuos nebuvo atsižvelgta ar buvo atsižvelgta tik iš dalies.

Jeigu regiono plėtros taryba nepritaria plano projektui ir pasiūlo jį tikslinti, Regioninės plėtros departamentas patikslintą plano projektą teikia regiono plėtros tarybai svarstyti pakartotinai, prieš tai raštu jį suderinęs su ministerijomis, su kurių kompetencija yra susijusios regiono plėtros tarybos pateiktos pastabos ir pasiūlymai.“

14. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Regiono plėtros tarybai patvirtinus planą, plano pakeitimai rengiami laikantis metodikos II skyriuje nustatytų reikalavimų ir teikiami regiono plėtros tarybai svarstyti prieš tai juos suderinus su ministerijomis, kitomis metodikos 20 punkte nurodytomis institucijomis ir socialiniais bei ekonominiais partneriais, su kurių kompetencija (veiklos sritimi) yra susiję siūlomi plano pakeitimai. Plano dalies „Priemonių planas“ neesminiai pakeitimai ir plano dalies „Plano įgyvendinimo stebėsena“ neesminiai pakeitimai gali būti nederinami su ministerijomis, 20 punkte nurodytomis institucijomis ir socialiniais bei ekonominiais partneriais ir teikiami tiesiogiai regiono plėtros tarybai. Neesminiais pakeitimais laikomi šie pakeitimai:

28.1. kai plano dalyje „Priemonių planas“ ne daugiau kaip 6 mėnesiais keičiami pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai arba, jeigu to paties projekto įgyvendinimo etapų terminai pratęsiami pakartotinai, bendra konkretaus projekto etapo termino pratęsimo trukmė neviršija 12 mėn.;

28.2. kai keičiami plano priemonių ir jiems priskirtų projektų lėšų poreikiai, finansavimo šaltiniai arba požymiai (išskyrus keičiant ministerijas ir Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemones), neviršijant Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės finansavimo sąlygų apraše arba analogiškame dokumente, taikomame Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai, nustatyto ES finansinės paramos regionui limito arba 20 proc. nuo šio limito, numatyto rezerviniams projektams;

28.3. kai savivaldybei nusprendus plano dalyje „Priemonių planas“ nurodyto regiono projekto neteikti įtraukimui į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašą ir apie tai informavus regiono plėtros tarybą ir Regioninės plėtros departamentą arba per 6 mėnesius nuo šioje plano dalyje numatytos regiono projekto įtraukimo į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašą datos nepateikus regiono projekto arba pasiūlymo dėl plano pakeitimo, regiono projektas išbraukiamas iš plano dalies „Priemonių planas“;

28.4. valstybės arba regiono projektų sąrašų sudarymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka išbraukus projektą iš valstybės arba regiono projektų sąrašų, projektas išbraukiamas ir plano dalies „Priemonių planas“;

28.5. kai plano dalis „Priemonių planas“ keičiama pagal atliktus integruotų teritorijų vystymo programų pakeitimus;

28.6. kai 28.3–28.5 papunkčiuose nustatytais pagrindais išbraukti projektai pakeičiami kitais projektais arba keičiami rezervinio projekto požymiai jį pažymint kaip įtrauktiną į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašą ir nustatomi tokio projekto pagrindinių įgyvendinimo etapų terminai, priskirtos veiklų grupės, produkto vertinimo kriterijai ir jų siektinos reikšmės taip, kad dėl šių pakeitimų plane nustatytų produkto vertinimo kriterijų reikšmės nesumažėja daugiau kaip 5 procentais;

28.7. kai plano dalis „Priemonių planas“ keičiama ministerijai perskirsčius regionams skirtas ES finansinės paramos lėšas, nustatytas projektų finansavimo sąlygų aprašuose;

28.8. kai plano dalis „Plano įgyvendinimo stebėsena“ keičiama pagal atliktus kitų plano dalių pakeitimus;

28.9. klaidų taisymai, redakcinio ir techninio pobūdžio pakeitimai.“

15. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Apie baigtą įgyvendinti uždavinį, taip pat apie pasikeitusias aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti plane nustatytų uždavinių ir nepasiekti suplanuotų rezultatų, Regioninės plėtros departamentas Vidaus reikalų ministeriją informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių sužinojimo ar informacijos apie šias aplinkybes gavimo dienos ir pristato šią informaciją artimiausiame regiono plėtros tarybos posėdyje. Prireikus kartu su šiame punkte nurodyta informacija regiono plėtros tarybai pateikiami ir siūlymai dėl plano pakeitimo.“

16. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Kiekvieną ketvirtį Regioninės plėtros departamentas atnaujina ir paskelbia interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt plano įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinę (6 priedas).“

17. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Plano dalis „Priemonių planas“ tikslinama, jeigu:

32.1. atliekant plano įgyvendinimo stebėseną nustatomos priemonės ar projektai, kurių faktinis lėšų poreikis ar sukuriamų produktų kiekis neatitinka nustatytų plane;

32.2. savivaldybė nusprendžia plano dalyje „Priemonių planas“ nurodyto projekto neteikti įtraukimui į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašą ir apie tai informuoja regiono plėtros tarybą ir Regioninės plėtros departamentą arba per 6 mėnesius nuo šioje plano dalyje numatytos projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą datos nepateikia projekto;

32.3. valstybės arba regiono projektų sąrašų sudarymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka plane nustatytas projektas išbraukiamas iš valstybės arba regiono projektų sąrašų;

32.4. plane nustatyto projekto ar kelių priemonę sudarančių projektų suplanuotas etapas nepradėtas įgyvendinti, praėjus metams nuo planuotos pradžios, ir tai lėmusios priežastys nėra pašalintos; 

32.5. nustatoma priemonių ar projektų, apie kurių įgyvendinimo eigą nėra informacijos, tai yra neįmanoma nustatyti, ar priemonė yra ar bus įgyvendinama per plane nustatytus terminus;

32.6. atsiranda nauji, papildomi finansavimo šaltiniai, kurių lėšas galima panaudoti įgyvendinant planą, ar padidėja arba sumažėja esamų finansavimo šaltinių apimtys;

32.7. pakeičiamos integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos (-ų) dalys, susijusios su plane nustatytomis priemonėmis ir projektais;

32.8. ministerija perskirsto regionams skirtas ES finansinės paramos lėšas, nustatytas projektų finansavimo sąlygų aprašuose;

32.9. nustatyti nauji regiono vidiniai ar išoriniai veiksniai, dėl kurių reikalingi priemonių plano pakeitimai;

32.10. keičiami arba nustatomi nauji tikslai ir uždaviniai.“

18. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Informaciją apie plano įgyvendinimą Regioninės plėtros departamentas skelbia interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt, taip pat kitais plane nurodytais būdais.

Regioninės plėtros departamente turi būti paskirtas valstybės tarnautojas, atsakingas už šios informacijos skelbimą, atnaujinimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.“

19. Išdėstau 2, 3, 4, 5 ir 6 priedus nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Dailis Alfonsas Barakauskas

 

Regionų plėtros planų rengimo

metodikos

2 priedas

 

StrategijA

 

Regiono plėtros vizija:

...

 

Eil. Nr.*

Prioritetas 1*

1.1

Tikslas 1

1.1.1

Uždavinys 1

1.1.2

Uždavinys 2

1.1.3

Uždavinys 3

1.2

Tikslas 2

1.2.1

Uždavinys 1

...

...

 

Prioritetas 2

2.1

Tikslas 1

2.1.1

Uždavinys 1

...

Uždavinys 2

...

Uždavinys 3

2.2

Tikslas 2

2.2.1

Uždavinys 1

...

...

 

...

 

Prioritetas 3

3.1

Tikslas 1

3.1.1

Uždavinys 1

3.1.2

Uždavinys 2

3.1.3

Uždavinys 3

3.2

Tikslas 2

3.2.1

Uždavinys 1

3.2.2

Uždavinys 2

...

...

 

____________________________

 

Regionų plėtros planų rengimo

metodikos

3 priedas

 

 

PRIEMONIŲ PLANAS

 

1 lentelė. Priemonės, joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų)

Nr.

Lėšų poreikis:

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

1.1

Tikslas: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Uždavinys: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1

Priemonė: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2

Priemonė: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Uždavinys: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Tikslas: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Uždavinys: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso planui įgyvendinti:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų)

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

Iš viso

ES lėšos

 

 

2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai.

 

Požymiai

Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt)

Projekto etapai

Nr.

Projektas

Pareiškėjas

Ministerija

Įgyvendinimo teritorija

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)

R/V*

ITI**

rez.***

Iš viso:

Savivaldybės biudžetas

Valstybės biudžetas

Privačios lėšos

Kitos viešosios lėšos

ES lėšos

Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo)

Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo)

Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo)

Projekto užbaigimas (metai)

1.1

Tikslas: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.1

Uždavinys: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.1.1

Priemonė:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.1.1.1

 

1.1.1.1.2

 

...

 

1.1.1.2

Priemonė:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.1.2.1

1.1.1.2.2

*R – regiono projektas, V – valstybės projektas

** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą;

*** rez. – rezervinis projektas.

 

3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės.

 

Nr.

Projektas

Pareiškėjas

Ministerija

Įgyvendinimo teritorija

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)

R/V

ITI

rez.

Kodas*

Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas)

Kodas (I)

Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas)

Kodas (II)

Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas)

Kodas (III)

Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas)

Kodas (IV)

Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas)

1.1

Tikslas:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Uždavinys:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.1

Priemonė:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

...

1.1.1.2

Priemonė:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.2.1

1.1.1.2.2

* Veiklų grupių kodai nurodyti 7 priede

 

4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai.

 

Nr.

Projektas

Pareiškėjas

Ministerija

Įgyvendinimo teritorija

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)

R/V

ITI

rez.

Kodas (I)*

Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas)

Siekiama reikšmė (I)

Kodas (II)

Produkto vertinimo kriterijus (II)

(pavadinimas)

Siekiama reikšmė (II)

Kodas (III)

Produkto vertinimo kriterijus (III)

(pavadinimas)

Siekiama reikšmė (III)

Kodas (IV)

Produkto vertinimo kriterijus (IV)

(pavadinimas)

Siekiama reikšmė (IV)

 

 

 

 

 

1.1

Tikslas:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

1.1.1

Uždavinys:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

1.1.1.1

Priemonė:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

1.1.1.1.1

 

 

1.1.1.1.2

 

 

...

 

 

1.1.1.2

Priemonė:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

1.1.1.2.1

 

 

1.1.1.2.2

 

 

* sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles

 

5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė.

 

Kodas

Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas)

Siekiama reikšmė (projektams priskirtų kriterijų reikšmių suma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Lt) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui).

 

Metai:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas

 

 

7 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Lt) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu).

 

Metai:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas

 

 

8 lentelė. Veiklų grupių suvestinė.

 

Kodas

Pavadinimas

Projektų, kuriems priskirta veiklų grupė skaičius

Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, skaičius

Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, lėšų poreikis (iš viso)

1

Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas

 

 

 

2

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas

 

 

 

3

Viešosios infrastruktūros (išskyrus pastatus) energinio efektyvumo didinimas

 

 

 

4

Gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimas

 

 

 

5

Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės)

 

 

 

6

Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas)

 

 

 

7

Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas)

 

 

 

8

Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra

 

 

 

9

Viešojo transporto infrastruktūra

 

 

 

10

Viešojo transporto priemonių įsigijimas

 

 

 

11

Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba)

 

 

 

12

Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija)

 

 

 

13

Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba)

 

 

 

14

Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija)

 

 

 

15

Daugiarūšio transporto plėtra

 

 

 

16

Oro uostų ir aerodromų infrastruktūra

 

 

 

17

Regioninė ir vietinė vandens transporto infrastruktūra

 

 

 

18

Intelektinės transporto sistemos

 

 

 

19

Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita)

 

 

 

20

Aukštojo mokslo įstaigų modernizavimas

 

 

 

21

Profesinio ar suaugusiųjų mokymo įstaigų modernizavimas

 

 

 

22

Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas

 

 

 

23

Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas

 

 

 

24

Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas

 

 

 

25

Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas)

 

 

 

26

Socialinio būsto įsigijimas

 

 

 

27

Socialinių paslaugų infrastruktūra

 

 

 

28

Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas

 

 

 

29

Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos

 

 

 

30

Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos

 

 

 

31

Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): pramoninių, buvusių karinių, inžinerinių ir pan. objektų teritorijų pritaikymas ar konversija

 

 

 

32

Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): sveikatinimo ir sporto objektai

 

 

 

33

Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai

 

 

 

34

Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai

 

 

 

35

Viešoji tyrimų ir inovacijų infrastruktūra

 

 

 

36

Viešoji verslui skirta infrastruktūra (pramoniniai parkai, pramonės zonos ir pan.)

 

 

 

37

Oro kokybės gerinimas (gatvių valymo technikos įsigijimas, technologijų diegimas)

 

 

 

38

Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.)

 

 

 

39

Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir pritaikymas

 

 

 

40

Užterštų teritorijų išvalymas

 

 

 

41

Pėsčiųjų ir dviračių takai (ne miesto vietovėse)

 

 

 

42

Viešoji turizmo infrastruktūra

 

 

 

43

Viešosios turizmo paslaugos

 

 

 

44

Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas

 

 

 

45

Gamtos paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas

 

 

 

46

Kompleksinių paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas

 

 

 

47

Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra)

 

 

 

48

Socialinių paslaugų plėtra (ne infrastruktūra)

 

 

 

49

Viešojo valdymo tobulinimas

 

 

 

50

Kita (nepriskirta kitoms grupėms)

 

 

 

____________________________________

 

 

Regionų plėtros planų rengimo

metodikos

4 priedas

 

Plano įgyvendinimo stebėsenA

 

(Už plano įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną atsakingas Regioninės plėtros departamento teritorinis padalinys)

VERTINIMO KRITERIJAI

1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai.

Kodas

Prioritetai ir tikslai

Vertinimo kriterijus pavadinimas

Pradinė reikšmė (20__ m.)

Siekiama reikšmė (20__ m.)

Nuokrypio intervalų ribos ir įvertinimas**

 

Prioritetas:

 

 

 

 

A.B-ef-X*

Tikslas:

 

 

 

[a;+¥)  (-¥;a] labai gerai

(a; b) gerai

[b; c) patenkinamai

(-¥; c] arba [c; + ¥) blogai

* Čia ir toliau: efekto vertinimo kriterijaus kodas sudaromas naudojant formatą „A-ef-Y“, kur A – prioriteto eilės numeris plane, B – tikslo eilės numeris plane, ef – vertinimo kriterijaus tipas – efekto vertinimo kriterijus, X – atitinkamo vertinimo kriterijaus eilės numeris (kiekvieno prioriteto efekto vertinimo kriterijai numeruojami iš naujo).

**Čia ir toliau: „a“ ir „b“ siekiamos reikšmės nuokrypio intervalo ribos, o c reikšmė – kritinė riba, kurios nepasiekus per nustatytą laikotarpį, laikoma, kad prioritetas, tikslas ar uždavinys per suplanuotą laikotarpį iš esmės neįgyvendintas. Siekiama reikšmė nustatoma intervalo (a;b) (gerai) ribose.

*** Čia ir toliau: kai teigiamus pokyčius atspindi kriterijaus reikšmės sumažėjimas (pvz. nedarbo lygio).

 

 

 

 

2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijai.

Kodas

Tikslai ir uždaviniai

Vertinimo kriterijus pavadinimas

Pradinė reikšmė (20__ m.)

Siekiama reikšmė (20__ m.)

Nuokrypio intervalų ribos ir įvertinimas

 

Tikslas:

 

 

 

 

A.B.C-r-X*

Uždavinys:

 

 

 

[a; +¥) arba (-¥; a] labai gerai

(a; b) gerai

[b; c) patenkinamai

(-¥; c] arba [c; +¥) blogai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Čia ir toliau: rezultato vertinimo kriterijaus kodas sudaromas naudojant formatą „A.B.C-r-X“, kur A – prioriteto eilės numeris plane, B – tikslo eilės numeris plane, C – uždavinio eilės numeris plane, r– vertinimo kriterijaus tipas – rezultato vertinimo kriterijus, X – atitinkamo rezultato vertinimo kriterijaus eilės numeris (kiekvienam tikslui  rezultato vertinimo kriterijai numeruojami iš naujo).

 

EFEKTO IR REZULTATO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS

 

3 lentelė. Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas.

Kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Metai:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

 

a**=

b=

c=

a=

b=

c=

a=

b=

c=

a=

b=

c=

a=

b=

c=

a=

b=

c=

a=

b=

c=

 

 

 

 

 

 

 

 

a=

b=

c=

a=

b=

c=

a=

b=

c=

a=

b=

c=

a=

b=

c=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nurodomos reikšmės tiems metams, kuriais numatyta įgyvendinti tikslą ar uždavinį.

**Kur a, b ir c nuokrypio intervalų ribos kasmet.

 

PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS

 

4 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais.

Kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Metai:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios).

Kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Metai:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMO METODAI, DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

6 lentelė. Vertinimo kriterijų reikšmių apskaičiavimo metodai, dalyvaujančios institucijos ir duomenų šaltiniai.

Prioritetas (pavadinimas)

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo kriterijaus apskaičiavimo formulė arba tyrimo pavadinimas*

Vertinimo kriterijaus reikšmei apskaičiuoti arba tyrimui atlikti naudojami duomenys (kintamieji)

Duomenis pateikiančios institucijos

Duomenų gavimo šaltiniai **

Vertinimo kriterijaus reikšmę apskaičiuojanti institucija

Vertinimo kriterijaus reikšmės apskaičiavimo periodiškumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jei vertinimo kriterijui apskaičiuoti bus atliekamas papildomas tyrimas, plano priede pateikiamas trumpas laisvos formos tyrimo metodo (-ų) aprašymas.

** Iš viešųjų šaltinių (leidiniai, viešosios duomenų bazės, teisės aktai, periodinės apžvalgos ir kt.); naudojant informacines sistemas; tiesiogiai kreipiantis į duomenis renkančią instituciją ar įstaigą; kita.

 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ PRIEMONĖS

 

7 lentelė. Visuomenės informavimo apie plano įgyvendinimą priemonės.

Informacijos pobūdis

Skelbimo periodiškumas*

Paskelbimo šaltinis (pažymėti)

Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Skelbimas internete

Pranešimas spaudai

Užsakomasis straipsnis

Televizijos laida

Radijo pranešimas

Seminaras, konferencija

Kita (nurodyti)

Plano įgyvendinimo ataskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodinė apžvalga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teminė apžvalga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacinis pranešimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vienkartinis, periodinis (nurodyti periodiškumą)

______________________________________

 

Regionų plėtros planų rengimo

metodikos

5 priedas

 

Regiono plėtros plano įgyvendinimo (...) metų ataskaita

 

VIZIJA

(...)

 

Esminiai aplinkos veiksniai, jų pokyčiai ir tendencijos

 

Pateikiamas trumpas plano dalyje „Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ aprašomų veiksnių pokyčių įvertinimas, nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės, stiprybės, galimybės ar grėsmės, pateikiami esminiai regiono teisinės ir politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės, gamtinės geografinės ir aplinkosauginės, technologinės aplinkos pokyčiai ir pagrindinės tendencijos (iki 2 psl.).

 

Plano Poveikis (efekto vertinimo kriterijai)

 

1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.

 

Prioritetas

Vertinimo kriterijus

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė

Įvertinimas*

Ekspertinis įvertinimas

Tikslas 1

 

 

 

 

Rekomenduojama plačiau apžvelgti nustatytų efekto kriterijų pokyčius, plano įgyvendinimo ir išorinių veiksnių poveikį vertinimo kriterijaus reikšmių pokyčiams, įvertinti planuotų ir faktinių reikšmių skirtumus ir tai lėmusias priežastis.

Tikslas 2

 

 

 

 

 

Tikslas 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).

 

 

PLANO REZULTATAI (REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI)

 

2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.

 

Nr.

Pavadinimas

Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga)

Faktinio įvykdymo data*

Planuotas finansavimas (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)

Skirtas finansavimas (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)

Panaudotas finansavimas (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)

Vertinimo kriterijus

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė

Įverti-nimas**

Komentarai ir paaiškinimai

(informacija apie uždavinių neįvykdymą lėmusias priežastis, informacija apie ilgalaikių priemonių tarpinius rezultatus, informacija apie prieš terminą baigtas priemones ir kt.)

1.1.? Tikslas

1.1.1

Uždavinys 1

 

 

 

 

 

Rezultato kriterijus 1

 

 

 

 

1.1.2

Uždavinys 2

 

 

 

 

 

Rezultato kriterijus 2

 

 

 

 

*Jeigu baigti įgyvendinti visi uždaviniui priskirti projektai, vėliausio projekto užbaigimo data.

** Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).

 

PASIEKTOS PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMĖS

 

3 lentelė. Ataskaitiniais metais pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės.

 

Kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai

Planuota reikšmė

Faktinė reikšme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės (kaupiamuoju būdu).

 

Kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai

Planuota reikšmė

Faktinė reikšme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos dėl plano įgyvendinimo ir tobulinimo

 

Pateikiami motyvuoti pasiūlymai dėl šios ataskaitos rengimo metu identifikuotų problemų: neįgyvendintų ar faktiškai neįgyvendinamų priemonių ir uždavinių, nepasiektų vertinimo kriterijų reikšmių, blogėjančios socialinės ar ekonominės būklės regione, plano strategijos ir priemonių aktualumo sumažėjimo, keičiantis aplinkos veiksniams, ir kt. sprendimo, efektyvesnio plano įgyvendinimo. Prireikus nurodomi reikalingi plano pakeitimai.

____________________________

 

 

Regionų plėtros planų rengimo

metodikos

6 priedas

 

 

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS DUOMENŲ SUVESTINĖ

 

 

 

Paskutinio duomenų atnaujinimo data: METAI, MĖNUO, DIENA

 

1 lentelė. Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimas.

 

 

 

Metai:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuokrypio intervalai

a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b (a; b) – gerai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktinė reikšmė:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus*.

 

Požymiai

Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt)

Projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus

Nr.

Projektas

Pareiškėjas

Ministerija

Įgyvendinimo teritorija

Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)

R/V**

ITI***

Iš viso:

Savivaldybės biudžetas

Valstybės biudžetas

Privačios lėšos

Kitos viešosios lėšos

ES lėšos

Planuota (metai, mėnuo)

Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)

Vėlavimas (mėnesiais)

 

 

 

1.1

Tikslas: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1

Uždavinys: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.1

Priemonė: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.1.1

 

 

 

1.1.1.1.2

 

 

 

...

 

 

 

1.1.1.2

Priemonė: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.2.1

 

 

 

1.1.1.2.2

 

 

 

* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta įtraukti į regiono arba valstybės projektų sąrašus iki einamojo ketvirčio pabaigos.

**R – regiono projektas, V – valstybės projektas.

*** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą.

 

 

 

 

3 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai*.

 

Požymiai

Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt)

Projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai

Nr.

Projektas

Pareiškėjas

Ministerija

Įgyvendinimo teritorija

Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)

R/V

ITI

Iš viso:

Savivaldybės biudžetas

Valstybės biudžetas

Privačios lėšos

Kitos viešosios lėšos

ES lėšos

Planuota (metai, mėnuo)

Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)

Vėlavimas (mėnesiais)

 

 

 

1.1

Tikslas: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1

Uždavinys: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.1

Priemonė: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.1.1

 

 

 

1.1.1.1.2

 

 

 

...

 

 

 

1.1.1.2

Priemonė:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.2.1

 

 

 

1.1.1.2.2

 

 

 

* Pildoma projektams, kurių paraiškas buvo numatyta pateikti įgyvendinančiajai institucijai iki einamojo ketvirčio pabaigos.

 

4 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų finansavimo sutarčių sudarymas*.

Požymiai

Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt)

Projektų finansavimo sutarčių sudarymas

Nr.

Projektas

Pareiškėjas

Ministerija

Įgyvendinimo teritorija

Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)

R/V

ITI

Iš viso:

Savivaldybės biudžetas

Valstybės biudžetas

Privačios lėšos

Kitos viešosios lėšos

ES lėšos

Planuota (metai, mėnuo)

Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)

Vėlavimas (mėnesiais)

 

 

 

1.1

Tikslas: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1

Uždavinys: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.1

Priemonė: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.1.1

 

 

 

1.1.1.1.2

 

 

 

...

 

 

 

1.1.1.2

Priemonė: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.2.1

 

 

 

1.1.1.2.2

 

 

 

* Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos.

 

5 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų užbaigimas*.

Požymiai

Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt)

Projektų užbaigimas

Nr.

Projektas

Pareiškėjas

Ministerija

Įgyvendinimo teritorija

Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)

R/V

ITI

Iš viso:

Savivaldybės biudžetas

Valstybės biudžetas

Privačios lėšos

Kitos viešosios lėšos

ES lėšos

Planuota (metai, mėnuo)

Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)

Vėlavimas (mėnesiais)

 

 

 

1.1

Tikslas: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1

Uždavinys: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.1

Priemonė: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.1.1

 

 

 

1.1.1.1.2

 

 

 

...

 

 

 

1.1.1.2

Priemonė: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.1.1.2.1

 

 

 

1.1.1.2.2

 

 

 

* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta užbaigti iki einamųjų metų pabaigos

 

6 lentelė. Planui įgyvendinti skirti asignavimai*.

Požymiai

Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt)

Nr.

Projektas

Pareiškėjas

Ministerija

Įgyvendinimo teritorija

Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)

R/V*

ITI**

Iš viso:

Savivaldybės biudžetas

Valstybės biudžetas

Privačios lėšos

Kitos viešosios lėšos

ES lėšos

Planuota

Skirta**

Planuota

Skirta

Planuota

Skirta

Planuota

Skirta

Planuota

Skirta

Planuota

Skirta

1.1

Tikslas: ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-