LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2008 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-69 „
DĖL PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikIO žmogaus sveikatai MOKYMŲ ir atestavimo tvarkos aprašo IR ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR (AR) PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠO, MOKYMO PROGRAMŲ KODŲ IR MOKYMO PERIODIŠKUMO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. spalio 16 d. Nr. V-1188

 

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 34 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 43 straipsnio 20 dalimi ir Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 743 „Dėl Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ 1.8 ir 1.9 papunkčiais:“

2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašą ir 2.5 papunktį išdėstau taip:

2.5. Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai – mokymas, kurio tikslas – suteikti žinių apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui ir kuris skirtas transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, skrydžių vadovams, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams ir tam tikras pareigas jūrų laive einantiems asmenims, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti. Tvarkos apraše privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai prilyginamas pilnamečių asmenų mokymui, kuris skiriamas teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančios institucijos (pareigūno) už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus (toliau – Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa).“

3.  Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa (programos kodas A1) skirta transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, skrydžių vadovams, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams ir tam tikras pareigas jūrų laive einantiems asmenims, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti. Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa (programos kodas A2) skirta pilnamečiams asmenims, kuriems teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančios institucijos (pareigūno) už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus yra paskirta administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programoje.“  

4.  Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Išlaikiusiems teorinių žinių testą, o privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ar privalomojo higienos įgūdžių mokymo atveju – ir gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo išduoda Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas). Pažymėjimo tekste nurodomi mokymus vykdančio fizinio ar juridinio asmens rekvizitai, juridinių asmenų registro kodas ar fizinio asmens verslo liudijimo (individualios veiklos vykdymo pažymos) išdavimo data ir numeris, Pažymėjimo išdavimo data ir numeris, atestuoto asmens vardas ir pavardė, gimimo metai, mėnuo ir diena, profesijos ir veiklos srities pavadinimas ir kodas (šis pavadinimas ir kodas nenurodomas asmenų, atestuotų pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (programos kodas H15), atveju, privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą (programos kodas A1) atveju ir Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą (programos kodas A2) atveju, privalomojo mokymo programos, pagal kurią buvo atestuotas, trukmė, pavadinimas ir kodas, Pažymėjimo galiojimo laikas (jeigu nustatytas mokymo periodiškumas). Pažymėjimas išduodamas po kiekvienos sveikatos žinių ir įgūdžių atestacijos, turi būti pasirašytas jį išdavusio fizinio arba juridinio asmens ir užregistruojamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale (toliau – Registras). Registre įrašomi šie duomenys: Pažymėjimo registracijos numeris, registravimo data, privalomojo mokymo programos pavadinimas (kodas) ir trukmė (akad. val.), atestuoto asmens vardas ir pavardė, profesijos (veiklos srities) kodas (šis kodas nenurodomas asmenų, atestuotų pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (programos kodas H15), atveju, privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą (programos kodas A1) atveju ir Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą (programos kodas A2) atveju).“

5.  Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduoti dokumentai, patvirtinantys įgytas sveikatos žinias ir įgūdžius nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenims, transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, skrydžių vadovams, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams ir tam tikras pareigas jūrų laive einantiems asmenims, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, yra prilyginami Pažymėjimams, jei siekiant tokius dokumentus gauti buvo įvykdyti tokie patys ar iš esmės panašūs reikalavimai, kokie yra nustatyti šiame Tvarkos apraše siekiant gauti Pažymėjimą.“

 

6.  Pakeičiu 1 priedą ir papildau dvidešimt trečiąja pastraipa:

A2

Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa

1.  Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo įtaka elgsenai, psichikos, fizinei, lytinei ir reprodukcinei sveikatai (ūmūs ir lėtiniai apsinuodijimai, psichozės, asmenybės sutrikimai, užkrečiamosios ligos, nelaimingi atsitikimai, mirtys) ir aplinkai; piktnaudžiavimo jomis socialiniai ir teisiniai padariniai, teisinė atsakomybė, galimų pažeidimų pasekmių bei atsakomybės analizė.

2.  Rizikingo, žalingo vartojimo bei priklausomybės kriterijai. Alkoholio vartojimo įpročių patikros instrumentai.

3.  Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis ir psichotropinėmis ar kitomis psichiką  veikiančiomis medžiagomis.

4.  Pagalbos asmenims, priklausomiems nuo žalingai psichiką veikiančių medžiagų, sistema (psichologinė, medicininė, socialinė ir kt. pagalba). Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija.

5.  Elgesio korekcija aktyviais mokymo metodais (motyvacinis interviu, diskusijos, atvejų analizės, vaidmenų atlikimas, probleminis mokymas ir kt.).

6.  Tėvų / pilnamečių vaikų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo įtaka (tiesioginė ir netiesioginė) šeiminiams santykiams, vaikų sveikatai.

16“

 

7.    Pakeičiu 2 priedą ir I skyriaus 1 punktą išdėstau taip:

1.   Ši privalomojo..................................................................................................................

(Įrašyti programos pavadinimą ir kodą)

skirta ..........................................................................................................................................mokyti.

(Įrašyti: asmenims, siekiantiems atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą, siekiantiems būti atestuotiems pagal privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą, Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą arba sveikatos apsaugos ministro nustatytų profesijų ir veiklos sričių pavadinimą ir kodą).“

8.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašą, mokymo programų kodus ir mokymo periodiškumą ir pripažįstu netekusia galios dvidešimt penktąją pastraipą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga