isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu,  Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Saulius Gegieckas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(savivaldybės pavadinimas)

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS  2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

1. Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. lėšos.

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

Surinkta lėšų, Eur

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

23247,0

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

180152,0

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

1440,0

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

484,0

1.5.

Iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4)

205323,0

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

15997,0

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

311,0

1.8.

Iš viso (1.6+1.7)

16308,0

1.9.

Faktinės ataskaitinio laikotarpio programos lėšos (1.5+1.8)

221631,0

 

Eil. Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.10.

20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

41064,0

1.11.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

10562,0

1.12

Iš viso (1.10+1.11)

51626,0

 

Eil. Nr.

(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.13.

80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

164258,0

1.14.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

47204,0

1.15.

Iš viso (1.13+1.14)

211462,0

 

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

2.1.

Finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės), atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą, įsigyti kartografinę ir kitą medžiagą, reikalingą pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti.

16308,0

2.1.1.

Žalos prevencijos priemonės

Vykdytojas – VĮ Pakruojo miškų urėdija

2016 m. spalio – lapkričio mėn.

Individualių medelių apsaugos priemonių, tekintų kuolų, vielos tinklo, repelentų įsigijimas.

13920,00

2.1.2.

Žalos prevencijos priemonės

Vykdytojas – ūkininkas Pranciškus Zanišauskas.

2016 m. spalio mėn.

Repelentų, medelių apsaugos priemonių įsigijimas.

2177,00

2.1.3.

Žalos prevencijos priemonės

Vykdytojas – ūkininkas Mindaugas Veliulis

2016 m. spalio mėn. 

Repelentų įsigijimas.

211,00

 

Iš viso panaudota 2 priemonei

16308,00

 

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

Programos pavadinimas

Panaudota lėšų, Eur

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

48177,00

 

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos programos lėšos

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

4.1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės

 

4.1.1.

Aplinkos sutvarkymo darbai po priešgaisrinių tvenkinių pašalinimo.

Vykdytojas – Pakruojo seniūnija.

Sutvarkytos buvusių senų priešgaisrinių tvenkinių teritorijos Vasario  16-osios gatvėje, Pakruojo mieste ir Mažeikonių kaime.

Darbai atlikti gegužės  –   rugsėjo mėn.

500,0

4.1.2.

Pėsčiųjų takelių parkuose (Pakruojo miesto parkas, Linksmučių parkas, Pakruojo dvaro parkas) ir dviračių takų Pakruojo seniūnijoje (apie 15 km) priežiūra ir tvarkymas, senojo Pakruojo parko infrastruktūros remonto ir atnaujinimo darbai, naujų takų ir infrastruktūros elementų prie Petrašiūnų karjerų įrengimas.

Vykdytojas – Pakruojo seniūnija.

Renovuoti infrastruktūros elementai Pakruojo miesto parke prie pėsčiųjų tako.  Renovuotas skulptūrų parkas: atkurtos skulptūros iš pasakos „Eglė žalčių karalienė“, įrengti suoliukai. Taip pat  renovuota dalis Pakruojo miesto parko pėsčiųjų takų (50 metrų). Buvo remontuojamos šiukšliadėžės, suoliukai, esantys prie pėsčiųjų takų. Pakruojo parke naujai įrengti  pėsčiųjų takai (apie 150 metrų).

Darbai atlikti birželio –   rugsėjo mėn.

 

5000,0

4.1.3.

Smėlio, druskos surinkimas (sušlavimas, pakrovimas ir išvežimas) iš Pakruojo miesto gatvių kovo ir balandžio mėnesiais. 

Vykdytojas – Pakruojo seniūnija.

Buvo šluojamos Pakruojo miesto gatvės pavasarį ir išvežamas smėlio, druskos bei purvo mišinys nuo gatvių po gatvių barstymo žiemos metu. Buvo šluojama rankomis. Sušluotas purvas bei smėlio druskos mišinys išvežamas traktoriumi ir krovininėmis mašinomis.

Buvo išvežta 637 m3 sušluoto purvo bei smėlio ir druskos mišinio, nušluota ir pastoviai prižiūrima 18,5 km arba 105 tūkst. m2 Pakruojo miesto gatvių.

Darbai atlikti balandžio – gegužės mėn.

1500,0

4.1.4.

Pakruojo miesto lietaus kanalizacijos tinklų išvalymo ir priežiūros darbai ir remonto darbai Vytauto Didžiojo gatvėje, Pakruojo mieste.

Vykdytojas – Pakruojo seniūnija.

Buvo valomi ir prižiūrimi Pakruojo miesto lietaus vandens nubėgimo tinklai. Buvo valomi lietaus nuotekų šuliniai, su hidrodinamine mašina prapūsti ir išvalyti lietaus nubėgimo sistemos vamzdynai, suremontuoti sulužę tinklai. Buvo prižiūrima apie 22 km Pakruojo miesto lietaus nuotekų tinklų ir daugiau kaip 600 vnt. lietaus nuotekų tinklų šulinių. Buvo įrengti nauji lietaus vandens surinkimo šuliniai ir nubėgimo trapai Taikos g., Vytauto Didžiojo g., Vilniaus g. Remontuojami seni lietaus nuotekų tinklai ir drenažo sistemos Pakruojo mieste, Jovarų bei Preičiūnų kaimuose.

Darbai atlikti birželio – rugsėjo mėn.

6000,0

4.1.5.

Dviračių takų  priežiūra.

Vykdytojas – Žeimelio seniūnija.

Buvo tvarkomi dviračių takai Žeimelio miestelyje, Staškavičių kaime, Bardiškių kaime. Dviračių takai buvo užžėlę samanomis, žolėmis. Takų pakraščiai užžėlę krūmais, medžiais. Buvo rankiniu būdu kertami krūmai, pjaunami medžiai, grandomos žolės ir samanos.

Darbai atlikti birželio –  rugsėjo mėn.

700,0

4.1.6.

Sosnovskio barščių naikinimas.

Vykdytojas –  Žeimelio seniūnija.

Pirkti herbicidai Sosnovskio barščių naikinimui. 

Darbai atlikti birželio –  rugsėjo mėn.

200,0

4.1.7.

Dviračių takų priežiūra.

Vykdytojas – Pašvitinio seniūnija.

Nuvalyti užžėlę dviračių takų pakraščiai;  Draudelių, Mikniūnų, Pamūšio, Peleniškių kaimuose, Pašvitinio mstl. barstytas smėlis su druska esant slidžiai dangai, valytas sniegas (iš viso 8 km). Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

200,0

4.1.8.

Sosnovskio barščių naikinimas. 

Vykdytojas – Pašvitinio seniūnija.

Nupurkšta teritorija, užžėlusi Sosnovskio barščiais Peleniškių kaime.

Darbai atlikti liepos mėnesį.

100,0

4.1.9.

Gamtos paveldo objektų tvarkymas, smėlio, druskos mišinio surinkimas iš Klovainių miestelio.

Vykdytojas – Klovainių seniūnija.

Prižiūrėta ir tvarkyta Klovainių ąžuolo aplinka 1.0 ha plote, 1 kartą per savaitę šienauta benzininėmis žoliapjovėmis, pirktos medžiagos šienavimo technikai remontuoti, tepalai, benzinas. Šienauta V. Petkevičiaus kapavietė neveikiančiose Laimučių kapinėse.

Darbai atlikti balandžio – gruodžio mėnesiais.

400,0

4.1.10.

Dviračių ir pėsčiųjų takų priežiūra Klovainių mstl., Balsių k., Petrašiūnų k.

Vykdytojas – Klovainių seniūnija.

Klovainių mstl., Petrašiūnų  ir Balsių kaimų šaligatvių, pėsčiųjų takų ir kelkraščių šienavimas, šiukšlių rinkimas, valymas. Pirktas  kuras, tepalai, atsarginės dalys, darbo priemonės.

Darbai atlikti balandžio – gruodžio mėnesiais.

400,0

4.1.11.

Dviračių takų priežiūra.

Vykdytojas – Guostagalio seniūnija.

Tvarkyti dviračių takai Butniūnų, Gedučių, Degėsių kaimuose. Pirktos priemonės (pirštinės, kastuvai, kirvis, darbinės pirštinės, šiukšlių maišai). 

Darbai atlikti balandžio – spalio mėnesiais.

600,0

4.1.12.

Sosnovskio barščių naikinimas.  

Vykdytojas – Guostagalio seniūnija.

Gedučių ir Guostagalio kaimuose naikinti Sosnovskio barščiai. 

Darbai atlikti balandžio – birželio mėnesiais.

400,0

4.1.13.

Smėlio, druskos mišinio surinkimas iš gatvių Linkuvos mieste.  

Vykdytojas – Linkuvos seniūnija.

Smėlio, druskos mišinio surinkimui iš Linkuvos miesto gatvių, pirktas kuras traktoriui, darbo įrankiai, karučiai, šluotos, semtuvai.  Darbai atlikti kovo – gegužės mėnesiais.

500,0

4.1.14.

Saugomų teritorijų priežiūros ir tvarkymo darbai Linkuvos seniūnijoje.  

Vykdytojas – Linkuvos seniūnija.

Akmeninės tvoros remontui pirktos statybinės medžiagos, darbo įrankiai, tvarkyta Rimkūnų dvaro teritorija, J. Pakalnio sodybos teritorija, fašizmo aukų atminimo vieta.

Darbai atlikti liepos mėn.

500,0

4.1.15.

Linkuvos miesto lietaus surinkimo įrenginių priežiūra.

Vykdytojas – Linkuvos seniūnija.

Pirktas benzininis pjūklas, krūmų genėjimui, išpjovimui iš paviršinio vandens surinkimo griovių; pirktos cinkuotos grotelės lietaus surinkimo įrenginiams.

Darbai atlikti  rugsėjo – spalio mėn.

600,0

4.1.16.

Saugomų teritorijų priežiūros ir tvarkymo darbai.  

Vykdytojas – Rozalimo seniūnija.

Žolės šienavimas, menkaverčių krūmų šalinimas neveikiančiose seniūnijos kapinėse.

Darbai atlikti  birželio –  rugsėjo mėn.

100,0

4.1.17.

Padubysio kaimo nuotekų tinklų prijungimas prie Rozalimo mstl. nuotekų tinklų.

Vykdytojas – UAB ,,Pakruojo vandentiekis“

0

4.1.18.

Saugomų teritorijų priežiūra, Sosnovskio barščių naikinimas.  

Vykdytojas – Lygumų seniūnija

Sosnovskio barščių naikinimas Kauksnujų, Sakalų kaimuose.

Darbai atlikti  birželio –  rugsėjo mėn.

300,0

4.1.19.

Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo darbai.

Vykdytojas – Pakruojo rajono savivaldybės administracija.

0

 

 

Iš viso panaudota 4.1 priemonei

18000,0

4.2.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės

 

4.2.1.

Šiukšlių dėžių įsigijimas ir įrengimas.  

Vykdytojas – Žeimelio seniūnija.

Nupirktos šiukšlių dėžės ir pastatytos S. Dariaus ir S. Girėno g., Vytauto Didžiojo g.

Darbai atlikti birželio – rugsėjo mėn.

400,0

4.2.2.

Šiukšlių dėžių įsigijimas.

Vykdytojas – Guostagalio seniūnija.

Pirktos betoninės šiukšlių dėžes ir pastatytos Guostagalio ir Dėgėsių kaimuose.

Darbai atlikti rugsėjo mėn.

500,0

4.2.3.

Šiukšlių dėžių įsigijimas.

Vykdytojas – Linkuvos seniūnija.

Nupirkta 11 vnt. šiukšlių dėžių.

Darbai atlikti birželio – rugsėjo mėn.

500,0

4.2.4.

Šiukšlių dėžių įsigijimas.

Vykdytojas – Rozalimo seniūnija.

0

4.2.5.

Priemonių (konteinerių) komunalinėms atliekoms surinkti įsigijimas.

Vykdytojas – UAB ,,Pakruojo komunalininkas“ Nupirkta:  174 vnt. 1,1 m3, 115 vnt. 0,77 m3 ir 25 vnt. 0,66 mtalpos konteinerių komunalinių atliekų surinkimui.

Darbai atlikti balandžio –  lapkričio mėn.

31000,0

4.2.6.

Informacinės atliekų surinkimo monitoringo ir valdymo sistemos (įrangos) įsigijimas.

Vykdytojas – UAB ,,Pakruojo komunalininkas“

Nupirktos planšetės M101B-LE10.1Rugged -4vnt;

skaitytuvai Motorola RFID FX7500  - 4 vnt.;

antenos Motorola RFID AN720; UHF RFID žymės -15000 vnt; lipdukai ant UHF RFID žymės – 15000 vnt.; UHF RFID žymės ir lipdukai – 5000 vnt.; UHF RFID žymės metal. Kont. 100 vnt.; skaitytuvas Motorola RFID FX7500 -1 vnt.; antena Motorola RFID AN720 -1 vnt. UHF RFID žymės ir lipdukai – 3071 vnt.

Darbai atlikti balandžio   gruodžio mėn.

26 700,0

4.2.7.

Projekto ,,Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti. 

Vykdytojas – savivaldybės administracija.

Savivaldybės dalies prisidėjimas prie projekto ,,Šiaulių regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

 

 

Darbai atlikti vasario mėn.

1240,0

4.2.8.

Pakruojo rajono  kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, esančių ir planuojamų pakuočių atliekų konteinerių aikštelių vietų išdėstymo  schemos ir mišrių komunalinių atliekų surinkimo kelių schemos parengimas. 

Vykdytojas – savivaldybės administracija.

Parengta Pakruojo rajono  kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, esančių ir planuojamų pakuočių atliekų konteinerių aikštelių vietų išdėstymo  schemos ir mišrių komunalinių atliekų surinkimo kelių schema.

Darbai atlikti rugsėjo mėn.

5150,0

 

 

Iš viso panaudota 4.2 priemonei

65 490,0

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

 

4.3.1.

Bešeimininkių atliekų Pakruojo seniūnijos teritorijoje sutvarkymas (surinkimas, pakrovimas ir išvežimas į legalias atliekų šalinimo ir priėmimo vietas), lapų surinkimas ir sutvarkymas iš Pakruojo miesto gatvių rugsėjo, spalio mėnesiais.

Vykdytojas – Pakruojo seniūnija.

Sutvarkytos bešeimininkės atliekos Noreikonių kaime: pakrauta ir išvežta į Aukštrakių sąvartyną.

Darbai atlikti birželio – lapkričio mėn.

 

11061,0

4.3.2.

Bešeimininkių atliekų tvarkymas Žeimelio seniūnijoje. 

Vykdytojas – Žeimelio seniūnija.

Sutvarkyta užšiukšlinta teritorija bešeimininkėmis atliekomis, esanti Nociūnų kaime. Darbams atlikti pirkta: žoliapjovei tepalai, karutis, darbo pirštinės, šiukšlių maišai. Darbai atlikti liepos mėn.

300,0

4.3.3.

Bešeimininkių atliekų tvarkymas Sosdvario kadastrinėje vietovėje.

Vykdytojas – Pašvitinio seniūnija.

0

4.3.4.

Bešeimininkių atliekų tvarkymas Lygumų seniūnijoje.  

Vykdytojas – Lygumų seniūnija.

 

0

4.3.5.

Apleistų teritorijų tvarkymas Klovainių seniūnijoje. 

Vykdytojas – Klovainių seniūnija.

Daugyvenės upės pakrantėse (Klovainių mstl. ribose), Klovainių karjerų tvenkinių 16.0 ha teritorijoje surinktos ir išvežtos šiukšlės. Petrašiūnų k. prie siaurojo geležinkelio privažiavimo kelio sutvarkyta užšiukšlinta teritorija. Pirktas  kuras, darbo priemonės.

Darbai atlikti balandžio – gruodžio mėnesiais.

600,0

4.3.6.

Bešeimininkių atliekų tvarkymas Klovainių seniūnijoje.

Vykdytojas – Klovainių seniūnija.

Klovainių mstl. bendro naudojimo aikštėse ir aikštelėse, parko teritorijoje, gatvių kelkraščiuose  5,55 ha plote bei Balsių, Titonių, Laipuškių, Gačionių kaimų bendruomenės namų teritorijose sugrėbti ir išvežti lapai. Klovainių mstl., Petrašiūnų k., Balsių k., Pamūšio k., Titonių k., Laipuškių k. ir Gačionių k. bendro naudojimo teritorijose surinktos ir išvežtos šiukšlės. Klovainių mstl. pavasario-vasaros-rudens laikotarpiu iš bendro naudojimo plotų kasdien rinktos ir išvežtos šiukšlės. Panaikintas  bešeimininkis sąvartynas Titonių kaime. Pirktas  kuras, tepalai, darbo priemonės.

Darbai atlikti balandžio – gruodžio mėn. 

600,0

4.3.7.

Bešeimininkių atliekų tvarkymas Guostagalio seniūnijoje.  

Vykdytojas – Guostagaliuo seniūnija.

Sutvarkytos atliekomis užterštos teritorijos Palinkuvės kaime.  

Darbai atlikti balandžio mėn.

200,0

4.3.8.

Bešeimininkių  atliekų ir atliekomis užterštų teritorijų tvarkymas  Linkuvos seniūnijoje.   

Vykdytojas – Linkuvos seniūnija.

Pirkti herbicidai piktžolių purškimui, atsarginės detalės krūmapjovei, kuras, tepalai traktoriui, žoliapjovių remontas.

Darbai atlikti balandžio – rugsėjo mėn.

1300,0

4.3.9.

Bešeimininkių atliekų tvarkymas  Rozalimo seniūnijoje.  

Vykdytojas – Rozalimo seniūnija.

Samdytas transportas užšiukšlintų teritorijų sutvarkymui Plaučiškių kaime.

Darbai atlikti gegužės – lapkričio  mėnesį.

300,0

4.3.10.

Bešeimininkių atliekų tvarkymas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – ekologas).

Vykdytojas – savivaldybės administracija.

Sutvarkytas nelegalus sąvartynas Lygumų seniūnijoje (ŠRAAD Pakruojo rajono agentūros  privalomas nurodymas).

Pirkti maišai akcijai ,,Darom“

Darbai atlikti kovo – rugsėjo mėn.

1475,0

 

 

Iš viso panaudota 4.3 priemonei

15836,0

4.4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

 

4.4.1.

Vandens telkinių  pakrančių valymas.

Vykdytojas – Žeimelio seniūnija.

Tvarkytos Baltausių tvenkinio ir Žeimelio pušynėlio pakrantės: rinktos šiukšlės, genėti medžiai, kirsti krūmai. Pirktos atsarginės dalys pjūklui, šiukšlių maišai.

Darbai atlikti gegužės – rugsėjo mėn.

700,0

4.4.2.

Vandens telkinių  (Žvirblinių tvenkinio) pakrančių valymas ir tvarkymas.

Vykdytojas – Pašvitinio seniūnija.

Nupirkta mediena, pagaminti ir  pastatyti  prie Žvirblinių tvenkinio 2 stalai ir 4 suolai poilsio zonoje.

Darbai atlikti  gruodžio mėn.

200,0

4.4.3.

Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas. 

Vykdytojas – Guostagalio seniūnija.

Sutvarkytos Guostagalio tvenkinio, Degėsių ir Gedučių tvenkinio pakrantės: kirsti krūmai, rinktos šiukšlės, pjauta žolė.

Darbai atlikti birželio – rugsėjo mėn.

800,0

4.4.4.

Vandens telkinių  pakrančių valymas ir tvarkymas.  

Vykdytojas – Linkuvos seniūnija.

Tvenkinių valymui pirktos biologinės priemonės, pirktas kuras žoliapjovėms ir krūmapjovėms, jų remonto paslaugos, darbo priemonės ir įrankiai

Darbai atlikti gegužės –  rugsėjo mėn.

1000,0

4.4.5.

Vandens telkinių pakrančių valymas ir priežiūra.  

Vykdytojas – Rozalimo seniūnija.

Menkaverčių krūmų šalinimas, medžių genėjimas, šiukšlių rinkimas.

Darbai atlikti gegužės –  rugsėjo mėn.

200,0

4.4.6.

Kruojos upės vandens kokybės tyrimų vykdymas.

Vykdytojas  – Linkuvos seniūnija

Atlikti keturi Kruojos upės vandens ir dumblo tyrimai.

Darbai atlikti į ketvirtį vieną kartą.

292,0

4.4.7.

Ekstremaliųjų ekologinių situacijų, avarijų padarinių likvidavimas.  

Vykdytojas – savivaldybės administracija.

Nupjautas medis Pašvitinio seniūnijoje.

Darbai atlikti spalio mėn.

44,0

4.4.8.

Priemonių, reikalingų ekstremaliųjų ekologinių situacijų padariniams likviduoti, įsigijimas.

Vykdytojas – Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Nupirkta priemonių (biologinio naftos produktų skaidytojas, absorbentas ir akumuliatorinis įrankis MAKITA DJR 181Z), reikalingų ekstremaliųjų ekologinių situacijų padariniams likviduoti.

Darbai atlikti rugsėjo  mėn.

1000,0

 

Iš viso panaudota 4.4 priemonei

4236,0

4.5.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

 

4.5.1.

Aplinkosauginė spauda mokykloms, bibliotekoms.

Vykdytojas – savivaldybės administracija.

Užsakyta spauda mokykloms ir ikimokyklinėms įstaigoms, bibliotekoms: „Žaliasis pasaulis“, žurnalas ,,Miškai“, „Lututė“, „Rasos“, „Sodo spalvos“ ir „Augalų pasaulis“.

Darbai atlikti lapkričio mėn.

1198,0

4.5.2.

Aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas, knygų, plakatų, lankstinukų aplinkosaugos tema įsigijimas ir platinimas.

Vykdytojas – savivaldybės administracija.

Suorganizuoti renginiai: pasaulinės Žemės dienos minėjimas, akcija ,,Darom – 2016“ (pirkti maišai, pirštinės), ,,Diena be automobilio“, pirktos dovanos gražiausių sodybų šeimininkams, pirkti plakatai Žemės dienai „Nedeginkim žolės“.

Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

1139,0

4.5.3.

Projektas ,,Oro kokybė – sveikatos garantas“.

Vykdytojas – Ekologinio švietimo centras.

Įvykdytas projektas ,,Oro kokybė – sveikatos garantas“

Darbai atlikti kovo – rugpjūčio mėn.

400,0

4.5.4.

Projektas ,,Gamta – mūsų namai“.

Vykdytojas – Linkuvos gimnazijos Triškonių skyrius.

Įvykdytas projektas ,, Gamta – mūsų namai“ Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

400,0

4.5.5.

Programa ,,Pavasari, pasveikink Žemę“.

Vykdytojas – Žeimelio gimnazija.

Įvykdyta programa ,,Pavasari, pasveikink Žemę“

Darbai atlikti kovo mėn.

300,0

4.5.6.

Projektas ,,Aplinka – gamtos ir žmogaus kūrinys“.

Vykdytojas – Šukionių Jono Noreikos  pagrindinė mokykla

Įvykdytas projektas  ,,Aplinka – gamtos ir žmogaus kūrinys“

Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

400,0

4.5.7.

Projektas ,,Žmogus – gamtos draugas“.

Vykdytojas – ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla. Įvykdytas projektas  ,,Žmogus – gamtos draugas“

Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

300,0

4.5.8.

Projektas ,,Gamtos ir žmogaus darna“. 

Vykdytojas – Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyrius.

Įvykdytas projektas  ,,Gamtos ir žmogaus darna“ 

Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

400,0

4.5.9.

Parama  Gamtosauginių mokyklų programai.

Vykdytojas – savivaldybės administracija.

Programoje dalyvavo ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla. Gauta žalioji vėliava.

Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

300,0

4.5.10.

Talkų organizavimas pavasarį Pakruojo seniūnijos seniūnaitijose, kituose kaimuose ir  Pakruojo mieste. Renginio „Mokėkim mylėti ir prižiūrėti savo augintinį“, kuris vyksta spalio mėnesį, Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus 20-mečio renginio organizavimo išlaidų padengimas.

Vykdytojas – Pakruojo seniūnija.

Pakruojo seniūnija organizavo renginį visuomenei paminint Pasaulinę gyvūnų dieną „Mokėkim mylėti ir prižiūrėti savo augintinį“, organizuotos talkos pavasarį tvarkant Pakruojo seniūnijos teritorijas po žiemos, prisidėta prie Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus 20-mečio renginio organizavimo.

 

 

 

Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

500,0

4.5.11.

Projektas ,,Galiu kitaip“.

Vykdytojas – Lygumų  pagrindinė mokykla.

Įvykdytas projektas ,,Galiu kitaip“.

Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

300,0

4.5.12.

Projektas ,,Rūšiuoju aš, rūšiuokime kartu“.  

Vykdytojas – Pašvitinio  pagrindinė mokykla.

Įvykdytas projektas ,,Rūšiuoju aš, rūšiuokime kartu“.

Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

300,0

4.5.13

Projektas ,,Palikime švarią žemę“.

Vykdytojas – Balsių  pagrindinė mokykla.

Įvykdytas projektas ,,Palikime švarią žemę“. Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

600,0

4.5.14.

Projektas ,,Švari aplinka – sveikas žmogus“.

Vykdytojas – Rozalimo  pagrindinė mokykla.

Įvykdytas projektas ,,Švari aplinka – sveikas žmogus“.

 Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

500,0

4.5.15.

Žaliųjų edukacinių erdvių mokyklos aplinkoje kūrimas.

Vykdytojas – Rozalimo  pagrindinė mokykla.

Įvykdytas projektas ,,Švari aplinka – sveikas žmogus“.

 Darbai atlikti kovo – spalio mėn.

200,0

 

 

Iš viso panaudota 4.5 priemonei

7237,0

4.6.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

 

4.6.1.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Pakruojo seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pakruojo seniūnas).

Vykdytojas – Pakruojo seniūnija.

Nugenėta apie 120 medžių Pakruojo mieste. Nupjauta 140 pavojingų, nudžiūvusių medžių. Pakruojo parkuose buvo pasodinta 80 mažų naujų medelių. Atnaujinti želdiniai S. Dariaus ir S. Girėno g. – išpjauti seni, sergantys medžiai ir vietoj jų pasodintos jaunos 3 metrų aukščio liepos; Kruojos gatvėje pasodinti 5 dideli klevai. Iš viso nupirkta ir pasodinta 40 didelių medelių.

Pakruojo mieste buvo įrengta laisvalaikio zona su lauko šachmatų aikštele. Taip pat buvo įrenginėjama laisvalaikio zona prie Petrašiūnų tvenkinio

Pakruojo seniūnija prižiūri daugiau kaip 30 gėlynų Pakruojo mieste. Pirkti gėlių daigai, trąšos, vykdoma priežiūra. Įrengta Henkaus Hapenčkaus laisvalaikio zona Pakruojo parke. Įrengti suoliukai, prie jų 5 gėlynai, įrengta 150 naujų pėsčiųjų takelių.

Pasodinta Linksmučių kapinių tujų tvora. Buvo vykdoma kapinių želdinių priežiūra.

Sutvarkyta teritorija nuo Pakruojo vandentiekio vandenvietės iki kelio į sodus. Išrauti seni krūmai, išvežtos susikaupusios bešeimininkės atliekos, išlyginta teritorija ir joje įrengta žalia veja, kuri buvo prižiūrima visą sezoną.

 

 Seniūnijos teritorijoje šienaujami parkai ir žalieji plotai sudaro 78,5 ha. Žolės šienavimo darbai vykdyti 4 kartus. Visas nušienautas plotas yra 314 ha.

Išrauta 50 kelmų ir sutvarkyta aplinka.

Taip pat buvo prižiūrimos ir seniūnijos pakelės. Seniūnija turi 70,2 km prižiūrimų kelių. Visas pakeles per sezoną seniūnija nušienavo tris kartus. Iš viso per 2016 metus nušienauta 210,6 km pakelių.

Darbai atlikti balandžio – spalio mėn.

24000,0

4.6.2.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Klovainių seniūnijoje.  

Vykdytojas – Klovainių seniūnija.

Klovainių mstl. Klovainių senosiose ir naujosiose kapinėse nupjauti ir sutvarkyti medžiai, kėlę pavojų gyventojams ir kapinių statiniams – 7 vnt., ir po 1 medį Petrašiūnų kaimo daugiabučių namų kieme ir Gailionių kaime. Nugenėti medžiai, esantys po elektros laidais Klovainių seniūnijos teritorijoje. Klovainių mstl. teritorijoje prižiūrėti 9 gėlynai. Klovainių mstl. benzininėmis žoliapjovėmis šienautos bendro naudojimo teritorijos Balsių, Gačionių, Pamūšio, Titonių, Petrašiūnų, Laipuškių kaimuose, veikiančios Gačionių, Pamūšio, Klovainių senosios ir naujosios kapinės, 16 neveikiančių kapinių. Pirktas  kuras, tepalai, atsarginės detalės žoliapjovėms. Įsigytas pjūklas.

Darbai atlikti  balandžio – lapkričio mėn.

4400,0

4.6.3.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Lygumų seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Lygumų seniūnas).

Vykdytojas – Lygumų seniūnija.

Lygumų miestelio, Stačiūnų, Šukionių, Degučių, Dvariškių aikščių ir parkų bei kitų viešųjų erdvių priežiūra.  Lygumų seniūnijos teritorijoje pasodinti medeliai, suformuoti ir atnaujinti gėlynai, atlikti kapinių priežiūros darbai. Sutvarkytos ir prižiūrėtos pakelės, šaligatviai, pėsčiųjų takai. Pašalinti pavojų keliantys medžiai, atlikti genėjimo darbai.

Darbai atlikti  balandžio – lapkričio mėn.

5700,0

4.6.4.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Guostagalio seniūnijoje.  

Vykdytojas – Guostaglio seniūnija.

Nugenėti 35 medžiai; pirkti gėlių daigai, trąšos, inventorius, benzinas želdynų priežiūrai. Šienauti ir tvarkyti bendro naudojimo plotai Guostagalio, Degėsių, Šikšnių, Dvariūkų ir kt. seniūnijos kaimuose.

Darbai atlikti  balandžio – lapkričio mėn.

1800,0

4.6.5.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Rozalimo seniūnijoje.

Vykdytojas – Rozalimo seniūnija.

Nupjauti 5 medžiai Rozalimo kapinėse, 6 medžiai prie vandens tvenkinio, gyvenamojo namo, nugenėta daugiau kaip 70 įvairių medžių Rozalime ir  Medikoniuose (dauguma po elektros laidais).

Pirktas kuras krūmapjovėms, žoliapjovėms. Šienauta parkuose – apie 10 ha (Rozalimas, Plaučiškiai, Vismantai, Medikoniai),  Rozalimo miestelio kapinėse,  paplūdimiuose – apie 3 ha ploto. Nušienautos pakelės.

Pirkta: žolės sėklos, įrankiai, durpės, gėlės, gėlių sėklos, medeliai, trąšos.

Darbai atlikti  balandžio – lapkričio mėn.

5800,0

4.6.6.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Pašvitinio seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pašvitinio seniūnas).

Vykdytojas – Pašvitinio seniūnija.

Nupirkti gėlių sodinukai, apsodinti skverai  ir gėlynai Pašvitinio mstl., Pamūšio, Mikniūnų bei Draudelių kaimuose. Gėlėmis apsodinti paminkliniai akmenys, vazonai prie seniūnijos ir bendruomenės namų. Nupirkta  dekoratyvinių medelių, tujų, kurie pasodinti Pašvitinio  bendruomenėje prie laisvalaikio salės, Pamūšio parke, Mikniūnų kaimo visuomenės poreikiams skirtuose plotuose. Pirktas benzinas ir šienauta žolė  (25 ha) parkuose ir skveruose,  prie tvenkinių, visuomenės poreikiams priskirtuose plotuose, sutvarkyti kelkraščiai. Nupjauti 3 medžiai Pašvitinio bažnyčios šventoriuje ir Peleniškių k. Piliakalnio gatvėje  po elektros laidais. Nugenėti  medžiai Pašvitinio mstl. gatvėse. Įsigyta tepalų, pjovimo lynų,  remontuotos  krūmapjovė ir vejapjovė.

Darbai atlikti  balandžio – lapkričio mėn.

1900,0

4.6.7.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Žeimelio seniūnijoje. 

Vykdytojas – Žeimelio seniūnija.

Nupirkta ir pastatyta E. Leijerio alėjoje 10 lauko vazonų, pasodinti medeliai; atnaujinti gėlynai prie seniūnijos, Vienybės aikštėje, T. Grotuso g., S. Dariaus ir S. Girėno g. prie riboženklių. Gėlynams prižiūrėti pirktos trąšos, gėlių daigai, įrankiai.

Šienauta seniūnijos teritorijoje 34,99 ha žaliųjų plotų (tris kartus). Pirktas kuras, tepalai, atsarginės detalės žoliapjovėms. 

Darbai atlikti gegužės – spalio mėn.

7000,0

4.6.8.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Linkuvos seniūnijoje.  

Vykdytojas – Linkuvos seniūnija.

Pirkti gėlių daigai, sėklos, vazonai, biotrąšos, durpių substratas, dekoratyviniai krūmai, darbo priemonės, kuras, tepalai žoliapjovėms, benzininiam pjūklui.  Remontuotos žoliapjovės. Samdytas bokštelis medžių genėjimui. Pjauti avarinės būklės medžiai. Šienauti žalieji plotai Linkuvos seniūnijoje.

Darbai atlikti gegužės – spalio mėn.

10700,0

 

 

 Iš viso panaudota 4.6 priemonei

61300,0

 

Iš viso panaudota programos lėšų

172099,0

 

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

Eil. Nr.

Programos priemonių grupės pavadinimas

Lėšų likutis, Eur

5.1.

Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2)

0

5.2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3)

3449,0

5.3.

Kitų programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4)

39363,0

5.4

Iš viso

42812,0

 

_________________