LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2017 METŲ PASKELBIMO IEVOS SIMONAITYTĖS METAIS

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2731

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

įvertindamas tai, kad Ieva Simonaitytė yra paskutinė Mažosios Lietuvos metraštininkė, unikali, talentinga rašytoja, savo kūriniuose vaizdavusi išskirtinius lietuvninkų likimus ir garsinusi Klaipėdos krašto etnografinį savitumą, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2017 metus Ievos Simonaitytės metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2016 m. gruodžio 31 d. parengti ir patvirtinti Ievos Simonaitytės 120-ųjų gimimo metinių minėjimo programą, skirtą socialines, kultūros naujoves pralenkusių garsios asmenybės idėjų tęstinumui įprasminti, visuomenės valstybinei savivokai ir pilietinei atsakomybei ugdyti, kultūros paveldo istorijai turtinti, kultūriniams ryšiams plėtoti;

2) 2017 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Ievos Simonaitytės 120-ųjų gimimo metinių minėjimo programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė