LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-636 „DĖL SIUNTIMŲ AMBULATORINĖMS SPECIALIZUOTOMS ASMENS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS GAUTI IR BRANGIESIEMS TYRIMAMS BEI

PROCEDŪROMS ATLIKTI ĮFORMINIMO, IŠDAVIMO IR ATSAKYMŲ PATEIKIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1126

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. V-636 „Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SIUNTIMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS GAUTI IŠDAVIMO, ĮFORMINIMO IR ATSAKYMŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu, siekdamas tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 2 dalies 2 punktą bei užtikrinti aiškų ir išsamų siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti reglamentavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose:

1. Tvirtinu Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras, pavaduojantis                                                                             Juozas Olekas

sveikatos apsaugos ministrą


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo        Nr. V-1126 redakcija)

 

SIUNTIMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS GAUTI IŠDAVIMO, ĮFORMINIMO IR ATSAKYMŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (toliau – siuntimas) išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja siuntimų gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo, įforminimo ir atsakymų siuntusiajam gydytojui pateikimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Siuntimas – medicinos dokumentas:

2.1.1. Aprašo nustatyta tvarka įformintas ir pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas kreipimasis į specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją (toliau – gydytojas specialistas) ar kitą sveikatos priežiūros specialistą, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, tyrimų, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti gydymą) ar darbingumo, arba įformintas ir išduotas kreipimasis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, arba

2.1.2. gydytojo specialisto, į kurį kreipėsi pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas, išduotas kreipimasis (kreipimaisi) į kitą tos pačios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą arba kitos profesinės kvalifikacijos gydytoją bei šių gydytojų specialistų tolesni kreipimaisi dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo to paties gydymo epizodo metu, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, tyrimų, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti gydymą) ir (ar) gauti reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (tęstinis siuntimas).

2.2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis    gydytojas – gydytojas, teikiantis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau PAASP) paslaugas pagal Lietuvos medicinos normoje MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“  nustatytą kompetenciją, arba gydytojas odontologas, teikiantis pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, arba gydytojas psichiatras ar vaikų ir paauglių psichiatras, teikiantis pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Siuntimui prilyginama:

3.1. forma Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1234 „Dėl formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, Formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 „Dėl bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, Bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, išskyrus tuos atvejus, kai pacientas pervežamas paciento ar jo artimųjų iniciatyva, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės;

3.2. forma Nr. 113/a „Nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio kortelė“, nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

3.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus gydytojo sprendimas dėl paciento stacionarizavimo arba stebėjimo paslaugos teikimo, pateiktas formoje Nr. 025/a „Ambulatorinės asmens sveikatos istorija“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a), ir stacionarizavimo atveju – formoje Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“, nurodytoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme
Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – forma Nr. 003/a).

4. Siuntimų išdavimo ir atsakymų pateikimo elektroniniu būdu ypatumai nustatyti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

SIUNTIMO IŠDAVIMO IR ĮFORMINIMO TVARKA

 

5. Išduodant siuntimą, užpildoma forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 027/a), arba laisvo pavyzdžio forma, kurioje nurodoma:

5.1. ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas;

5.2. ASPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs, pavadinimas;

5.3. siuntimo išdavimo data ir galiojimo laikas;

5.4. paciento duomenys:

5.4.1. vardas ir pavardė;

5.4.2. gimimo data;

5.4.3. gyvenamoji vieta;

5.5. ligos diagnozė arba siuntimo priežastis ir ligos ar sveikatos sutrikimų kodas pagal
Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo, Australijos modifikaciją (TLK-10-AM);

5.6. ligos anamnezė ir eiga;

5.7. su siuntimo išdavimu susijusių atliktų tyrimų rezultatai, konsultavusių gydytojų specialistų išvados ir tyrimo atlikimo bei išvadų pateikimo datos;

5.8. taikytas gydymas ir jo efektyvumas;

5.9. siuntimo tikslas ir gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto, kuriam konsultuoti ar toliau gydyti siunčiamas pacientas, profesinė kvalifikacija;

5.10. siuntimo skubos tvarka priežastys ir jų pagrindimas (atsižvelgiant į paciento esamą sveikatos būklę ir numanomą ligos eigą);

5.11. siuntimą išduodančio gydytojo nurodymas jam pateikti radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopiją (-as) (gydytojo nuožiūra);

5.12. stacionarizavimo tikslas (kai pacientas siunčiamas gydyti į stacionarą);

5.13. kitos aplinkybės (gydytojo nuožiūra).

6. Jeigu pacientui kreipiantis į ASPĮ su PAASP paslaugas teikiančio gydytojo siuntimu dėl konkrečios priežasties pas gydytoją specialistą paaiškėja, kad paciento sveikatos būklės tolesnio ištyrimo ir (ar) gydymo tęstinumui užtikrinti reikalingos kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, gydytojas specialistas išduoda tęstinį siuntimą (forma Nr. 027/a) arba daro įrašą formoje Nr. 025/a , jei pacientas siunčiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų gauti toje pačioje ASPĮ. Išduodant tęstinį siuntimą turi būti pridedama PAASP paslaugas teikiančio gydytojo siuntimo kopija arba siuntime nurodoma siuntimą išdavusio PAASP paslaugas teikiančio gydytojo vardas, pavardė, ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išdavęs PAASP paslaugas teikiantis gydytojas, pavadinimas.

7. PAASP paslaugas teikiantis gydytojas arba gydytojas specialistas, išduodantis siuntimą (toliau – siunčiantysis gydytojas), pasirašo siuntimą, pažymi jį asmeniniu spaudu ir paciento asmens medicinos dokumentuose daro įrašą apie siuntimo išdavimą. 

8. Pacientui pasirinkus asmens sveikatos priežiūros paslaugas gauti toje pačioje ASPĮ, kurioje dirba siunčiantysis gydytojas, forma Nr. 027/a gali būti nepildoma, bet daromas įrašas formoje Nr. 025/a ir taikoma Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka. Kai pacientas pasirenka kitos ASPĮ gydytoją specialistą, siuntimas turi būti išrašomas šio Aprašo nustatyta tvarka.

9. Pacientai pas skirtingos profesinės kvalifikacijos gydytojus specialistus ar tos pačios profesinės kvalifikacijos tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus specialistus ambulatorinių paslaugų gauti siunčiami po to, kai išnaudotos visos galimybės tirti ir gydyti dėl siuntime nurodytos priežasties.

10. Pacientai stacionarinių paslaugų gauti siunčiami po to, kai išnaudotos visos galimybės tirti ir gydyti ambulatoriškai dėl siuntime nurodytos priežasties arba po atitinkamo stacionarinio gydymo, jei būtina jį tęsti kitoje ASPĮ. Informacija apie išduotą siuntimą stacionarinėms paslaugoms gauti įrašoma į formą Nr. 025/a, tais atvejais, kai gydymą būtina tęsti kitoje stacionarinėje ASPĮ – į formą Nr. 003/a, nurodant tokio siuntimo išdavimo priežastis.

11. Išduodant siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti toje pačioje ASPĮ ar stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus gydytojui priėmus sprendimą pacientą stacionarizuoti arba stebėti, Aprašo 5 punkte nurodytos formos gali būti nepildomos, bet formoje Nr. 025/a ir (ar) formoje Nr. 003/a turi būti pateikiama Aprašo 5.5, 5.9, 5.10, 5.12 ir 5.13 papunkčiuose nurodyta informacija.

12. Siunčiant pacientą pas skirtingos profesinės kvalifikacijos gydytojus specialistus gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugų paciento pasirinkimu į vieną ASPĮ, kurioje pacientui užvedama / užvesta viena Ambulatorinė asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a), gali būti išduodamas vienas siuntimas. Ši nuostata taikoma tik popierinių formų pildymo atveju.

 

III SKYRIUS

SIUNTIMO GALIOJIMAS

 

13. Siuntimas galioja ne ilgiau kaip 30 dienų. Per šį laikotarpį pacientas privalo užsiregistruoti į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Paciento pageidavimu ir esant galimybei, pacientą į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti gali užregistruoti ir siuntimą išduodančios ASPĮ specialistas. 

 

IV SKYRIUS

SIUNTIMO IŠDAVIMO YPATUMAI

 

14. Išduodant siuntimą, pacientas turi būti informuojamas, kuriose ASPĮ (nurodyti bent 3) teikiamos atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientas pasirenka, kurioje ASPĮ pageidauja gauti siuntime nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

15. Suteikus siuntime nurodytas paslaugas, siuntimas paliekamas ASPĮ, suteikusios šias paslaugas, paciento asmens medicinos dokumentuose.

 

 

 

V SKYRIUS

ATSAKYMO PATEIKIMAS

 

16. Visais atvejais gydytojai specialistai ar kiti sveikatos priežiūros specialistai atsakymą su informacija apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (konsultacijas) per 3 darbo dienas nuo konsultacijos išvadų surašymo privalo pateikti pacientą siuntusiam gydytojui, o tęstinių siuntimų atvejais – ir kopiją PAASP paslaugas teikiančiam gydytojui. ASPĮ, kurioje yra įdiegta elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (toliau – ESPBI informacinė sistema), informacija apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (konsultacijas) siuntusiam gydytojui ir (ar) PAASP paslaugas teikiančiam gydytojui teikiama per ESPBI informacinę sistemą.

17. Pateikiant atsakymą pacientą siuntusiam gydytojui, užpildoma forma Nr. 027/a arba laisvo pavyzdžio forma, kurioje turi būti nurodyta:

17.1. ASPĮ, kurioje dirba atsakymą teikiantis gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas;

17.2. paslaugos suteikimo ir atsakymo pateikimo data;

17.3. paciento duomenys:

17.3.1. vardas ir pavardė,

17.3.2. gimimo data,

17.3.3. gyvenamoji vieta;

17.4. ligos diagnozė arba sveikatos sutrikimas ir ligos ar sveikatos sutrikimo kodas pagal TLK-10-AM;

17.5. atliktų tyrimų ir (ar) procedūrų rezultatai bei datos, taip pat privaloma nurodyti, ar pacientui buvo išduota radiologinio tyrimo vaizdo kopija. Pateikiant radiologinio tyrimo, atlikto brangiu medicinos prietaisu, nurodytu Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu
Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede, rezultatus, nurodoma:

17.5.1. tyrimo metodika, procedūros ir naudotos priemonės (kontrastinė medžiaga, jos koncentracija, kiekis ir kt., alerginės reakcijos ar kitas šalutinis poveikis), medicinos priemonės (prietaiso) charakteristika (kompiuterinio tomografo – sluoksnių skaičius, magnetinio rezonanso tomografo – lauko stiprumas);

17.5.2. tyrimo aplinkybės (veiksniai), galinčios turėti įtakos tyrimo atlikimo ir įvertinimo kokybei;

17.5.3. tiriamos zonos anatominių struktūrų aprašymas;

17.5.4. radiniai, susiję su tyrimo klinikinėmis indikacijomis, ir papildomai rasti kliniškai reikšmingi patologiniai pakitimai (radiniams apibūdinti naudojama anatominė, patologinė, radiologinė terminologija, sutrumpinimai nerekomenduojami);

17.5.5. atsakymai į užduotus klinikinius klausimus. Jeigu yra faktorių, trukdančių atsakyti į konkrečius klinikinius klausimus, jie nurodomi;

17.6. paskirtas (rekomenduotas) gydymas (jei reikėjo);

17.7. konsultavusių gydytojų specialistų ar kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikusių sveikatos priežiūros specialistų išvados, rekomendacijos.

18. Pateikiant radiologinio tyrimo, atlikto brangiu medicinos prietaisu, išvadą, nurodoma:

18.1. specifinė radiologinė išvada, jeigu tai leidžia padaryti tyrimo duomenys, ir (ar)

18.2. diferencijuotini pokyčiai (diferencinei diagnostikai atlikti), jeigu tai leidžia padaryti tyrimo duomenys, ir (ar)

18.3. siūlomi papildomi tyrimai arba pateikiamos rekomendacijos (dėl paciento tolesnio stebėjimo ir kt.);

18.4. kita (gydytojo nuožiūra).

19. Aprašo 17–18 punktuose nurodytą atsakymą pasirašo asmens sveikatos priežiūros paslaugas suteikęs sveikatos priežiūros specialistas, pažymi jį asmeniniu spaudu ir formoje
Nr. 025/a įrašo, kad atsakymas pateiktas.

Pateikiant radiologinio tyrimo, atlikto brangiu medicinos prietaisu, atsakymą, nurodoma radiologinį tyrimą atlikusio radiologijos technologo vardas ir pavardė.

20. Jeigu siuntimą išdavęs gydytojas nurodo, kad jam turi būti pateikta (-os) radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-os), tyrimą atlikęs gydytojas specialistas pateikia siuntusiam gydytojui radiologinio tyrimo aprašymą kartu su radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-omis) ir padaro tai patvirtinantį įrašą asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a). Tais atvejais, kai dėl įvairių aplinkybių vėliau paaiškėja, kad siuntusiam gydytojui reikalinga (-os) radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-os) (pvz., ligos dinamikai stebėti ir kt.), jie kreipiasi į ASPĮ, atlikusią radiologinį tyrimą, prašydami pateikti radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopiją (-as). ASPĮ, atlikusi radiologinį tyrimą ir gavusi prašymą pateikti radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopiją (-jas), ją (-jas) pateikia radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopijos prašančiai ASPĮ.

21. Pateikiant atsakymą toje pačioje ASPĮ dirbančiam gydytojui, Aprašo 17 punkte nurodytos formos gali būti nepildomos, bet formoje 025/a turi būti pateikta Aprašo 17.4–17.7 papunkčiuose ir 18–19 punktuose nurodyta informacija.

 

 

VI SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI SIUNTIMUI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS, KURIOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, GAUTI

 

22. Siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, gauti turi teisę išduoti tik PAASP paslaugas teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis. 

23. Siuntimą iš PSDF biudžeto apmokamų gydytojų specialistų konsultacijoms gauti išduoda:

23.1. PAASP paslaugas teikiantis gydytojas – antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsultacijoms gauti, išskyrus atvejus, kai sveikatos apsaugos ministro įsakymais reglamentuojamų atskirų paslaugų teikimo atvejais ir laikantis juose nustatytų sąlygų pacientas dėl PSDF biudžeto lėšomis apmokamų gydytojų specialistų konsultacijų PAASP paslaugas teikiančio gydytojo siuntimu gali kreiptis tiesiai į tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus specialistus arba paciento medicinos dokumentuose nurodyta, kad dėl siuntime nurodytų priežasčių pacientas buvo konsultuotas antrinio ar tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų ar buvo gydytas stacionare;

23.2. gydytojas specialistas – antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsultacijoms gauti.

24. Siuntimą atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių išlaidos bus apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, gali išduoti tik gydytojas specialistas, pagal kompetenciją teikiantis specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis. Siuntime turi būti nurodyta siunčiančiojo gydytojo profesinė kvalifikacija. 

 

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

25. Siuntimus išduodantys ar atsakymus pateikiantys gydytojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už į siuntimą ar atsakymą įrašomų duomenų teisingumą, tinkamumą ir šio Aprašo pažeidimus.

26. Apie netinkamai įformintą siuntimą ar pateiktą atsakymą turi būti informuojama ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išdavęs gydytojas arba atsakymą pateikęs gydytojas ar asmens sveikatos priežiūros specialistas. Siunčiančioji ASPĮ privalo užtikrinti, kad netinkamai įformintas siuntimas būtų patikslintas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pakartotinai pateiktas ASPĮ, kurioje pacientui suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Atsakymą pateikusi ASPĮ privalo užtikrinti, kad netinkamai įformintas atsakymas būtų patikslintas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pakartotinai pateiktas ASPĮ, išdavusiai siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti. Šiais atvejais turi būti nurodyta, kad pateikiamas siuntimas arba atsakymas yra patikslinti.

27. ASPĮ iš kitos ASPĮ turi teisę išieškoti konsultacijos kainą, jei pacientas atsiųstas pažeidžiant Apraše nustatytą tvarką.

______________