RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-510 „ DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 29 d. Nr. T-38

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-510 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintą Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2.    Nurodyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Kazimieras Račkauskis


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. gegužės 27 d.

sprendimu Nr. T-510

(Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2023 m. birželio 29 d.

sprendimo Nr. T-38 redakcija)

 

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ

DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlyginimo dydžio, jo mokėjimo ir lengvatų taikymo nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) švietimo įstaigose (toliau – švietimo įstaiga), tvarką.

2.    Atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą švietimo įstaigoje (toliau – atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje) moka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).

3.    Atlyginimą už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje sudaro atlyginimas už vaiko maitinimą ir mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą.

4.    Atlyginimas už vaiko maitinimą skiriamas išlaidoms už maisto produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) atlyginti.

5.    Mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą skiriamas iš dalies atlyginti švietimo įstaigos ugdymo aplinkos išlaikymo išlaidas ir gali būti naudojamas ugdymo, asmens higienos (išskyrus sauskelnes ir drėgnas servetėles) priemonėms, prekėms ir priemonėms higienos normų reikalavimams vykdyti, spaudiniams, kanceliarinėms prekėms įsigyti, elektroninių ryšių paslaugoms apmokėti. Mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą yra mokamas už kiekvieną švietimo įstaigos darbo mėnesį iki ugdymo (mokymo) sutarties nutraukimo, išskyrus vasaros laikotarpį ir Aprašo 16, 18 punktuose nustatytus atvejus.

6.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

7.    Aprašas yra parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir maitinimo organizavimą, socialinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKO, 4 VAL. PER PARĄ UGDOMO PAGAL

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE DYDŽIO NUSTATYMAS

 

8.    Atlyginimą už vaiko, 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą švietimo įstaigoje sudaro:

8.1.    atlyginimas už pietų maitinimą, kai tenkinamas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) įstaigos direktoriui raštu pateiktas prašymas dėl pietų maitinimo organizavimo vaikui;

8.2.    mėnesinis 5 Eur atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą.

9.    Atlyginimas už vaiko, 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pietų maitinimą mokamas už kiekvieną lankytą dieną.

10.  Atlyginimas už vaiko, 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimą už pietų maitinimą iš lankytų dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.

11.  Vienos dienos atlyginimas už vaiko, 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pietų maitinimą yra:

11.1.         1,42 Eur už lopšelio grupę lankantį vaiką;

11.2.         1,56 Eur už darželio grupę lankantį vaiką.

 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKO, ILGIAU KAIP 4 VAL. PER PARĄ UGDOMO PAGAL IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE DYDŽIO NUSTATYMAS

 

12Atlyginimą už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą švietimo įstaigoje sudaro:

12.1atlyginimas už vaiko maitinimą (pusryčių, pietų, vakarienės);

12.2mėnesinis 10 Eur atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą.

13Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, maitinimą yra mokamas už kiekvieną lankytą bei nelankytą ir nepateisintą dieną.

14Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą švietimo įstaigoje apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimą už maitinimą iš lankytų bei nelankytų ir nepateisintų dienų skaičiaus sumos ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.

15Vienos dienos atlyginimo už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, maitinimą dydis:

 

Vaiko lankoma grupė

Atlyginimo už vaiko maitinimą dydis (Eur)

 

Pusryčiai

 

Pietūs

 

Vakarienė

Dienos maitinimas

(pusryčiai, pietūs, vakarienė)

Lopšelio grupė

(1–3 m. vaikams)

0,71

1,42

 

0,71

2,84

Darželio/priešmokyklinio ugdymo grupė

(4–7 m. vaikams)

0,78

1,56*

0,78

3,12

Pastabos:

*nurodytas atlyginimo už vaiko maitinimą dydis netaikomas priešmokyklinio ugdymo grupę lankantiems vaikams, kadangi jiems pietūs teikiami nemokamai.

– jei sudaromos mišraus amžiaus vaikų grupės, valgiaraščiai sudaromi vadovaujantis 4–7 metų vaikams rekomenduojamomis paros normomis, todėl atlyginimas už mišraus amžiaus vaikų grupę lankančio 1–3 metų vaiko maitinimą mokamas kaip už 4–7 m. vaiką.

 

IV SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO LENGVATŲ

NUSTATYMAS

 

16.  Atlyginimas už vaiko maitinimą ir mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą nemokamas:

16.1.  jeigu vaikas 4 val. ar ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą:

16.1.1. auga šeimoje, kuriai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga dėl šeimoje patiriamų socialinės rizikos veiksnių, ir tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pateikia tai patvirtinančią Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro pažymą;

16.1.2. nes jam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

16.2.  jeigu vaikas 4 val. per parą ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir jam, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, teikiami nemokami pietūs;

16.3.  jeigu vaikui, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomam pagal priešmokyklinio ugdymo programą, mėnesiui ar ilgiau skirtas namų mokymas.

17.  Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą nemokamas, jeigu:

17.1.  tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ne vėliau kaip pirmą vaiko neatvykimo dieną iki 8.30 val. praneša grupės auklėtojui ar švietimo įstaigos direktoriui apie vaiko neatvykimo laikotarpį (esant reikalui jį patikslina) dėl:

17.1.1. ligos ir pirmą dieną po ligos atvedę vaiką į švietimo įstaigą raštu pateikia patvirtinimą, kad vaikas sirgo, nurodant vaiko ligos pradžios ir pabaigos datas;

17.1.2. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) kasmetinių, tikslinių (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinių, nemokamų) atostogų ir papildomų darbdavio suteiktų poilsio dienų darbuotojams, auginantiems vaiką(-us) ir pateikia darbovietės pažymą apie jų suteikimą.

17.2adaptaciniu laikotarpiu vaikas švietimo įstaigoje ugdomas ne ilgiau kaip 3 val. per parą;

17.3.  vaikas nelanko švietimo įstaigos vasaros laikotarpiu, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą patenkintame tėvų (kiti teisėti vaiko atstovai) pateiktame prašyme, pageidaujant, kad vaikas švietimo įstaigą lankytų;

17.4.  vaikas nelanko švietimo įstaigos esant minus 20 °C ar žemesnei, 30 °C ar aukštesnei oro temperatūrai;

17.5vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu visoje šalyje paskelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija ir/ar visoje šalyje ar Savivaldybėje paskelbiamas karantinas ir nutraukiamas arba ribojamas ikimokyklinio ugdymo programos vykdymas kasdieniniu (kontaktiniu) ugdymo proceso organizavimo būdu ir vaikas nelanko švietimo įstaigos;

17.6vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu:

17.6.1. nustatomas švietimo įstaigos visos ar dalies veiklos ribojimas dėl iškilusio pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimo pavojaus ir vaikas nelanko švietimo įstaigos;

17.6.2. visa švietimo įstaigos veikla ar vaiko lankomos grupės veikla sustabdoma dėl Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo;

17.6.3. visa įstaigos veikla ar vaiko lankomos grupės veikla sustabdoma dėl vykdomų avarinių ar remonto darbų, vandens, elektros ar dujų tiekimo nutraukimo.

18Už vaiką, 4 val. per parą ugdomą pagal ikimokyklinio ugdymo programą ar ilgiau kaip 4 val. ugdomą pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą yra nemokamas, jeigu:

18.1vaikas į švietimo įstaigą buvo priimtas vėliau nei dešimtą mėnesio darbo dieną;

18.2vaiko ugdymo (mokymo) sutartis nutraukta ne vėliau kaip dešimtą mėnesio darbo dieną;

18.3.  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ilgesniam nei dešimties mėnesio darbo dienų laikotarpiui visoje šalyje paskelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija ir / ar visoje šalyje ar Savivaldybėje paskelbiamas karantinas ir nutraukiamas arba ribojamas ikimokyklinio ugdymo programos vykdymas kasdieniniu (kontaktiniu) ugdymo proceso organizavimo būdu ir vaikas nelanko švietimo įstaigos;

18.4.  vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ilgesniam nei dešimties mėnesio darbo dienų laikotarpiui:

18.4.1. nustatomas švietimo įstaigos visos ar dalies veiklos ribojimas dėl iškilusio pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimo pavojaus ir vaikas nelanko švietimo įstaigos;

18.4.2. visa švietimo įstaigos veikla ar vaiko lankomos grupės veikla sustabdoma dėl Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo;

18.4.3. visa įstaigos veikla ar vaiko lankomos grupės veikla sustabdoma dėl vykdomų avarinių ar remonto darbų, vandens, elektros ar dujų tiekimo nutraukimo.

19.  Vaikui, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomam pagal priešmokyklinio ugdymo programą, teikiami nemokami pietūs (vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo), todėl atlyginimas už vaiko maitinimą atitinkamai mažinamas.

20.  Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, maitinimą nemokamas, jeigu:

20.1.  tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ne vėliau kaip pirmą vaiko neatvykimo dieną iki 8.30 val. praneša grupės pedagogui ar švietimo įstaigos direktoriui apie vaiko neatvykimo laikotarpį (esant reikalui jį patikslina) dėl ligos ir pirmą dieną po ligos atvedę vaiką į švietimo įstaigą raštu pateikia patvirtinimą, kad vaikas sirgo, nurodant vaiko ligos pradžios ir pabaigos datas;

20.2.  vaikas nelanko švietimo įstaigos esant minus 20 °C ar žemesnei, 30 °C ar aukštesnei oro temperatūrai;

20.3.  vaikas nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu;

20.4vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu visoje šalyje paskelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija ir / ar visoje šalyje ar Savivaldybėje paskelbiamas karantinas ir nutraukiamas arba ribojamas priešmokyklinio ugdymo programos vykdymas kasdieniniu (kontaktiniu) ugdymo proceso organizavimo būdu ir vaikas nelanko švietimo įstaigos;

20.5vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu:

20.5.1. nustatomas švietimo įstaigos visos ar dalies veiklos ribojimas dėl iškilusio pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimo pavojaus ir vaikas nelanko švietimo įstaigos;

20.5.2. visa švietimo įstaigos veikla ar vaiko lankomos grupės veikla sustabdoma dėl Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo;

20.5.3. visa švietimo įstaigos veikla ar vaiko lankomos grupės veikla sustabdoma dėl vykdomų avarinių ar remonto darbų, vandens, elektros ar dujų tiekimo nutraukimo.

21.  Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

21.1.  šeima augina 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų (tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pateikia seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą, pažymą apie šeimos sudėtį);

21.2.  šeima augina 3 ir daugiau vaikų (tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pateikia seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą, pažymą apie šeimos sudėtį):

21.2.1. ir 19–21 metų vaikas (-ai) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pateikia švietimo įstaigos pažymą);

21.2.2. ir 19–24 metų vaikui (-ams) yra išduotas (-ti) neįgaliojo (-iųjų) pažymėjimas (-ai) (tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pateikia vaiko (-ų) neįgaliojo pažymėjimą (-us).

21.3.  šeimai einamuoju laikotarpiu skirta socialinė pašalpa (tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą apie pajamas);

21.4.  švietimo įstaigoje pagal dieninį tvarkaraštį mokosi:

21.4.1. abu vaiko tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) (tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pateikia švietimo įstaigų pažymas);

21.4.2. vienas vaiką auginantis tėvas (kitas teisėtas vaiko atstovas) (tėvas (kitas teisėtas vaiko atstovas) pateikia švietimo įstaigos pažymą ir dokumentą, įrodantį, kad vaiką augina vienas iš tėvų (kitas teisėtas vaiko atstovas) dėl vienos iš šių priežasčių: tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) yra išsituokę, vienas iš tėvų (kitas teisėtas vaiko atstovas) miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę, vienam iš tėvų (kitam teisėtam vaiko atstovui) neterminuotai apribota tėvų valdžia ar kt.).

21.5.  vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (tėvas (kitas teisėtas vaiko atstovas) pateikia tai patvirtinančią pažymą iš dalinio, kuriame tarnauja);

21.6.  vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma ar kita liga, dėl kurios nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis (tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pateikia vaiko (-ų) neįgaliojo pažymėjimą (-us).

 

V SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE DYDŽIO IR LENGVATŲ NUSTATYMAS

VASAROS LAIKOTARPIUI

 

22Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais mokamas, kai patenkinamas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pateiktas prašymas, pageidaujant, kad vaikas švietimo įstaigą atitinkamą(-us) vasaros mėnesį(-ius) lankytų.

23Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą vasaros laikotarpiu yra fiksuotas ir neperskaičiuojamas.

24Atlyginimo dydis už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą vasaros laikotarpiu yra:

24.1.  70 Eur už lopšelio grupę birželio ir liepos mėnesiais lankantį vaiką;

24.2.  58 Eur už lopšelio grupę rugpjūčio mėnesį lankantį vaiką;

24.375 Eur už darželio grupę birželio ir liepos mėnesiais lankantį vaiką;

24.463 Eur už darželio grupę rugpjūčio mėnesį lankantį vaiką.

25.  Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą vasaros laikotarpiu skiriamas atlyginti vaiko maitinimo (vadovaujantis Aprašo 16 punktu) ir švietimo įstaigos ugdymo aplinkos išlaikymo išlaidas. Vaikui neatvykus į švietimo įstaigą, 100 proc. dienos atlyginimo už vaiko maitinimą skiriama įstaigos ugdymo aplinkos išlaikymui.

26.  Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo:

26.1ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą vasaros laikotarpiu nemokamas, kai patenkinamas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pateiktas prašymas, pageidaujant, kad vaikas švietimo įstaigą atitinkamą(-us) vasaros mėnesį(-ius) lankytų, jeigu:

26.1.1. vaikas auga šeimoje, kuriai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga dėl šeimoje patiriamų socialinės rizikos veiksnių;

26.1.2. vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

26.2.  jungtinėje ikimokyklinio ugdymo grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, išlaikymą vasaros laikotarpiu mokamas vadovaujantis šiuo Aprašu, išskyrus V skyrių, kai tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) nepageidauja, jog vaikas pasibaigus priešmokyklinio ugdymo procesui švietimo įstaigą vasarą lankytų.

27Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) atlyginimą už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą vasaros laikotarpiu privalo sumokėti iš anksto: už birželio mėnesį – iki gegužės 23 d.; už liepos mėnesį – iki birželio 23 d.; už rugpjūčio mėnesį – iki liepos 23 d.

28Jeigu tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) atlyginimo už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą vasaros laikotarpiu nesumoka laiku, tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymas vaiką priimti į grupę netenkinamas, išskyrus atvejus, kai tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) švietimo įstaigos direktoriui iš anksto (dėl birželio mėnesio – iki gegužės 15 d., dėl liepos mėnesio – iki birželio 15 d., dėl rugpjūčio mėnesio – iki liepos 15 d.) pateikia argumentuotą prašymą dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimo atidėjimo esant sunkiai šeimos finansinei padėčiai ir švietimo įstaigos direktorius, įvertinęs prašyme pateiktus argumentus, suteikia leidimą atidėti atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimą iki nurodytos datos. Švietimo įstaigos direktorius atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimą gali atidėti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) prašymą, kurio pagrindu taikoma atlyginimo už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje mokėjimo lengvata, teikia švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą, įgijus teisę į lengvatą, naujų mokslo metų pradžioje iki rugsėjo mėnesio paskutinės darbo dienos.

30.  Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

31Prašyme dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje mokėjimo lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui iškart pranešti apie teisės į lengvatą netekimą. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) įspėjami raštu ir įpareigojami perskaičiuotą atlyginimą už vaiko išlaikymą sumokėti per mėnesį ne ginčo tvarka.

32Atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mokėjimo lengvatų taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, su kuriuo ne vėliau kaip kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro darbuotojas.

33Atlyginimo už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mokėjimo lengvatos taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateikusiems prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą už einamąjį mėnesį, išskyrus atvejus, kai tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui raštu motyvuotai paaiškina, dėl kokių dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, išduodančių įstaigų veiklos trikdžių negalėjo laiku gauti reikiamų dokumentų. Tokiu atveju švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo patikrina tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) nurodytas aplinkybes, ir, joms pasitvirtinus, dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, priima ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. Kitais atvejais už praėjusį laikotarpį atlyginimas už vaiko išlaikymą neperskaičiuojamas.

34Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) gali gauti tik vieną atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mokėjimo lengvatą.

35Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą moka už praėjusį mėnesį ir privalo jį sumokėti iki einamojo mėnesio 20 d., išskyrus vasaros laikotarpį, už kurį moka Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.

36Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) atlyginimo lengvatos gali būti taikomos ir kitais Apraše nenumatytais atvejais Savivaldybės tarybos sprendimu.

37Informaciją apie vaikus, nelankiusius švietimo įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus).

38Atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mokėjimo skolos iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

39Už atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą surinkimą atsako švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

40Atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą apskaičiuoja švietimo įstaigos buhalterinę apskaitą vykdantis asmuo.

41Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

42Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka bei laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų.

43Už Aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantiems subjektams taikoma drausminė ir materialinė atsakomybė.

44Aprašo įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos skyriai pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________

part_22b2fca764964144a28cb389196c5300_end