https://www.e-tar.lt/rs/legalact/8adebc30caaf11e7910a89ac20768b0f/content_files/image001.jpg

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 3 d. Nr. 3

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.  Pakeisti 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2. formuoti valstybės politiką viešojo administravimo ir elektroninės valdžios srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;“

2.  Pripažinti netekusiu galios 8.6 papunktį.

3.  Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Ministerija, siekdama 8.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

10.1. rengia viešojo administravimo ir elektroninės valdžios sričių įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytų sričių Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

10.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama viešojo administravimo ir elektroninės valdžios sričių valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstaigose;

10.3. koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo asmenims administravimo politikos įgyvendinimą;

10.4. pagal kompetenciją planuoja ar dalyvauja planuojant projektus elektroninės valdžios srityje, užtikrina šių projektų tarpusavio suderinamumą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

10.5. koordinuoja Lietuvos Respublikos dalyvavimą Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programoje (ISA2 programoje), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonėje;

10.6. koordinuoja Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros procesą;

10.7. atlieka administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo stebėseną ir analizę;

10.8. organizuoja, koordinuoja ir prižiūri elektroninės atpažinties užtikrinimą ir bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungos institucijomis elektroninės atpažinties klausimais.“

4.  Pripažinti netekusiu galios 14 punktą.

5Papildyti 16.31 papunkčiu:

16.31. pagal kompetenciją užtikrina 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 9) įgyvendinimą;“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                        Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Eimutis Misiūnas